Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Δευτέρα 26 /11/2018 και ώρα:15.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2018 – 30.09.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
2.   Διαγωνισμός αριθ.507702/31.05.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών αυτόματου επαναφοράς, εναερίων δικτύων Μ.Τ. Αξιολόγηση υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του πιο πάνω διαγωνισμού.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.    
3.   Διαγωνισμός αριθ. 507701/28.2.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
-Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στο πιο πάνω διαγωνισμό.

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
     4.  Υποβολή προς έγκριση χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε οικογένειες    θανόντων μισθωτών της Εταιρείας.
      Απόφαση Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.
  1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε για κάθε οικογένεια μισθωτού, ο     
  οποίος απασχολείται στην Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης
 εντολής και καταλήγει εν ενεργεία, να χορηγείται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα ύψους
 δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τον/την σύζυγο και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για   
 κάθε τέκνο μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται, ή      σπουδάζει ή έχει στρατευθεί ή είναι ανίκανο προς εργασία.
2.Τα ανωτέρω ποσά θα χορηγούνται εφόσον:
-το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (αφαιρούμενο του εισοδήματος από την εργασία στον ΔΕΔΔΗΕ του θανόντος, συμπεριλαμβανομένης ωστόσο της συντάξεως χηρείας) για οικογένεια χωρίς τέκνα ανέρχεται σε ποσό έως 15.000 ευρώ, για οικογένεια με ένα παιδί ανέρχεται σε ποσό έως 20.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται σε 25.000 ευρώ για δύο παιδιά και σε 30.000 ευρώ για τρία παιδιά και άνω και
-η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος αυτού από τον σύζυγο ή τα τέκνα ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τον θάνατο του μισθωτού.
3.Εξουσιοδοτεί τον ΔΔ/ΕΛ όπως ρυθμίσει με Αποφάσεις του κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας.
4.Η παρούσα ρύθμιση, η οποία δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις θανόντων μισθωτών ένεκα εργατικού ατυχήματος, γίνεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την κρίση της οποτεδήποτε θα έκρινε τούτο σκόπιμο.
5.Εγκρίνει όπως η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 01.01.2018. 
Ψήφισα λευκό γιατί η θέση μου ήταν ότι η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος θα έπρεπε να άρχεται όπως και η απόφαση  της ΔΕΗ από 01.01.2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου