Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Yπόμνημα ETE/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: «Αυτοτέλεια του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ»


1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ:  ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΚΑ
 Λάμπρο Σέμπο
ΘΕΜΑ : «Αυτοτέλεια του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ»
Κύριε διοικητά,
1.    Με τον Νόμο 4491/66 (ΦΕΚ 1/4.1.66) συνεστήθη Ασφάλιση του Προσωπικού της ΔΕΗ στον Εργοδότη που κατέστησε τη ΔΕΗ νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε έως το 1999 ως Επιχείρηση με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και ως Ασφαλιστής του προσωπικού της με τη μορφή νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

2.  Με τον Νόμο .4491/1966 άρθρο 7 παρ. β. καθορίζεται εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας –αντιλήψεως 1% στους συνταξιούχους για τις κάτωθι παροχές πρόνοιας (ΚΑΕ 639) και το ποσοστό παρακράτησης των εν ενεργεία μισθωτών για τις προϋπολογιζόμενες παροχές υγείας σε χρήμα ανέρχεται σήμερα για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 σε 0,35% του εργαζομένου και 0,7% του εργοδότη , από 1.1.1993 σε 0,4% του εργαζομένου και 0,8% του εργοδότη. βάσει της  Εγκύκλιου του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ21230/26569/2204/19.12.2012.
Οι παροχές υγείας σε χρήμα μισθωτών περιλαμβάνουν α) Παιδικέςεφόσον δεν πληρώνονται από τον Όμιλο ΔΕΗ με απόφαση των Δ.Σ.), β) Το επίδομα κυοφορίας και θηλασμού, γ) Έκτακτα Οικονομικά βοηθήματα των μισθωτών,  δ) Τα έξοδα Κηδείας μισθωτών.
Επίσης βάσει του άρθρου 15 του Ν. 4491/1966 στις παροχές υγείας σε χρήμα περιλαμβάνονται α) Λουτροθεραπεία β) Αεροθεραπεία γ) Αποθεραπευτική αγωγή δ) ποσιθεραπεία.     

1.    Με τον Νόμο 2773/99 «Περί Απελευθερώσεως της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» και με το άρθρο 34 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ) . Με την  λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα της ΔΕΗ βάσει του Νόμου 4491/66 και ειδικότερα του άρθρου 7 παρ.2 αναφέρονται ότι,
«Η Δ.Ε.Η. με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου παραχωρεί στον Ο.Α.Π. – Δ.Ε.Η.  ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα την κυριότητα των κτιρίων, των οχημάτων, των επίπλων και εξοπλισμών των παιδικών σταθμών, των πολυιατρείων, των κατασκηνώσεων και των λοιπών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η.. Οι δαπάνες συντήρησης και ανανέωσης βαρύνουν τον Ο.Α.Π. – Δ.Ε.Η..
Κυρώνεται η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Ιουλίου 1999 μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και της ΓΕΝ.Ο.Π. – Δ.Ε.Η., που προσυπέγραψε και απεδέχθη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕ.Η. και η οποία έχει ως εξής:
Σήμερα 30 Ιουλίου 1999, στην Αθήνα, μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου που ενεργεί εν προκειμένω και εκ μέρους των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και της ΓΕΝ.Ο.Π. – Δ.Ε.Η.  που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Έξαρχο, τον Γενικό Γραμματέα Α. Ματσαρίδη και τον Οργανωτικό Γραμματέα Ρ. Ρίζο, για την οριστική επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος της Δ.Ε.Η. και στη συνέχεια των όσων αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του ν. 2593/1998, συμφωνούνται τα εξής:
Από τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα της Δ.Ε.Η.  βάση του ν. 4491/1966 και ειδικότερα του άρθρου 7 παρ. 2 έχει σχηματιστεί περιουσία αυτού του φορέα ενσωματωμένη στην περιουσία της Δ.Ε.Η., η οποία είχε την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των πόρων του Φορέα στο πλαίσιο της κατά τις ανωτέρω διατάξεις ιδιότητάς της ως Ασφαλιστή του προσωπικού της (βλ. και την 98/96 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Η.)
Η εν λόγω περιουσία προσδιορίστηκε ποσοτικά για την 31.12.1992 με την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε από τις εταιρίες WYATT και PRUDENTIAL και κατατέθηκε στο ΥΠ.Ε.Κ.Α. το 1995, η δε ποσοτική της εξέλιξη στο μέλλον θα προσδιορίζεται για τακτές ημερομηνίες, με έναρξη την 31,12,1998, με μελέτες επικαιροποίησής της που θα βασίζονται στις ίδιες αρχές, μεθοδολογία και παραδοχές της ως άνω μελέτης WYATTPRUDENTIAL.
Το Κράτος αναγνωρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η.  προς τον ασφαλιστικό της φορέα, έναντι της προαναφερόμενης ενσωματωμένης περιουσίας, και υποκαθιστά τη Δ.Ε.Η. σε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της. Προς τούτο το Κράτος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη, με τις αναγκαίες καταβολές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 όλων των αναγκών του νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων του.
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εν προκειμένω το Κράτος αποτελούν αντιπαροχές έναντι της περιουσίας του Ασφαλιστικού Φορέα, κατά τα αναφερόμενα στην παρ.1, με την οποία περιουσία αυξάνεται η περιουσία της Δ.Ε.Η. και ουσιαστικά του Κράτους, ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης. »
 4. Με τον Νόμο 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58/3-4-2008)  και σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58/3-4-2008)  «1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου. 2. Το ΤΑΥΤΕΚΩ συγκροτούν τρεις κλάδοι : α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας. 3. Σε κάθε κλάδο του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του Ταμεία και Κλάδοι ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα : Α)  Στον κλάδο


επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται  α) …. ….δ) ο κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ , ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), Β) Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται α) …β) ο κλάδος Πρόνοιας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ , ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού-ΔΕΗ , …Γ) Στον κλάδο Υγείας εντάσσονται: α)…δ) ο κλάδος ασθένειας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ  (ΟΑΠ-ΔΕΗ) ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ)
Οι ανωτέρω Τομείς του Ταμείου διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων , οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.»
Επιπλέον στο άρθρο 132 προβλέπονται τα εξής  « 1. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) καταβολές αποτελούν πάγιο πόρο των Τομέων που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο και εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά την διαδικασία των παραγράφων 6 και 12 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 και 8 και 9 του Π.Δ. 51/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) . Άλλοι πόροι που προβλέπονται υπέρ ΟΑΠ-ΔΕΗ κατά την ισχύουσα νομοθεσία διατηρούν την ισχύ τους και λογίζονται ως πόροι των Τομέων αυτών. Οι αυτοτελείς Τομείς Ασφάλισης του Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού αποτελούν καθολικούς διαδόχους του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του ΟΑΠ-ΔΕΗ, κατά την αναλογία που αντιστοιχεί σε καθέναν από αυτούς κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού Της ΔΕΗ ΑΕ καλύπτουν και εξασφαλίζουν στο ακέραιο όλες τις κάθε είδους ασφαλιστικές παροχές και υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παρ. 12 του άρθρου 34 του πιο πάνω νόμου και την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2919/2001».

5. Με τον Νόμο 3863/2010, (ΦΕΚ Α΄115/15.07.10)  στο άρθρο 44 αυτού, ορίζεται ότι: «Για την χρηματοδότηση του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 132 του Ν.3655/2008».
Με βάσει τα ανωτέρω ο Πάγιος Πόρος δεν είναι ανεξάρτητος  αλλά παρέμεινε ενσωματωμένος στα γενικά περιουσιακά στοιχεία  του ομίλου  ΔΕΗ, καθώς δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός  από την περιουσία της ΔΕΗ και η καταβολή  στον Φορέα, είναι αδύνατη χωρίς προηγούμενη εκποίηση όλης της περιουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας. Η σχετική παραδοχή  λήφθηκε υπόψη στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.2773/99. Το Ελληνικό Κράτος, κατά τη μετατροπή της ΔΕΗ σε ανώνυμη εταιρεία δεν απέδωσε την εν λόγω ασφαλιστική περιουσία στον ασφαλιστικό φορέα, αλλά, αντ’ αυτού ανέλαβε το ίδιο την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ετήσιο ποσό, όπως ρητά αναφέρεται στο Π.Δ. 51/2001. ,                                             
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Πόροι του Οργανισμού
Άρθρο 8
Πόροι –Πρόσθετοι πόροι
1.Πόροι του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2773/1999(ΦΕΚ Α’286), είναι :…………..
E) Οι ετήσιες καταβολές από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (πάγιος πόρος) κατά την παρ.6 του άρθ.34 και τα άρθ.2 και 6 της παρ.12 του ίδιου άρθρου 34, του Ν.2773/99 (ΦΕΚ Α’ 286). »
    
6. Με τον Νόμο 4387/12-06-2016 και σύμφωνα με το άρθρο 53 του «Ένταξη


Φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.» στον Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσονται  «…θθ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 53 του Ν.4387/12-06-2016 «Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του Ν.2773/1999 (Α΄286), όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.3655/2008 (Α΄58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 44 του Ν.3863/2010 (Α΄115), το οποίο αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών  σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν ο Ε.Φ.Κ.Α.»
Βάσει του προαναφερόμενου νομικού πλαισίου το Τμήμα Παροχών Πρόνοιας ΚΑΠ-ΔΕΗ παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες προς τους Ασφαλισμένους του Ομίλου ΔΕΗ 1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Βάσει του Ν. 4491/66 παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους τους ασφαλισμένους:
Α) με το άρθρ. 23, παρ. 2. « Είς όλως εξαιρετικάς καταστάσεις και εφ’ όσον συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι η Υπηρεσία Ασφαλίσεως δύναται μετ’ απόφασιν του Συμβουλίου Ασφαλίσεως να χορηγεί έκτακτα οικονομικά βοηθήματα είς ησφαλισμένους ή συνταξιούχους, εφ’ όσον αι δι’ ας προορίζονται περιπτώσεις δεν καλύπτονται δια της δυνάμει του παρόντος παρεχομένης προς αυτούς ασφαλιστικής προστασίας.
Το συνολικόν ποσόν των κατ’ έτος χορηγουμένων χρηματικών βοηθημάτων καθορίζεται υπό το Συμβούλιο Ασφαλίσεως και δεν δύναται να υπερβαίνη το έν τεσσαροκοστόν του κατά το προηγούμενον έτος ποσού των εν συνόλω εισφορών των ησφαλισμένων και των συνταξιούχων»
 Β) με το άρθρ. 24, Κοινωνικαί υπηρεσίαι « Προς τους ησφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς αυτών, παρέχονται κοινωνικαί υπηρεσίαι υπό των παρά τη Υπηρεσία Κοινωνικών Λειτουργών, επιτελούντων παραλλήλως το διερευνητικόν κοινωνικόν έργον το απαιτούμενον ίνα μορφώση γνώμη η Υπηρεσία Ασφαλίσεως»
Γ) Βάσει του ΚΚΠ - ΔΕΗ αρθρ.11, 18 & 22, και της ΜΟΔ Νο 47/Φ-127-60/7-2-74 οι κοινωνικές έρευνες διενεργούνται είτε κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία Ασφάλισης,(ΚΑΠ-ΔΕΗ) είτε κατόπιν αιτήσεως  του μισθωτού στην Επιχείρηση για διάφορα θέματα, είτε αυτ’ επάγγελτα από την υπηρεσία προκειμένου να μορφώσει γνώμη σε διάφορες περιπτώσεις Για την πρώτη περίπτωση αρμόδιο όργανο να εντέλει τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας είναι ο Δ/ντής Παροχών Πρόνοιας, για τη δεύτερη περίπτωση αρμόδιο όργανο να δώσει εντολή για την διενέργεια κοινωνικής έρευνας είναι ο Δ/ντής  ΒΟΚ  που υπάγεται ο μισθωτός.
Δ) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ.21230/8422/476/2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ( ΦΕΚ Β 1051 /-6-2009 και της υπ΄αριθμ. 1202/19-3-2009 απόφασης του Δ.Σ. εγκρίθηκε η απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως « 1. Η χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών των ασφαλισμένων και των μελών της οικογένειάς τους..β.. των αρμόδιων Προϊσταμένων για τους ασφαλισμένους ΔΕΗ σύμφωνα με τον Κανονισμό διάρθρωσης υπηρεσιών του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ…». Στη συνέχεια με την υπ΄αριθμ. Φ21230/19039/1319/12-10-2012 Υπουργικής απόφασης περί «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων» ορίζεται ότι η «χορήγηση των έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4491/1966


παραμένουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ε) Το Τμήμα Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ/ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως καθολικός διάδοχος των κοινωνικών υπηρεσιών του πρώην ΟΑΠ /ΔΕΗ πρώην ΔΑΠ. συνεχίζει να παρέχει παροχές πρόνοιας σε όλους τους ασφαλισμένους του φορέα ,μισθωτούς ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ καθώς και στο αποσπασμένο προσωπικό αυτών σε ΤΑΥΤΕΚΩ, ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΠΕΔΥ κ.λ.π., στους συνταξιούχους του ΚΑΠ-ΔΕΗ και στα μέλη των οικογενειών τους.
Οι παροχές πρόνοιας είναι ανταποδοτικές παροχές από εισφορές των εργαζομένων και συνταξιούχων.
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Κοινωνική Υπηρεσία (αποτελούμενη από πέντε Κοινωνικούς Λειτουργούς) παρέχει υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειας αυτών, διεξάγοντας κοινωνικές έρευνες είτε κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία ασφάλισης, είτε κατόπιν εντολής των Διευθύνσεων .του Ομίλου ΔΕΗ).
Οι υπηρεσίες που παρέχονται υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και είναι οι εξής:
· Παροχή Πρώτων Βοηθειών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων όπως εργατικά ατυχήματα, αιφνίδιοι θάνατοι, έκτακτα  φαινόμενα (σεισμοί – πλημμύρες- πυρκαγιές).
· Παροχή πληροφοριών σε θέματα πρόνοιας του ασφαλιστικού φορέα, της Επιχείρησης καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
· Παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα μοναχικά άτομα που στερούνται ή έχουν ακατάλληλο συγγενικό περιβάλλον και έχουν ανάγκη ιατρικής, κοινωνικής φροντίδας ή νοσηλείας, με κατ’ οίκον επισκέψεις, εξυπηρέτηση, συμπαράσταση.
· Διοργάνωση του κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμεΑ, (πρόσκληση ενδιαφέροντος, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, συγκέντρωση αιτήσεων, συνεργασία με τις κατασκηνώσεις και τελική λογιστική εκκαθάρισή τους).
· Διοργάνωση κατασκηνωτικού προγράμματος για ηλικιωμένα, μοναχικά άτομα για παραθερισμό σε ιδιόκτητες κατασκηνώσεις της ΔΕΗ Α.Ε.
· Συνεργασία με τα Ειδικά Θεραπευτήρια Κλειστού ή Ανοικτού Τύπου, τα Κέντρα Διημέρευσης, τα Ειδικά Σχολεία, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πορείας των παιδιών που φοιτούν σ’ αυτά
· ΕΥΠ καταγραφή των ΑμεΑ και την υπαγωγή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα (Ειδική Υγειονομική Περίθαλψη)
· Διενέργεια Κοινωνικών Ερευνών σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για συνταξιοδοτικά θέματα, χορήγηση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος από το ΔΣ ΤΑΥΤΕΚΩ και αιτήματα μισθωτών (ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΛΑΓΗΕ και Ανανεώσιμων), για χορήγηση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος, μεταθέσεις– αποσπάσεις, προσαυξήσεις βάρδιας, αναγνώριση ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού δικαιώματος, άδειες άνευ αποδοχών ή μειωμένου ωραρίου εργασίας, ειδικές κοινωνικές έρευνες για μισθωτούς με προβλήματα συμπεριφοράς (αλκοόλ χρήση τοξικών ουσιών), για την εισαγωγή ΑμεΑ σε μονάδες υγείας ή ειδικά κέντρα και για άλλους λόγους που η Επιχείρηση κρίνει απαραίτητο.
Η διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας προϋποθέτει ατομικές συνεντεύξεις, επισκέψεις κατ’ οίκον, σε νοσοκομεία, εργασιακούς χώρους και άλλες υπηρεσίες, συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων.
Παρέχεται ατομική συμβουλευτική υποστηρικτική εργασία για την πρόληψη ψυχικών, κοινωνικών και οικονομικών συμπεριφορών που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων στην Επιχείρηση.
Παρέμβαση στην οικογένεια για συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη στο μέλος που νοσεί.
Συνεργασία με φορείς της κοινότητας (Δήμους Νομαρχίες, Νοσηλευτήρια κ.λ.π. ) και άλλες επιστημονικές ομάδες (ιατροί, ψυχολόγοι κ.λ.π.) για πληροφορίες και παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους μας.
Ο κοινωνικός Λειτουργός είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για την διενέργεια της κοινωνικής έρευνας και τη σύνταξη Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας την οποία συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά την αποστέλλει στην κοινωνική υπηρεσία του Τ.Π.Π.Α.ΚΑΠ-ΔΕΗ προκειμένου να συνταχθεί η εισήγηση και να ανακοινωθεί στα ενδιαφερόμενα ΒΟΚ το θετικό ή το αρνητικό αποτέλεσμα της έρευνας, μη προβαίνοντας σε γνωστοποίηση των επιμέρους λεπτομερειών της έρευνας.
Αυτή η διαδικασία ακολουθείται έως και σήμερα προκειμένου να


διασφαλίζεται ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και η ορθότητα της εισήγησης είτε προς το Δ.Σ του Ταμείου Ασφάλισης είτε προς τη Διοίκηση φέροντας την υπογραφή του αρμόδιου Διευθυντή Παροχών Πρόνοιας.
2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΠ-ΔΕΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
α) Τα οικονομικά βοηθήματα προβλέπονται από τον Ν 4491/66 άρθρο 23 παρ. 2
β) ΦΕΚ 1452/20-11-2002
γ) ΜΟΔ Νο 47/Φ-27.60/07-02-74 προβλέπονται διαδικασίες και ρυθμίσεις που διέπουν την χορήγησή τους
δ) Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΟΑΠ-ΔΕΗ Συνεδρίαση 46η /19-12-2003 που έλαβε απόφαση για κατάθεση φορολογικής δήλωσης και εντύπου Ε9 του αιτούντος ασφαλισμένου για την διαμόρφωση του προφίλ της οικονομικής κατάστασής του και την αναγκαιότητα απόδοσης παροχής και τον καθορισμό του ύψους του ποσού.
ε) Το υπ΄αριθμ. 649/27-06-2008 έγγραφο της ΔΕΗ/ΔΟΛ
στ) Ν4491/66 Άρθρο 7 παρ.2
ζ) Ν4491/66 Άρθρο 7 παρ.β
η) Υ.Α. Φ21230/19039/1319 από 12-10-2012 «η χορήγηση των εκτάκτων οικονομικών βοηθημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4491/1996 (ΦΕΚ 1Α/1966) παραμένουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ».
θ) Τα οικονομικά βοηθήματα έχουν παρακράτηση φόρου 20% για μισθωτούς βάσει της υπ΄αριθμ. Δ12Α/2282/2010/21-12-2010 εγγράφου Υπουργείου Οικονομικών και βάσει της ΠΟΛ :1224/21-12-2012 η παρακράτηση φόρου για τους συνταξιούχους ορίζεται ως εξής:
1.     με συντελεστή 5% αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα 2.500€
2.     με συντελεστή 10% αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 2.500€ έως 4.500€
3.     με συντελεστή 15% αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει 4.500€
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η χορήγηση των εκτάκτων οικονομικών βοηθημάτων σε ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ βασίζεται και διέπεται από τα παραπάνω (α,β,γ,δ,ε,ζ) σχετικά νομοθετήματα και διατάξεις.
1.  Το ποσοστό παρακράτησης των εν ενεργεία μισθωτών για τις προϋπολογιζόμενες παροχές πρόνοιας (ΚΑΕ 639) με βάσει της  Εγκύκλιου του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ21230/26569/2204/19.12.2012.
 Το ποσοστό παρακράτησης των συνταξιούχων για τις προϋπολογιζόμενες παροχές πρόνοιας (ΚΑΕ 639) ανέρχεται στο 1%.
Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει να συντρέχουν «κοινωνικοί λόγοι» κατά τη κρίση ανά περίπτωση της Υπηρεσίας με την αυστηρότερη έννοια της λέξης και να αποκλείονται περιπτώσεις που συντρέχουν μόνο οικονομικοί λόγοι.
Το οικονομικό έκτακτο βοήθημα, ανεξαρτήτως του ποσού, δεν είναι επιδοματικού τύπου βοήθημα, αλλά αρωγή στην συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση που έχει επέλθει ο ασφαλισμένος.
Ευθύνη και καθήκον των κοινωνικών υπηρεσιών είναι να συνδράμουν , σε όλους τους ασφαλισμένους και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία:
·         Τους καθιστούν ελλειμματικούς στην παραγωγική δραστηριότητάς τους,
·         Διαταράσσουν την προαγωγή και διατήρηση της υγείας του,
·         Δημιουργούν επιθετικότητα και πιθανή ανομία και τελικώς στην διάρρηξη του κοινωνικού και οικογενειακού ιστού.
Βάσει του (θ΄ σχετικού) η χορήγηση των εκτάκτων οικονομικών βοηθημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν4491/1966 Άρθρο 13 παρ. 2 παραμένει στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
Η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται στην χορήγηση των οικονομικών


βοηθημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1.    Την κατηγοριοποίηση των κοινωνικών λόγων κριτηρίων όπως παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα (1).
α/α
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Κοινωνικοί λόγοι - κριτήρια
1.
Άνεργα μέλη

2.
Διαζύγια

3.
Χρήση εξαρτισιογόνων ουσιών

4.
Παθολογοανατομική αναπηρία άνω του 67%

5.
ΑμεΑ

6.
Χειρουργικές επεμβάσεις θεραπευτικά σχήματα σε εξαιρετικές ανίατες παθήσεις όπως καρκίνος, μεταμοσχεύσεις κ.λ.π κατόπιν προσκομίσεως αποδείξεων

7.
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.α.

8.
Μη εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων Α΄ κατοικίας

Στο εγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα (ποσό) γίνεται παρακράτηση (ΠΟΛ.1188/Δ12Α/2282/2012/21-12-2010 Υπουργείο Οικονομικών) και (ΠΟΛ 1224/21-12-2012 Υπουργείο Οικονομικών).
Το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ να δύναται να χορηγεί οικονομικό βοήθημα ύψους άνω των προαναφερθέντων ποσών εκτιμώντας κατά περίπτωση τους σοβαρούς λόγους που συντρέχουν.
Τέλος επισημαίνουμε ότι :
Όσοι δεν εμπίπτουν στα παραπάνω ή δεν πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια, το αίτημά τους είναι ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΟ.
Σε περίπτωση έστω και μετά την απόδοση του Οικονομικού βοηθήματος, αποδειχτεί ότι τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και υπήρξε πλάνη στην κρίση και έγκρισή του, το βοήθημα επιστρέφει εξ ολοκλήρου αυτοδίκαια.
Δεν αποδίδονται οικονομικά βοηθήματα για δάνεια καταναλωτικά.
Δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες στις οποίες δεν υπάρχουν αποδείξεις.
Δεν αποδίδονται οικονομικά βοηθήματα αν δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον διετία.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (διαφορετικό λόγο-αιτία) αποδίδεται βοήθημα με μείωση του ποσού έως και 30%.

3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.     Ν.4491/1966 άρθρο 23 παρ. 1 «εις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, η Υπηρεσία Ασφαλίσεως δύναται να χορηγεί τα δάνεια προς τους ησφαλισμένους ή τους συνταξιούχους, μετά προηγουμένην έγκρισιν του Συμβουλίου Ασφαλίσεως.
Το ποσόν των χορηγουμένων  δανείων δέον να μη υπερβαίνη κατά περίπτωσιν το διπλάσιον των αποδοχών του ησφαλισμένου ή της συντάξεως του συνταξιούχου ουδέ το τριπλάσιον του μισθού του 7ου κλιμακίου της Δ.Ε.Η. ή του ημίσεως αυτού προκειμένου περί συνταξιούχου.
Τα δάνεια χορηγούνται διά χρόνον μέχρις 24 μηνών και εξοφλούνται εις ισαρίθμους ατόκους μηνιαίας δόσεις. Δεν χορηγείται νέον δάνειον εφ΄όσον παραμένει ανεξόφλητον προηγουμένως χορηγηθέν.
Το διατιθέμενον ετησίως ποσόν προς δανειοδότησιν δεν δύναται να υπερβαίνη το εν δέκατον του κατά το προηγούμενον έτος ποσού των εν συνόλω εισφορών των ησφαλισμέων και των συνταξιούχων.
2.    Οι όροι και η προϋποθέσεις χορήγησης των ανώτερων δανείων ορίζονται από το (γ) σχετικό και από το Ν. 3586/2007 Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων – αξιοποίηση περιουσίας Φορέων Κοινωνικής, Ασφάλισης, άρθρο 15 «Χορήγηση Δανείων»
«1. Οι Φ.Κ.Α. με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, δύνανται, εκ


των διαθεσίμων κεφαλαίων τους, να διαθέτουν χρηματικά ποσά για τη χορήγηση εντόκων προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους.
2 . Η χορήγηση δανείων γίνεται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας»
Με το άρθρο 16 «όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων»
«….. 1.Από του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  (Φ.Κ.Α.) χορηγούνται προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε : α. ασφαλισμένους & συνταξιούχους και β. στους υπαλλήλους του Φορέα με του ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις …,…..γ. Η χορήγηση δανείων …….και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τα καταστατικά των Φ.Κ.Α.»
1.    Το επιτόκιο με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που συνάπτονται καθορίζεται από την αρ.Β/7/208/77/01-02-2013(Β462) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπόγειου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
2.    Το Επιτόκιο της τελευταίας πριν από χορήγηση του δανείου απόδοσης των τηρούμενων στη Τράπεζα της Ελλάδος διαθεσίμων κεφαλαίων του ΦΚΑ, τα όποια συνιστούν το «Κοινό Κεφάλαιο Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο ανέρχεται σε 3,1832%.
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Με την υπ΄αριθμ. 1134/22-11-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑΥΤΕΚΩ αναμορφώθηκε το πλαίσιο χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών ασφαλισμένων και συνταξιούχων και καθορίστηκε το επιτόκιο του τοκοχρεολυτικού δανείου που καθορίζεται στο ύψος των επιτοκίων των τριετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά από σχετική ανακοίνωση του Ο.Δ.Δ.Η.Χ.
Σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Σ./ΤΑΥΤΕΚΩ 796/13-11-2013 εγκρίθηκε :
1.    Η χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ με επιτόκιο 2%.
2.    Η εφαρμογή του επιτοκίου 2% και στα ήδη συναφθέντα δάνεια του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ όπου προβλέπεται αναπροσαρμογή του επιτοκίου.
3.    Η αντικατάσταση της παρ.3 απόφασης με υπ΄ αριθμ. 1134/22-11-2012 του Δ.Σ./ΤΑΥΤΕΚΩ λόγω κατάργησής της και λόγω αναδιατυπώσεώς της, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ με υπ΄ αριθμ. Β/7/208/77(ΦΕΚ Β΄ 462/26-02-2013) του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος :
«το επιτόκιο με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια εκτάκτων αναγκών που χορηγούνται σε ασφαλισμένους υπαλλήλους και συνταξιούχους, δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο από την τελευταία πριν την χορήγηση του δανείου, εξαμηνιαία απόδοση των τηρούμενων στην Τράπεζα της Ελλάδας διαθεσίμων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α., τα οποία συνιστούν το κοινό κεφάλαιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων». 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
 1. Εφεξής τα προσωπικά δάνεια στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ χορηγούνται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 3586/2007 σε συνδυασμό με την υπ. αριθ.. 83/6/9-2-2006 Δ.Σ. του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ ( ως προς τις επιμέρους υποδιαιρέσεις των κατηγοριών που να αναφέρονται στον Ν. 3586/2007, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και το ύψος του δανείου ανά κατηγορία) και την υπ. αριθ. 1155/17-7-2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ( ως προς τη χορήγηση δανείων σε συνταξιούχους εφόσον οι δόσεις εξακολουθούν να παρακρατούνται από τις Επικουρικές Συντάξεις και να αποδίδονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ).
2. Την μερική ανάκληση της υπ. αριθ. 83/6/9-2-2006 απόφασης  του Δ.Σ. του ΟΑΠ-ΔΕΗ
3. Όπως το επιτόκιο του τοκοχρεωλυτικού δανείου καθοριστεί στο ύψος του εκάστοτε επιτοκίου των τριετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη σχετική ανακοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
4. Τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια πρέπει να εξοφλούνται σε τριάντα έξι (36) το πολύ ίσες μηνιαίες δόσεις.
5. Τη μη χορήγηση νέου δανείου πριν την εξόφληση του προηγούμενου δανείου.
6. Την έγκριση του κειμένου της συνημμένης αίτησης – υπεύθυνη δήλωσης


, χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών.
7. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση δανείων, που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και συνοδεύονται με παλαιά δικαιολογητικά, να θεωρηθούν σαν μηδέποτε υποβληθείσες .
       Η μερική ανάκληση της υπ. αριθμ83/6/9-2-2006 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΠ-ΔΕΗ και η τροποποίηση της, σύμφωνα με τον Ν. 3586/2007, καθορίζει το νέο πλαίσιο προϋποθέσεων και χορήγησης των προσωπικών έκτακτων δανείων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αναμονή  απόφασης του ΕΤΕΑ, για την παρακράτηση των δόσεων και απόδοσης των ποσών στο ΤΑΥΤΕΚΩ, η χορήγηση δανείων στους συνταξιούχους αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας.
Παρατήρηση :
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3655/08, ο κλάδος σύνταξης ΟΑΠ-ΔΕΗ εντάχθηκε από 1-8-2008 στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αυτοτελής τομέας ΤΑΠ-ΔΕΗ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ίδιου Νόμου ο κλάδος επικουρικής σύνταξης, ο κλάδος πρόνοιας και ο κλάδος ασθένειας εντάχθηκαν από 1-10-2008 στο ΤΑΥΤΕΚΩ ως αυτοτελείς τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια (ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ).
2.    Οι μέχρι την ένταξη συνταξιούχοι του εντασσόμενου κλάδου, καθίστανται συνταξιούχοι του τομέα ο οποίος στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής του. Παρά το διαχωρισμό όμως των κλάδων και την αυτοτελή λειτουργία τους εξακολουθούν να γίνονται παρακρατήσεις από την κύρια σύνταξη συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ για εξόφληση οφειλών των χορηγούμενων δανείων στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ, παρόλο που η χορήγηση δανείων είναι παροχή του κλάδου πρόνοιας και όχι της κύριας σύνταξης.
3.    Το αρμόδιο τμήμα ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ χορηγεί μεν τα δάνεια στην επικουρική σύνταξη, η δε παρακράτηση της αντίστοιχης δόσης του εγκριθέντος ποσού γίνεται μέσω της κύριας σύνταξης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ) και εκ των υστέρων αποδίδεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν τους χορηγείται επικουρική σύνταξη ή το ποσό της επικουρικής σύνταξης είναι μικρό και δεν δύναται να καλύψει τη δόση του χορηγούμενου δανείου, καθότι σύμφωνα με το Ν.4491/66 άρθρο 29 παρ.2 «Απαγορεύεται η δωρεά εν ζωή κατάσχεσης ή εκχώρησης των παροχών. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η κατάσχεσης μέχρι του ¼ του ποσού των συντάξεων λόγω διατροφής συζύγου κατιόντων ή ανιόντων και χρεών προς τη ΔΕ».
4.    Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 131/2011γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία έκανε δεκτή ο Διοικητής του ΙΚΑ, η παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού από τις συντάξεις των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ για εξόφληση οφειλών τους από συναφθέντα δάνεια με τον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό δεν είναι νόμιμη .  
5.    Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4491/66 άρθρο 22 δάνεια δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί και συνταξιούχοι, το πρόβλημα που ενσκήπτει προσδιορίζεται στον περιορισμό του ποσού της δόσης του δανείου μέχρι το ¼ του ποσού της επικουρικής σύνταξης.
Έχουν γίνει επαναλαμβανόμενα αιτήματα προς τη διοίκηση του ΕΤΕΑ για την παρακράτηση των δόσεων και απόδοσης των ποσών στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ για τη χορήγηση δανείων σε συνταξιούχους μέσω της επικουρικής σύνταξης τα οποία δεν έχουν απαντηθεί..
4. ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΚΑΠ-ΔΕΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α) Ν.4491/1966 άρθρο 26
1.    Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασφάλισης βοήθημα για τα έξοδα κηδείας ίσο προς το διπλάσιο των τακτικών αποδοχών του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χωρίς να υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου κλιμακίου της ΔΕΗ.
2.    Προκειμένου περί θανάτου μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου , από τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου το βοήθημα για τα έξοδα κηδείας περιορίζεται στο ήμισυ.
3.    Εφ ΄ όσον παρίσταται ανάγκη η Υπηρεσία Ασφάλισης επιμελείται της κηδείας θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, καταβάλλουσα της πραγματοποιημένης δαπάνης.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.    Δικαιούχοι Βοηθήματος1.     

Βοήθημα για έξοδα κηδείας καταβάλλεται σε αυτόν που έχει αποδεδειγμένα επιμεληθεί της κηδείας του θανόντα ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειας αυτών.

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Ασφαλίσεως ή τρίτο μη συγγενικό πρόσωπο έχει επιμεληθεί της κηδείας, καταβάλλονται οι δαπάνες κηδείας που αποδεδειγμένα έχουν πραγματοποιηθεί μετά από την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.4491/1966.

2.    Διαδικασία καταβολής
·         Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Παροχών Πρόνοιας ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ διπλότυπη αίτηση-εκτελεστικό καταβολής βοηθήματος για έξοδα κηδείας συνοδευόμενη από την σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών καθώς και αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου.
·         Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Τμήμα Κύριας Σύνταξης Ι.Κ.Α. προκειμένου να γίνει διακοπή της σύνταξης.
·         Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και συνταξιοδοτικών στοιχείων προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό καταβολής και να εκδοθεί απόφαση προς έγκριση από τον Διευθυντή Παροχών Πρόνοιας.
·         Εκδίδονται εξοφλητικές καταστάσεις και αποστέλλονται στο Τμήμα Λογιστηρίου Παροχών Πρόνοιας για καταβολή του ποσού των εξόδων κηδείας στους δικαιούχους.
·         Γίνεται διαβίβαση της κατάστασης ασφαλισμένων και μελών οικογένειας ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ  (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου) για διακοπή μειωμένου ρεύματος και στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΚΑΠ-ΔΕΗ (Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα ) για διακοπή ασφάλισης. 
1.  Παρατήρηση: Για τα έξοδα κηδείας μισθωτών , ο φάκελος αφού ελεγχθεί και υπολογιστεί το ποσό καταβολής βάσει δικαιολογητικών και μισθολογικού κλιμακίου του μισθωτού  από το Τμήμα Παροχών Πρόνοια του ΚΑΠ-ΔΕΗ, διαβιβάζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα για κάλυψη της δαπάνης με βάσει της  Εγκύκλιου του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ21230/26569/2204/19.12.2012.

5. ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.      Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.1140/1981 (ΦΕΚ  Α  68/1981) «Ασφαλισμένοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κρινόμενοι από Ειδική Επιτροπή, ως πάσχοντες εκ τετραπληγίας-παραπληγίας με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος. Του αυτού επιδόματος δικαιούνται και τα μέλη οικογενείας των ησφαλισμένων τα πάσχοντα εκ της αυτής νόσου…» . Στο άρθρο 21 παρ.4 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ Α1/1), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ Α27) ορίζεται ότι :  « Σε περίπτωση εργασίας αυτών που παίρνουν το επίδομα τύπου σύνταξης με βάση τη διάταξη του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 και των επιμέρους αποφάσεων που έχουν εκδοθεί , καταβάλλεται ολόκληρο το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς». Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι και ο νομοθέτης χαρακτηρίζει το εξωιδρυματικό επίδομα ως «επίδομα τύπου σύνταξης», ώστε το διακρίνει από τη σύνταξη.
2.      Με τν υπ΄αριθ. 2803/19/18-5-1983 απόφαση του Σ.Α.Π.-ΔΕΗ το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42του Ν. 1140/1981 χαρακτηρίστηκε σαν «παροχή Κλάδου Συντάξεως» και σαν «επίδομα τύπου σύνταξης». Περαιτέρω, στην Υπουργική απόφαση με αριθμό Α1/7/1987 (ΦΕΚ Β59/5-2-2198), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υπουργική απόφαση με αριθμό Γ2/765/1995 (ΦΕΚ Β΄469/1995) «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ» η απονομή του εξωιδυματικού επιδόματος τετραπληγικών (του άρθρου 42 Ν 1140/1981) αναφέρεται ως συνταξιοδοτική παροχή και αναφέρεται διαχωρισμένη από τις παροχές του Κλάδου Πρόνοιας.
Με την  υπ΄αριθ. Φ.10050/27871/831/2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1592


1.      30-10-2006) τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε ο Κανονισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ (ΚΥΑ με αριθ. Φ.ΟΑΠ-ΔΕΗ/599-Β΄ 1452) και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των επιμέρους δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Συγκεκριμένα στον Τομέα Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεών του υπήχθησαν και οι ενέργειες για τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος στους δικαιούχους ασφαλισμένους του φορέα.
2.      Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3655/2008 στον κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάχθηκε από 1-10-2008 μεταξύ άλλων, ο κλάδος Πρόνοιας του ΟΑΠ-ΔΕΗ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται από τις καταστατικές του διατάξεις. Στη συνέχεια με την υπ΄αριθ. Φ21280/8422/476/2009 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η υπ΄ αριθ. 1202/19-3-2009 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ με την οποία μεταβίβασε αρμοδιότητες του στους αρμόδιους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τους ασφαλισμένους του ΚΑΠ-ΔΕΗ, σύμφωνα με τον κανονισμό διάρθρωσης υπηρεσιών του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ.
3.      Οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3896/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 παρ. 26 του Ν. 3996/2011  προβλέπουν ότι, «Ειδικά για το εξωιδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι των Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ,… ως δώρο εορτών Χριστουγέννων χορηγείται ολόκληρο το ποσό του……………….. εξωιδρυματικού επιδόματος ενώ ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος …………………………..».
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.    Ο Τομέας Πρόνοιας του ΚΑΠ-ΔΕΗ, εφαρμόζοντας την προαναφερθείσα Νομοθεσία καθώς και τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, απονέμει το εξωιδρυματικό επίδομα στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους ΔΕΗ βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν1140/81.
2.    Επειδή όμως παρατηρείται, ότι στη ρύθμιση του άρθρου 32 του Ν.3896/2010 ακολουθείται η ρητή διατύπωση  «…των ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ…» . Η υπηρεσία υπέβαλε σχετικό ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του ΤΑΥΤΕΚΩ.
3.    Η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων του ΤΑΥΤΕΚΩ με το υπ΄αριθ. 75727/20070/15/17-11-2011 έγγραφο της δικηγόρου κ. Πυργάκη μας γνώρισε τα κάτωθι:
·         Ο χαρακτηρισμός του επιδόματος ως «τύπου σύνταξης» δεν το μεταβάλλει σε συνταξιοδοτική παροχή και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύνταξη (βλ. Γνμ ΝσΚ 242/2010, 691/1996). Περαιτέρω, από τη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας το άνω επίδομα θεωρείται «ιδιόμορφου χαρακτήρα παροχή κοινωνικής ασφάλισης» και γίνεται ανεκτή η χορήγηση και σε συνταξιούχους, εκ του οποίου συνάγεται ότι θα ήταν αδύνατη η χορήγησή του εάν θεωρούσε ότι έχει χαρακτήρα συντάξεως (ενδεικτικώς βλ. ΣτΕ. 151/1990).
·         Άλλωστε το επίδομα αυτό είναι προέχοντος προνοιακού χαρακτήρα. Στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας, η πολιτεία χορηγεί παροχές προς τους πολίτες, θέτοντας ως κριτήρια, κυρίως το είδος και το βαθμό της υπάρχουσας βλάβης ή ανάγκης . Η χορήγηση του επιδόματος τετραπληγίας έχει σκοπό να καλύψει τις ειδικές πρόσθετες δαπάνες που αντιμετωπίζουν τα άτομα από την αναπηρία και την εξέλιξή τους .Το κράτος οφείλει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών ως ατόμων και ως μελών του κοινωνικού συνόλου, παρέχοντας του αρωγή , όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.  Η προνοιακή παροχή στους παραπληγικούς δεν στοχεύει να καλύψει την ίδια πάθηση , αλλά τη λειτουργική ανικανότητα της χρήσεως των άκρων (Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη – αρ. πρωτ. 5893/28-6-1999).
·         Η άνω διάταξη, του άρθρου 32 του Ν 3896/10 αν δεν αναφέρεται ρητά στο ΤΑΥΤΕΚΩ ή τους φορείς επικουρικής ασφάλισης που τυχόν χορηγούν το επίδομα, θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλόγως και από το ΤΑΥΤΕΚΩ. Ωστόσο, αυθεντικός ερμηνευτής του νόμου είναι ο ίδιος ο νομοθέτης και ως εκ τούτο θεωρώ σκόπιμο να απευθύνετε σχετικό ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο (μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου) το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι αρμόδιο και για να αποφανθεί και για το ενδεχόμενο να χορηγείται στο εξής το εξωιδρυματικό επίδομα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Τελειώνοντας σας ενημερώνουμε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μετά από ερώτημα


1.    που υπέβαλλε το ΤΑΠ-ΔΕΗ αναφορικά με τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος σε συνταξιούχους ΔΕΗ) απάντησε τα κάτωθι:

«Εφόσον με την διατυπωθείσα στην Υπουργική Απόφαση Φ10050/27871/831/2006 αναδιάρθρωση του κανονισμού λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΠ-ΔΕΗ  η οποία σημειωτέον είναι πολύ μεταγενέστερη του Ν.1140/81, από το άρθρο 42 του οποίου προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του παραπληγικού επιδόματος στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης –η αρμοδιότητα χορήγησης του επιδόματος αυτού ανατέθηκε στον κλάδο πρόνοια και παραμένει και μετά την ένταξη του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ στο ΤΑΥΤΕΚΩ, αφού αποτελεί καταστατική διάταξη αυτού. Συνεπώς , το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ όχι μόνο δεν έχει αρμοδιότητα χορήγησης του παραπληγικού επιδόματος αλλά ούτε προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που θα το επιβαρύνει οικονομικά».
2.    Ύστερα από την προαναφερθείσα  απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου με την οποία συμφωνούμε έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει το ζήτημα να λυθεί από το εποπτεύον Υπουργείο με νομοθετική ρύθμιση , ώστε η αρμοδιότητα αυτή να μεταφερθεί στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ όπως συμβαίνει και με τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης.
3.    Βάσει των προαναφερόμενων το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διαβίβασε στις υπηρεσίες του το έγγραφό του με αρ. πρωτ 4856/09/14-03-2013 με την κάτωθι αναφορά: «Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αρ. πρωτ.7316/2250/122/13-2-2013 (με αρ. πρωτ. ΓΡ. ΥΠ 4856/900/15-02-2013 έγγραφο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Δ/νση Παροχών Προνοίας και την συνημμένη σ΄ αυτό υπ΄ αρ. 585/24-2-2012 απόφαση του Δ.Σ. , με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της αρμοδιότητας της χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος στον κλάδο σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος και ενημέρωση του Γραφείου μας.»


Το εν λόγω θέμα βρίσκεται σε αναμονή απάντησης από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.    Ν.4491/66 «Περί ασφαλίσεως προσωπικού ΔΕΗ» ,
Άρθρο 27 παρ.1 «παρά τη υπηρεσία ασφαλίσεως τηρείται μητρώο των ησφαλισμένων κατά τα ειδικότερα ορειζόμενα εις τον κανονισμό».
Άρθρο 23 
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη
1.α. Στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος εφόσον : ………….
…..β) Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις……
α) Η Ασφαλιστική Νομοθεσία ΔΕΗ με βάσει τον Ν.4491/66 «Περί Ασφαλίσεως του προσωπικού της ΔΕΗ»,  στο άρθρο 14 « Δικαιούχοι Υγειονομικής Περιθάλψεων» 3. Ως μέλη της οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούμενα περιθάλψεως, θεωρούνται : α) Η σύζυγος ή ο άπορος και ολικώς ανίκανος προς εργασίαν σύζυγος. β) Τα άγαμα τέκνα νόμιμα ,νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα και υιοθετηθέντα και επί ησφαλισμένης ή γυναικός συνταξιούχου και φυσικά τέκνα αυτής, μέχρι συμπληρώσεως του 20ου έτους της ηλικίας των ή εφ όσον συνεχίζουν τας σπουδάς των μέχρι του 21ου έτους. ….
β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ……3) Συμφώνα με την διάταξη του άρθρου 51 του Ν.1539/85, «…..ισχύουν οι ευνοϊκότερες διατάξεις του Ν.4491/66 «για τα κορίτσια και για τα αγόρια επεκτείνει το όριο ηλικίας ασφάλισης στα μη σπουδάζοντα μέχρι στο 24ο και σπουδάζοντα στο 26ο ………»

Κανονισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ 643/66(ΦΕΚ 118/8/66) άρθρο 5 μητρώων ησφαλισμένων. Τήρηση μητρώου ασφαλισμένου « παρά την υπηρεσία ασφαλίσεως τηρείται πλήρης μητρώον των ησφαλισμένων περιλαμβάνον τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία των αμέσως και εμμέσως ησφαλισμένων τα αποδεικνύοντα την υπ΄ αυτών κτήσιν του .   
ασφαλιστικού δικαιώματος και την συνδρομήν των προϋποθέσεων χορηγήσεως προς αυτούς  των δια του Νόμου 4491/66 καθοριζομένων ασφαλιστικών παροχών. Βιβλίο μητρώου εις ειδικόν βιβλίον μητρώου (έντυπον 20-4) εγγράφονται οι αμέσως ησφαλισμένοι κατ΄ αύξοντα αριθμόν. Οι εμμέσως ησφαλισμένοι εγγράφονται υπομερίδα του βιβλίου μητρώου υπό τον αύξοντα αριθμόν των προστατευόντων αυτούς αμέσως ησφαλισμένων, με ιδιαιτέραν κωδικήν αρίθμησιν.


2.    Κατά την εφαρμογή του Ν. 3655/2008 κρίνεται απαραίτητο η άμεση εφαρμογή της διαδικασίας «Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ»

3.    Βάσει του ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011 και της τροποποίησης με το ΦΕΚ1233/Β/11-4-2012 είναι «ηλεκτρονική μορφή μητρώου ασφαλισμένων του ομίλου ΔΕΗ για παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την έναρξη λειτουργίας ανεξάρτητων φορέων εκτός ΤΑΥΤΕΚΩ (ΗΔΙΚΑ & ΕΟΠΥΥ) υπήρξε δυσλειτουργία στην αποτύπωση στοιχείων των εν ενεργεία και συνταξιούχων ασφαλισμένων και μελών τους του ομίλου ΔΕΗ καθώς και των νέων προσλήψεων εποχιακής απασχόλησης. Παράλληλα λόγω ότι καταργηθήκανε τα ΓΑΠ και τα ΠΕΚΑ –ΔΥΥ-ΔΕΗ και το προσωπικό τους εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ παρουσιάστηκε οξύτατο πρόβλημα στη μη επεξεργασία παρακολούθησης , εισαγωγή στοιχείων των ασφαλισμένων στο Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Μητρώου στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Βάσει των προαναφερόμενων το ΚΑΠ-ΔΕΗ προς ενίσχυση του τμήματος Ασφάλισης Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα προέβη στη δημιουργία μηχανοργάνωσης προς την διεκπεραίωση των αιτημάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ομίλου ΔΕΗ μετά από απόφαση του προέδρου του Δ..Σ/ΤΑΥΤΕΚΩ και την παροχή  μηχανογραφικού εξοπλισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε. Με το έγγραφο του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας με υπ΄ αρ. 1122/23-2-2016 ζητήθηκε η   τροποποίηση της υπάρχουσας εφαρμογής «ασφάλισης 2000» του υπάρχον συστήματος μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ομίλου ΔΕΗ για την   προσθήκη εξαψήφιων στοιχείων ώστε να μπορέσει να γίνει προσθήκη μισθωτών και μελών προσλήψεων εποχιακής απασχόλησης (8μηνα).

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με την υπ΄ αριθ. 77/26-4-2016 απόφαση Προέδρου ΤΑΥΤΕΚΩ δημιουργήθηκε θέση εργασίας με ανάληψη ευθύνης για την διεκπεραίωση αιτημάτων στην ενοποίηση εφαρμογής  μισθωτών, μελών ,συνταξιούχων και εποχιακής απασχόλησης  ομίλου ΔΕΗ προς ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ.

·         Τηλεφωνική γραμμή υποδοχής επείγον αιτημάτων για την κάλυψη μισθωτών, μελών ,συνταξιούχων και εποχιακής απασχόλησης που βρίσκονται σε νοσοκομεία κρατικά - ιδιωτικά και χρήζουν άμεσης υπαγωγής στο σύστημα ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ

·         Επικοινωνία κυρίως με νοσοκομεία (κρατικά –ιδιωτικά) για αιτήματα  παροχή υγείας καθώς και  αιτήματα ένταξης στο σύστημα ασφαλισμένων μέσω θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

·         Φόρμα άμεσης καταχώρησης ασφαλιστικής ικανότητας μισθωτών, μελών ,συνταξιούχων και εποχιακής απασχόλησης μέσω FAX για την άμεση καταχώρηση στοιχείων προς ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ

·         Επίλυση διαφορών που παρουσιάζονται λόγω θανάτων από εταιρείες παροχών υλικών υγείας προς νοσοκομεία κυρίως για ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η συγκεκριμένη εφαρμογή και η σύσταση του γραφείου είναι ανεξάρτητη από το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης , Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα.

  Με βάσει τα προαναφερόμενα οι συγκεκριμένες παροχές είναι ανταποδοτικές προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ομίλου ΔΕΗ λόγο των κρατήσεων του Νόμου 4491/1966 άρθρο 7 παρ. β. που καθορίζεται εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας – αντιλήψεως 1% στους συνταξιούχους και το ποσοστό παρακράτησης των εν ενεργεία μισθωτών για τις προϋπολογιζόμενες παροχές υγείας σε χρήμα  που ανέρχεται σήμερα για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 σε 0,35% του εργαζομένου και 0,7% του εργοδότη , από 1.1.1993 σε 0,4% του εργαζομένου και 0,8% του εργοδότη. βάσει της  Εγκυκλίου του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ21230/26569/2204/19.12.2012, ζητούμε στην παρουσίαση  προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ την αποτύπωση του Παγίου Πόρου του ΚΑΠ/ΔΕΗ σε  ξεχωριστό ΚΑΕ  ΕΙΣΟΔΟΥ και  ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ , καθώς και την αυτοτελή διοίκηση του Τομέα Πρόνοιας ΚΑΠ/ΔΕΗ (Αυτοτελή Τμήμα Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ, με διοικητική λήψη αποφάσεων απευθείας από το Δ.Σ του ΕΦΚΑ) που αποτελεί  καθολικό  διάδοχο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του ΟΑΠ-ΔΕΗ.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ Δ.Ε.Η. – Κ.Η.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου