Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ.ΜασούραΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 56
από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 23/07/2020 και ώρα: 11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Ορισμός Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
   Τον ορισμό του κ. Χαμπάκη Μάρκου, στη θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης της Εταιρείας,
   Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.8 του
   Ν.4001/2011 και το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2.   Αποδοχή μεταφοράς του μισθωτού της       ΔΕΗ Α.Ε. ΛΥΜΟΥΡΑ Γεωργίου  (Α.Μ.808215 Τ1/Α) στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
      Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
      Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

      Εγκρίνει, την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς του μισθωτού της Διεύθυνσης
      Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. ΛΥΜΟΥΡΑ Γεωργίου
      του Βασιλείου (Α.Μ.808215-Τ1/Α), ο οποίος έχει αποδεσμευτεί με απόφαση του
      Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
      σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 131 του Ν. 4685/2020. Ο πιο πάνω μισθωτός 
      υπάγεται στην Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου - Περιοχή Πύργου.

3.   Συμβάσεις αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150 Kv/ΜΤ κλειστού τύπου GIS Ρόδου» και αριθ. ΔΔ-182/2100474/4.11.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150 KV/ΜΤ κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων» με την εταιρία «ABB A.E.» στην εκτέλεση των Έργων των πιο πάνω Συμβάσεων.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει:
-Την αποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας ABB AE από την ABB Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη ΑΕ στις Συμβάσεις ΔΚΣΔ-160/2180474/11.03.2008 ΚΑΙ δδ-182/2100474/04.112010, εξακολούθησης της ABB AE να ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ εις ολόκληρον μετά της «ABB Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».
-Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή της ΔΕΕΔ για την υπογραφή των Συμπληρωμάτων υποκατάστασης των προαναφερόμενων Συβάσεων.

4.   Διαγωνισμός αριθ. 508801/18.3.2019 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής, ισχύος 50 ÷ 1000 kVA (Ομάδες Α, Β, Γ και Δ).
-Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια ειδών αυτού.
-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών αυτού.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:
-Εγκρίνει τη ματαίωση του διαγωνισμού 508801 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής, για τις Ομάδες Α, Β και Γ, δεδομένου ότι για τις υπόψη ομάδες ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος εκ του αποτελέσματος λόγω μη ύπαρξης αποδεκτής προσφοράς μετά τη μη παράταση ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα KONCAR D&ST για τα υλικά των υπόψη Ομάδων.
-Εγκρίνει την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη της εταιρείας KONCAR D&ST ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της Ομάδας Δ, έναντι συνολικού αναπροσαρμοζόμενου τιμήματος €3.927.002,00 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, επί αυτοκινήτου του Αναδόχου. Η ολοκλήρωση των παραλαβών της συνολικής συμβατικής  ποσότητας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.6.2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα παραλαμβάνονται Μ/Σ. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την προσφορά της εταιρείας, την επιστολή της εταιρείας από 09.06.2020.
-Εξουσιοδοτεί τον ΓΔ/ΕΑΨ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

5.   Διαγωνισμός αριθ.507902/16.9..2020 για την προμήθεια λογισμικού για μελέτες ανάπτυξης δικτύου διανομής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.
    -Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό .
    -Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:
-Εγκρίνει την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών του διαγωνισμού 507902/16.9.2019 για την προμήθεια λογισμικού για μελέτες ανάπτυξης δικτύου διανομής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.
-Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας «PROTASIS A.E.» ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού, έναντι συνολικού τιμήματος €687.600,00 (πλέον ΦΠΑ)( (πλέον ποσού €50.960,00 που αφορά στο δικαίωμα προαίρεσης) για παράδοση στις κεντρικές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα.
-Εξουσιοδοτεί τον ΓΔ/ΕΑΨ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

 
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου