Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016

Εξτρα αμοιβές για «ευέλικτους» ηλεκτροπαραγωγούς


Ξεκίνησε από τη ΡΑΕ η διαδικασία για την ένταξη μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, μέσω του οποίου μονάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες ευελιξίας που προσφέρουν στο ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας.
Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο μηχανισμό αυτό, ο οποίος εν μέρει αντικαθιστά τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύοςκαι ως μεταβατικός θα ισχύσει μέχρι την 30 Απριλίου 2017, θα εντάσσονται μονάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοικτού και συνδυασμένου κύκλου (διαθέτουν η ΔΕΗ και οι ιδιώτες), οι κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές
μονάδες (μόνο η ΔΕΗ), καθώς και οι κατανεμόμενες μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, για το μέρος της ισχύος τους πέραν αυτής που εντάσσεται για παραγωγή κατά προτεραιότητα στο σύστημα (ιδιώτες).
Σε κάθε περίπτωση, οι μονάδες που θα ενταχθούν στο Μηχανισμό, θα πρέπει από τη στιγμή που θα λάβουνΕντολή Κατανομής από το Διαχειριστή, να μπορούν να προσφέρουν ισχύ τουλάχιστον οκτώ μεγαβάτ ανά λεπτό, και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συστήματος για τουλάχιστον τρεις ώρες.
Η αμοιβή των μονάδων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, θα γίνεται με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα αξιολογεί επίσης τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ως προς την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του συστήματος για ευελιξία, δηλαδή γρήγορη αύξηση ή μείωση της προσφερόμενης ισχύος.
Η ανάγκη των ηλεκτρικών συστημάτων για υπηρεσίες ευελιξίας, έγινε ιδιαίτερα έντονη μετά τη μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις Κατευθυντήριες Γραμμές που έχει εγκρίνει σχετικά με τις επιτρεπόμενες ενισχύσεις για την επάρκεια παραγωγής, αναγνωρίζει ότι «με την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε πολλά κράτη μέλη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στρέφεται από ένα σύστημα σχετικά σταθερού και συνεχούς εφοδιασμού σε ένα σύστημα με πολυάριθμες και μικρής κλίμακας παροχές από μεταβλητές πηγές.
Η εν λόγω στροφή δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας του δυναμικού παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας παραγωγής, συνήθως μέσω της χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης στους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξασφάλιση απλώς της διαθεσιμότητας δυναμικότητας παραγωγής».
Ειδικότερα, κατά τη θεώρηση της Επιτροπής, τα μέτρα αυτά μπορούν να αποσκοπούν είτε «στην αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων προβληματισμών που προκαλεί η έλλειψη ευέλικτης δυναμικότητας παραγωγής με σκοπό την αντιμετώπιση αιφνίδιων εναλλαγών στη μεταβλητή παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας» είτε «μπορούν να καθορίζουν έναν στόχο για την επάρκεια παραγωγής την οποία τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να εξασφαλίσουν ανεξάρτητα από βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις».
Ειδικότερα για την εφαρμογή του Μηχανισμού στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της αναγνωρίζει την εμφάνιση του «sunset effect» (κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης στο σύστημα από τις απογευματινές ώρες μέχρι τις 10 το βράδυ, λόγω παύσης παραγωγής των φωτοβολταϊκών), θεώρησε ότι υφίσταται ανάγκη αντιμετώπισης των «αιφνίδιων εναλλαγών στη μεταβλητή παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας» με μονάδες παραγωγής που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ευελιξίας, δηλαδή να αυξάνουν και να μειώνουν αποδοτικά, γρήγορα και με μικρό χρόνο προειδοποίησης την παραγωγή τους. Σημειώνεται ότι τις περισσότερες ημέρες του χρόνου, μεταξύ 5 το απόγευμα και 10 το βράδυ, το σύστημα απαιτεί πρόσθετη ισχύ της τάξης των 400-500 μεγαβάτ ανά ώρα.

(του Μιχάλη Καϊταντζίδη, euro2day.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου