Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Όλη η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στην στέγη – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

 Από - energymag.gr

Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νέο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες», με το πρώτο βήμα για την «πρεμιέρα» του προγράμματος να γίνεται με την δημοσίευση την τελευταία μέρα του 2021, στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η τιμή πώλησης έχει καθοριστεί στα 87 €/MWh, δηλαδή στα 8,7 λεπτά η κιλοβατώρα, όπως ίσχυε και με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση και θα είναι σταθερή για συμβάσεις 20ετίας.

Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 6 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 3 kWp.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται μόνο φυσικά πρόσωπα, όχι επαγγελματίες, δηλαδή θα αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Οι αιτήσεις

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την απόφαση, προυποθέτει ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα αναρτήσει στον διαδικτυακό του τόπο ανακοίνωση έναρξη ισχύος της απόφασης σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο που θα αφορά σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων των Μη Διασυνδεμένων Νησιών.

Εντός δύο μηνών, δηλαδή έως το τέλος Φεβρουαρίου, από την έναρξη ισχύος της απόφασης ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Το metering

Το metering, όπως αλλιώς λέγεται ο συμψηφισμός της παραχθείσας με την καταναλωθείσα ενέργεια που παρέχεται πια από αρκετούς παρόχους κάνει τον καταναλωτή παραγωγό.

Με άλλα λόγια μια οικογένεια μπορεί να τοποθετήσει στο σπίτι της ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη το οποίο θα παράγει ρεύμα που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση του σπιτιού σε ρεύμα.

Σύμφωνα με την απόφαση η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκό σύστημα συνάπτεται μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσής του στο κτίριο, όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, για είκοσι έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Αυτοπαραγωγοί

Αυτή η λειτουργία προβλέπει την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από «αυτοπαραγωγούς» για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Με τη διαδικασία αυτή ο καταναλωτής –πλέον παραγωγός- μπορεί να εξοικονομήσει σημαντική μείωση του κόστους για 25 χρόνια και απόσβεση του κόστους απόκτησης του συστήματος μέσα σε 8 χρόνια, ενώ μπορεί να πουλάει την επιπλέον παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο.

Το νέο Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια.

Πόσο συμφέρει το net metering

Πότε όμως συμφέρει και πόσα χρόνια χρειάζεται για να γίνει η απόσβεση της επένδυσης που πρέπει να κάνει οικογένεια τοποθετώντας στο σπίτι της ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη το οποίο θα παράγει ρεύμα που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση του σπιτιού σε ρεύμα;

Κατά κανόνα η λύση του net metering είναι πιο συμφέρουσα όταν η εγκατάσταση γίνεται σε μονοκατοικίες με σχετικά υψηλές καταναλώσεις ρεύματος, ενώ όσο πιο μικρή η κατανάλωση και η ισχύς του φωτοβολταϊκού, τόσο πιο μεγάλη και η περίοδος που απαιτείται για την απόσβεση. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται τέσσερα ενδεικτικά σενάρια ανά κατηγορία καταναλωτή, σύμφωνα με στοιχεία της Protergia, η επιλογή του net metering είναι πιο συμφέρουσα για έναν οικιακό καταναλωτή που διατηρεί μία πολυτελή μονοκατοικία και μπορεί να έχει ετήσια εξοικονόμηση στο λογαριασμό του που φτάνει στα €1.720, ενώ η απόσβεση της επένδυσης, που υπολογίζεται στα €12.180, χρειάζεται 7 χρόνια.

Στον αντίποδα, για έναν οικιακό καταναλωτή που διατηρεί μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό εξοχικό, η εξοικονόμηση μέσω της αυτοπαραγωγής φτάνει στα €230, το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα €2.400 και η απόσβεση χρειάζεται μία δεκαετία.  Για τους καταναλωτές που μένουν σε διαμέρισμα η απόσβεση γίνεται στα 8,8 χρόνια, η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση φθάνει στα €460, ενώ η επένδυση απαιτεί περί τα €4.050 ευρώ.

Τα τέσσερα ενδεικτικά σενάρια


Γκαρσονιέρα – μικρό εξοχικό Διαμέρισμα Μονοκατοικία Πολυτελής μονοκατοικία
Ημερήσια κατανάλωση σε ετήσια βάση 1.730 kWh 2.800 kWh 6.500 kWh 9.500 kWh
Νυχτερινή κατανάλωση σε ετήσια βάση 670 kWh 1.100 kWh 2.500 kWh 4.500 kWh
Ετήσια καταναλωση 2.400 kWh 3.900 kWh 9.000 kWh 13.000 kWh
Φ/Β ισχύος 1.5kWp 2.5kWp 6kWp 9kWp
Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2.082 kWh 3.947 kWh 9.792 kWh 13.563 kWh
Ετήσια εξοικονόμηση στο λογαριασμό ρεύματος 230 ευρώ 460 ευρώ 1.200 ευρώ 1.720 ευρώ
Συνολικό κόστος επένδυσης 2.400 ευρώ 4.050 ευρώ 9.500 ευρώ 12.180 ευρώ
Απόσβεση επένδυσης 10 έτη 8.8 έτη 7.9 έτη 7 έτη

 

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης, μαζί με τον τύπο και το περιεχόμενο των νέων Συμβάσεων Συμψηφισμού:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 6kWp, εφεξής Πρόγραμμα, για oικιακές καταναλώσεις με διάρκεια έως την 31η.12.2023.
 2. Το Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 της του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους, καθώς και σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκαθίστανται επί εδάφους.
 3. Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 6 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 3 kWp.
 4. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων της παρούσας που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

Άρθρο 2
Δικαίωμα και προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα

 1. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
 2. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων συστημάτων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του συνόλου των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
 1. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.
 2. Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.
 3. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.
 4. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Άρθρο 3
Σύμβαση Συμψηφισμού

 1. Η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκό σύστημα (εφεξής «Σύμβαση Συμψηφισμού») συνάπτεται μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσής του στο κτίριο, όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, για είκοσι (20) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εν λόγω Σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς της κατηγορίας «Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες» του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει, είτε αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 1. Στην περίπτωση που ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος αλλάξει προμηθευτή για την ηλεκτροδότηση των καταναλώσεών του στο κτίριο, λήγει αυτοδικαίως η Σύμβαση Συμψηφισμού και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των είκοσι (20) ετών χρονικό διάστημα μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του νέου προμηθευτή. Σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα, ο νέος κύριος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.
 2. Η Σύμβαση Συμψηφισμού συνάπτεται σύμφωνα με τον τύπο της σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας. Η Σύμβαση Συμψηφισμού κοινοποιείται από τον προμηθευτή στην τοπική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψή της. Η κοινοποίηση θεωρείται συντελεσμένη όταν επιστραφεί στον προμηθευτή ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου ή άλλως την επόμενη ημέρα από την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Ως παραγόμενη ενέργεια νοείται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα μείον την ενέργεια που τυχόν αυτό απορροφά από το Δίκτυο για ίδια κατανάλωση. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος για τον σκοπό αυτό καταχωρεί στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος σχετική πιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω λογαριασμός επέχει θέση τιμολογίου αγοράς για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος. Παράλληλα, ο προμηθευτής χρεώνει τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2001 (Α΄179), με το συνολικό ποσό της δαπάνης των εκκαθαρίσεων όλων των κυρίων των φωτοβολταϊκών συστημάτων που του αναλογούν σε μηνιαία βάση, επισυνάπτοντας σχετική αναλυτική κατάσταση.

Άρθρο 4
Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος – Σύνδεση με το Δίκτυο

 1. Για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, υποβάλλοντας στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό της τόπο και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
  1. στοιχεία του αιτούντος,
  2. στοιχεία της εγκατάστασης,
  3. τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2 της παρούσας,
  4. έντυπο αίτησης, όπως το περιεχόμενο και η μορφή αυτής προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
 1. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Ακολούθως:Α. Σε περίπτωση αποδοχής, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο τη Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία αναγράφεται το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης, ο χρόνος υλοποίησης αυτών, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο απαιτείται για την τεκμηρίωση της ανάγκης υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων σύνδεσης και του κόστους αυτών. Από την ημερομηνία αποστολής της Σύμβασης Σύνδεσης δεσμεύεται ο ηλεκτρικός χώρος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός εξήντα (60) ημερών να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη και στη συνέχεια να υπογράψει τη Σύμβαση Σύνδεσης, άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και η προτεινόμενη Σύμβαση Σύνδεσης δεν ισχύει.

  Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ:

  i. εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον αιτούντα, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

  ii. εντός τεσσάρων (4) μηνών εφόσον απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

  Β. Σε περίπτωση απόρριψης, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους της απόρριψης.

 1. Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης, ο Παραγωγός υποχρεούται να πραγματοποιήσει τη σύνδεση του σταθμού εντός:α) δώδεκα (12) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, ή

  β) είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

  Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω προθεσμιών αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου.

 1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσης. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
 2. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προβαίνει στη σύνδεση του σταθμού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 3. Η διαδικασία των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον διαδικτυακό της τόπο ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αίτημα/έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.
 1. Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνονται σε σειρά προτεραιότητας για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/20.03.2020 (Β ’940), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο σταθμών της παρούσας και κάθε άλλο σχετικό θέμα και επικαιροποιεί αυτές όποτε κρίνει ότι απαιτείται.
 3. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ανά δύο (2) μήνες στον διαδικτυακό της τόπο, ανά γεωγραφική περιοχή, νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα, σχετικές λίστες με τα στοιχεία που αφορούν:i. τις αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος που έχουν υποβληθεί,

  ii. τις Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν συναφθεί,

  iii. τις αιτήσεις για ενεργοποίηση της σύνδεσης ή/και τις δηλώσεις ετοιμότητας που έχουν υποβληθεί και

  iv. τις συνδέσεις σταθμών που έχουν πραγματοποιηθεί

Άρθρο 5
Φορολογική Αντιμετώπιση

Δεν γεννώνται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο.

Άρθρο 6
Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

 1. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο ανακοίνωση εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο που θα αφορά σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων των Μη Διασυνδεμένων Νησιών.
 2. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας άρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για σταθμούς της παρούσας.

Άρθρο 7
Τύπος και Περιεχόμενο Συμβάσεων Συμψηφισμού

Η Σύμβαση Συμψηφισμού συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Στ………….., σήμερα   ,

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία …………… και τον διακριτικό τίτλο …………… , η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «προμηθευτής»), που εδρεύει στ ………………… με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από την/τον …………… ……, δυνάμει της υπ’ αρ. …………… αποφάσεως του…………… ,

ΚΑΙ

Αφετέρου του/της… …………………….. (εφεξής «κύριος του φωτοβολταϊκού»), που κατοικεί στ …………… οδός ….. αριθ …….. , με Α.Φ.Μ. ………. της Δ.Ο.Υ., είτε εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την/τον ………………… δυνάμει…………… ,

Προοίμιο:

 1. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149), όπως ισχύει.
 2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129), όπως ισχύει,
 4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.03.2020 υπουργική απόφαση «Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και τροποποίηση των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β’1045).
 5. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 78/2017), όπως ισχύει, εφεξής Κώδικας ΕΔΔΔΗΕ, καθώς και τα εγχειρίδια του (Εγχειρίδια).
 6. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304), εφεξής Κώδικας ΜΔΝ.
 7. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), όπως ισχύει.
 8. Την υπουργική απόφαση…………… /2021,
 9. Την από…………. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό ….. του Δήμου /Κοινότητας …… της Π.Ε. …..
 1. Την από…………. Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ως άνω συμβαλλόμενων μερών για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό ………….. του Δήμου/Κοινότητας ….. της Π.Ε. …..
 1. Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από την/τον αφετέρου συμβαλλόμενη/ο (Α.Π. ………………………) συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

 1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης στον κύριο του φωτοβολταϊκού το αντίτιμο της ηλεκτρικής ενέργειας που ο τελευταίος διοχετεύει στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, η οποία θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος ……………………………….. kW, που είναι εγκατεστημένο επί της οδού………….. της Δημοτικής Ενότητας (ή της Κοινότητας) …….. ……της Περιφερειακής Ενότητας…………..
  Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο συμψηφισμού με οφειλές του κυρίου του φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με βάση τη μεταξύ των μερών σύμβαση προμήθειας (σημείο 10 του προοιμίου).
 1. Ρητά συμφωνείται ότι δεν οφείλεται από τον προμηθευτή τίμημα για ηλεκτρική ενέργεια της οποίας η ποσότητα υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ.
 2. Η ενέργεια αυτή θα παρέχεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης 400/230 V, για τριφασικό ή μονοφασικό σύστημα αντίστοιχα, και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Το μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν θα υπερβαίνει την τιμή σε kW που αναγράφεται στην παρ. 1 τους παρόντος, με μέση τιμή 15 min.

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο – Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης

Το φωτοβολταϊκό σύστημα, στο οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 3468/2006, όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 9 αυτού. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις δια- τάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης

 1. Η παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης/2021 για είκοσι (20) έτη.
 2. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και η αντίστοιχη αξίωση του κυρίου του φωτοβολταϊκού ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα ΕΔΔΗΕ και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς τον Προμηθευτή.
 3. Τυχόν λύση της σύμβασης προμήθειας του σημείου 10 του προοιμίου της παρούσας επιφέρει αυτοδικαίως και λύση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 4
Τιμολόγηση

 1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εγχέεται στο Δίκτυο από το φωτοβολταϊκό σύστημα και απορροφάται από αυτό, αφαιρουμένης της ιδιοκατανάλωσης του φωτοβολταϊκού συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης …../2021 και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία είτε υποβολής στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 είτε αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού.

Άρθρο 5
Μετρήσεις

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ταυτόχρονα με αυτήν της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα τη σύμβαση προμήθειας (στοιχείο 10 του προοιμίου).

Άρθρο 6
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να επιτρέπει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 7
Λογαριασμοί και πληρωμές

 1. Η διαδικασία συμψηφισμού γίνεται ταυτόχρονα με τους κύκλους μέτρησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας (στοιχείο 10 του προοιμίου). Προς τούτο, στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου, και ο οποίος αποστέλλεται στον κύριο του φωτοβολταϊκού, καταχωρείται σχετική πιστωτική εγγραφή, πέραν της χρεωστικής για την καταναλωθείσα ενέργεια και τις λοιπές αναλογούσες χρεώσεις και φόρους, με συμψηφισμό των αντιστοίχων χρηματικών αξιών.
 2. Τυχόν οφειλές προς τον κύριο του φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με βάση την παρούσα σύμβαση καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού με αριθμό………….. της Τράπεζας , κατά την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 1. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Άρθρο 8
Ανωτέρα βία

 1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.
 2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
 3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
 4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να:

 1. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη σύμβαση σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο 9 και τη σύμβαση προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο 10 του προοιμίου της παρούσας στο όνομά του.
 2. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή.
 3. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
 4. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
 5. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 10
Λύση σύμβασης

 1. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως(α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι (20) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης,

  (β) στην περίπτωση αλλαγής προμηθευτή και

  (γ) στην περίπτωση λύσης της σύμβασης προμήθειας ή της σύμβασης σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Πρόωρη λύση της συμφωνίας επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
 2. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από τον κύριο του φωτοβολταϊκού. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
 3. Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται η επίκληση από πλευράς του σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο κύριος αυτού οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
 4. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
 5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η συνδρομή των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης λύεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του προμηθευτή ποινική ρήτρα ύψους 000 Ευρώ, η οποία βαρύνει τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Άρθρο 11
Επίλυση Διαφορών-Δωσιδικία

 1. Ο προμηθευτής και ο κύριος του φωτοβολταϊκού συμφωνούν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
 2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της περιοχής εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Άρθρο 12
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

 1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
 1. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών. Έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

Άρθρο 13
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 14
Ερμηνευτικές διατάξεις

 1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4414/2016, στην υπουργική απόφαση …./2021 στον Κώδικα ΕΔΔΗΕ και στα Εγχειρίδιά του, στον Κώδικα ΜΔΝ και Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
 2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση.
 3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
 4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη και θεωρούνται ουσιώδεις.
 5. Σε περίπτωση που συγκεκριμένοι όροι της παρούσας σύμβασης δεν τύχουν εφαρμογής ή είναι ανίσχυροι, η μη εφαρμογή τους δεν καταλαμβάνει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι παραμένουν ισχυροί.
 6. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής ή των υπολοίπων όρων της παρούσης».

Άρθρο 8
Λοιπές Διατάξεις – Έναρξη Ισχύος

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου