Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 44 εκατ. ευρώ για πύργους γραμμών μεταφορά

 


ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 44 εκατ. ευρώ για πύργους γραμμών μεταφοράς

Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια «ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150KV & 400KV».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου του Διαγωνισμού, ανέρχεται σε €44.100.000,00, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης. Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 16 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου