Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

Σε διαβούλευση οι αλλαγές στον κώδικα προμήθειας ρεύματος: «φρένο» στον ενεργειακό τουρισμό - τι προβλέπεται για τους λογαριασμούς


energypress.gr

Σε διαβούλευση τέθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του άρθρου 42 του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του energypress.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του κειμένου, σκοπός των αλλαγών είναι αφενός η διαφύλαξη του θεμελιώδους δικαιώματος του καταναλωτή για αλλαγή Προμηθευτή χωρίς περιορισμούς, αφετέρου η αποτροπή της καταχρηστικής άσκησης του εν λόγω δικαιώματος από στρατηγικούς κακοπληρωτές με επακόλουθο τη συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών προς τους Προμηθευτές.

Πέραν του άρθρου 42, η ΡΑΑΕΥ προχωράει σε αλλαγή των άρθρων 39, 28, 18 και 15, καθώς και σε αλλαγές του κώδικα προμήθειας φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, για το άρθρο 42 προβλέπονται τα εξής:

«1. Η αλλαγή Προμηθευτή λαμβάνει χώρα μετά από έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από τον αντισυμβαλλόμενο Πελάτη. Κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Πελάτη στον νέο Προμηθευτή, η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας δύναται να γίνει από τον νέο Προμηθευτή. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εξουσιοδότηση καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας νοείται η υπογεγραμμένη Σύμβαση Προμήθειας με νέο Προμηθευτή και ως καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας νοείται η ηλεκτρονική υποβολή από τον νέο Προμηθευτή Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή.

2. Ο νέος Προμηθευτής υποβάλλει Δήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή Φορτίου του Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας. Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης 4 Προμήθειας από απόσταση, ο Προμηθευτής προβαίνει στην παραπάνω ενέργεια το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υπαναχώρησης του Πελάτη.

3. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας επέρχονται την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή που προβλέπεται στην παράγραφο 2, όπως η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον παλαιό και το νέο Προμηθευτή, κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας Σύμβασης Προμήθειας συμπίπτει με την ανωτέρω ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου.

4. Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις ακόλουθες δύο:

(α) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί από τον Προμηθευτή στον Αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

(βα) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από τρεις (3) διαφορετικούς Προμηθευτές για την Βασική Κατηγορία των Οικιακών Πελατών.

(ββ) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από δύο (2) διαφορετικούς Προμηθευτές για τη Βασική Κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών.».

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της διαβούλευσης εδώ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου