Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

ΔΕΔΔΗΕ: Διαγωνισμός 22,27 εκατ. ευρώ για υπαίθριους υποσταθμούς διανομήςΣε μεγάλο διαγωνισμό για την προμήθεια Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υποσταθμών Διανομής προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, πρόκειται για την προμήθεια διαφορετικών ειδών και τεχνικών χαρακτηριστικών υποσταθμών, καθώς και άλλων εξαρτημάτων ενώ η εκτιμώμενη αξία των υλικών ανέρχεται σε 17.960.334 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ φτάνει στα 22,27 εκατ. ευρώ).

Το παραπάνω ποσό (πλην ΦΠΑ) συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα προαίρεσης και αναλύεται ως εξής :

α. 11.973.556 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία των υλικών

β. 5.986.778 ευρώ, που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης

Όπως σημειώνεται στη διακήρυξη, το ποσό της αξίας των υλικών είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι η υπέρβασή του δεν οδηγεί από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς.

Οι ειδικότεροι όροι

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας κάθε προσφερόμενου είδους, ενώ δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Ωστόσο, για λόγους διασφάλισης της ομαλότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΔΕΔΔΗΕ, θα ανατεθεί στον πρώτο στη σειρά κατάταξης συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά, το 60% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας, στον δεύτερο στη σειρά κατάταξης συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά, θα ανατεθεί το 25% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας και στον τρίτο στη σειρά κατάταξης συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά, θα ανατεθεί το 15% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας.

Σε περίπτωση όμως, που η προσφορά του δεύτερου στη σειρά μειοδοσίας, είναι αυξημένη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από την προσφορά του πρώτου στη σειρά μειοδοσίας, τότε η ποσότητα που του αναλογεί θα ανατεθεί στον πρώτο στη σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα.

Σε περίπτωση επίσης, που η προσφορά του τρίτου στη σειρά μειοδοσίας είναι αυξημένη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% από την προσφορά του πρώτου στη σειρά μειοδοσίας, τότε η ποσότητα που του αναλογεί, θα ανατεθεί στον πρώτο στη σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει τρίτη παραδεκτή προσφορά, τότε η ανάθεση της ποσότητας θα πραγματοποιηθεί στον πρώτο στη σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά ποσοστό 75% και στον δεύτερο στη σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά ποσοστό 25%.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει δεύτερη παραδεκτή προσφορά, τότε η ανάθεση όλης της ποσότητας θα πραγματοποιηθεί στον πρώτο στη σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα με παραδεκτή προσφορά.

Ακόμη θα χρειαστεί η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας, μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα ποσού 239.471,12 ευρώ, που αφορά σε προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Σε περίπτωση προσφοράς μέρους των ειδών, η εγγυητική θα αφορά στο 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών.

Τα κριτήρια συμμετοχής και η προθεσμία

Όσον αφορά τα κριτήρια σε επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 20% της εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας, για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Αυτός ο ελάχιστος κύκλος εργασιών πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αμέσως προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των τριών τελευταίων, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ετήσιων διαχειριστικών χρήσεων και πρέπει να προκύπτει από τους ισολογισμούς ή, αν ο υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του, που τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και ανταποκρίνονται σε όλους τους προβλεπόμενους τύπους. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά.

Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. Και εδώ, επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων, κριτήρια τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας μπορούν να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά.

Τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 03.06.2024 και ώρα 12:00.

Αρχειοθήκη ιστολογίου