Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

ΔΕΗ: Εκλογή δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο


Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, οι μέτοχοι της ΔΕΗ υπερψήφισαν τις προτάσεις – εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) της εταιρείας, για την πλήρωση των δύο κενών θέσεων Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση για τον κ. Χρήστο Γκλαβάνη υπερψηφίστηκε σε ποσοστό 98,42% από τους μετόχους, ενώ για την κ. Χαρίκλεια (Κλαίρη) Σινανιώτου με 99,99%. Επίσης, με ποσοστό 87,16% η έκτακτη Γενική Συνέλευση έδωσε το «πράσινο» φως» και στην τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.

Οι δύο κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψαν από: α)Την τροποποίηση του άρθρου 9 «Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» του Καταστατικού με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 14-72-2023, καθώς και β) την από 07-03-2024 παραίτηση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Στέφανου Θεοδωρίδη.

Η ΕΥΑΠ, σύμφωνα με ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, ανέλαβε να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την πλήρωση των δύο κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σε εκτέλεση της αντίστοιχης αρμοδιότητάς της.

Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε στον Σύμβουλο Egon Zehnder να εντοπίσει και να προτείνει πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.. O Σύμβουλος χαρτογράφησε την Αγορά προσδιορίζοντας μια αρχική λίστα 10 υποψηφίων.

Όλα τα προφίλ εξετάστηκαν με βάση τις ικανότητες και την προηγούμενη επίδοσή τους σε άλλες διοικητικές θέσεις. Επίσης ελήφθη υπόψη η δυναμική της συμβολής τους στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντέλει ως οι πιο κατάλληλοι προκρίθηκαν ο κ. Γκλαβάνης και η κ. Σινανιώτου.

Αρχειοθήκη ιστολογίου