Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Τα σχόλια του Συλλόγου Διπλ. Μηχανικών ΔΕΗ για το νομοσχέδιοΚε  Υπουργέ,
ακολουθούν συνοπτικά σχόλια του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ (και ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΕΧΕ) για το
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ»
Σχόλια ανά Άρθρο
Άρθρο 3
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διέπονται από σαφώς προσδιορισμένο Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού (ΚΚΠ) και Συλλογική Σχέση Εργασίας, ακόμη και στην περίπτωση των διευθυντικών στελεχών έστω και εάν απαιτείται στην περίπτωση αυτή διαφοροποιημένη ΣΣΕ ως προς το υπόλοιπο προσωπικό, προς εξασφάλιση κοινού οφέλους Εργοδότη και εργαζομένου-στελέχους.

Είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης μόνιμου τεχνικού προσωπικού όλων των βαθμίδων για κάλυψη σημαντικών κενών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με την αποχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού σε συνδυασμό με την καθυστέρηση και τους περιορισμούς των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, με προτεραιότητα τις μονάδες πρώτης γραμμής (ΜΔΝ, Περιοχές, ΑΗΣ…) και τις κεντροβαρικές διευθύνσεις.
Άρθρα 3 & 4
Μείζον θέμα αποτελεί το απαράδεκτο σημερινό καθεστώς αμοιβών - παγκόσμια πρωτοτυπία κατά το οποίο λόγω πλαφόν δεν αμείβεται η θέση ευθύνης (επίδομα ευθύνης) και έχει επέλθει μισθολογική ισοπέδωση των στελεχών τα τελευταία 10 έτη. Μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της απόδοσης της Επιχείρησης και απεμπλοκής από τις στρεβλώσεις του δημοσίου πως είναι δυνατόν να παρατείνει την αδιανόητη πραγματικότητα (διευθυντής κλάδου, τομεάρχης, υποτομεάρχης, να συνεχίζει να αμείβεται σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερα από υφιστάμενο του). Κατάσταση τραγική ιδίως σε θέσεις ιδιαίτερα αυξημένης ευθύνης και απαιτήσεων.
Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της οποιασδήποτε προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Ομίλου, αποτελούν, η διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις, οι αξιοπρεπείς αμοιβές σε όλες τις βαθμίδες συνδεδεμένες με τις ευθύνες και την απόδοση του εργαζομένου και η διαφύλαξη του δημόσιου - κοινωνικού χαρακτήρα του Ομίλου ΔΕΗ και των συναφών εταιρειών.
Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται ότι:  «Έτσι, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη έχουν την ευθύνη μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες απασχολούν πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια μεγάλης αξίας, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου και καλούνται να επιλύσουν συχνά προβλήματα υψηλού κόστους. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η ευελιξία τα στελέχη αυτά να αντλούνται και από την αγορά, όπως και μέσα από την εταιρεία, να λογοδοτούν αλλά και να κινητροδοτούνται επαρκώς για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αναφέρθηκαν.»
Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά έχει ένας Δ/ντής Σταθμού Παραγωγής, Δ/ντής Ορυχείου, Βοηθός Δντής, Δντής Κλάδου και σε αρκετές περιπτώσεις Τομεάρχης και Υποτομεάρχης (Δντές Περιοχών, ΑΣΠ, ΤΣΠ κλπ)) - Γιατί αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλαφόν;
Άρθρο 4
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
Οι ανάγκες προσωπικού κυρίως στα τεχνικά αντικείμενα που απαιτούν πολυετή συνεχή εκπαίδευση, εμπειρία και εξειδίκευση θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι εποχιακού. Η κάθε καταξιωμένη εταιρεία στην αγορά (εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνή) κτίζει το μέλλον της, επενδύοντας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της που εκπαιδεύει και αξιοποιεί συνεχώς και όχι μόνο σε προσλήψεις στοχευμένων ομάδων πχ εποχιακό προσωπικό ή διευθυντικά στελέχη, πράξεις που τελικά εξελίσσονται ακούσια ή εκούσια σε πελατειακές και μόνο σχέσεις.
Άρθρα 4 & 5
Για όλα τα στελέχη να θεσπισθεί ασυμβίβαστο εργασίας σε ανταγωνιστικές εταιρείες  για τα επόμενα 5 έτη από τη λήξη της σύμβασης εργασίας του στελέχους στις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.
Οι αμοιβές των στελεχών που θα εξαιρούνται του πλαφόν του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να προκύπτουν από ολοκληρωμένο διαφανές και σαφώς προσδιορισμένο σύστημα αμοιβών στελεχών ώστε να λειτουργήσουν ως παρακίνηση και επιβράβευση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της εταιρείας και όχι να παρέχονται ανεξέλεγκτα διαφοροποιημένες κατά περίπτωση διότι η προκληθείσα ζημία θα είναι μεγαλύτερη από τα προσδοκόμενα οφέλη. Είναι αναγκαίο ένα ενιαίο  σύστημα αμοιβών στελεχών με σαφώς προσδιορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων συντελεστών βαρύτητας ως προς την επίτευξη των στόχων και εν  γένει τη βραχυπρόθεσμη αλλά και την μακροπρόθεσμη απόδοση του στελέχους.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα στελέχη να διαχωρισθούν ως προς τις αμοιβές σε στελέχη δύο ταχυτήτων, σε αυτά από την αγορά και στα άλλα από την εταιρεία.
Με το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζεται η μισθολογική ισοπέδωση έμπειρων στελεχών που δεν έχουν καμία μισθολογική εξέλιξη εδώ και μία δεκαετία παρά μόνο μισθολογική μείωση της τάξεως του 50%, πέραν αυτών που θα αναρριχηθούν σε θέσεις Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών.
Το παρόν ΝΣ θα πρέπει να επιλύσει το προαναφερόμενο πρόβλημα, με την εξαίρεση του επιδόματος ευθύνης από το πλαφόν, πρόταση του Συλλόγου η οποία είχε υιοθετηθεί θετικά από την αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το 2014, στο πλαίσιο διαβούλευσης σ/ν για τη ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ, αλλά δεν ολοκληρώθηκε.
Η συμμετοχή των στελεχών της αγοράς στο στελεχιακό  δυναμικό των εταιρειών του Ομίλου ως προς τις γενικές δραστηριότητες (HR, LOGISTICS, MARKETING… ) δεν μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, αλλά προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα εάν στην προσπάθεια αλλαγών που επιδιώκεται με το σ/ν δεν υπάρξει αξιοποίηση και πρόταξη, του έμπειρου και εξειδικευμένου στελεχιακού εσωτερικού ανθρώπινου δυναμικού, σε διευθυντικές θέσεις στις τεχνικές διευθύνσεις που είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελεί το κύριο asset του Ομίλου ΔΕΗ. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επιλογή διευθυντικών στελεχών για τις τεχνικές διευθύνσεις να γίνεται από τα εσωτερικά στελέχη σε ποσοστό τουλάχιστο 80%.
Με το υφιστάμενο σ/ν δεν προβλέπεται τι θα γίνει όταν αιτηθούν συνταξιούχοι να συμμετάσχουν στη δημόσια προκήρυξη (άρθρο 4, παρ.1)  για να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία ως «νέα» στελέχη της αγοράς. Αντιθέτως είναι φανερό ότι η παρ 2 του άρθρου 4 θα προσελκύσει στελέχη που συνταξιοδοτήθηκαν με πλήρη θεμελίωση και αποχώρησαν, για να επιστρέψουν ως στελέχη της αγοράς με μισθούς εκτός πλαφόν. Τα νεότερα στελέχη της εταιρείας και τα στελέχη που παράγουν πρωτογενή εργασία, θα παραμένουν παρατηρητές εγκλωβισμένοι στο πλαφόν χωρίς δυνατότητα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, αφού οι θέσεις θα κλείνουν από την αγορά και από τους ως άνω συνταξιούχους της εταιρείας που θα επιστρέφουν με μόνο κίνητρο τις υψηλές αμοιβές; Ποιος τελικά θα δουλεύει; Που θα οδηγηθούν οι εταιρείες;
Μετά τη λήξη της 3ετούς θητείας δεν προσδιορίζεται στο ν/σ τι θα γίνεται με τα στελέχη της εταιρείας που θα αποχωρούν από τη διευθυντική θέση που κατείχαν όπως και για τα στελέχη που θα έχουν έρθει από την αγορά.
Μετά τη λήξη της τριετίας ή της ανανέωσης της, για τα εσωτερικά στελέχη εφόσον απέδωσαν σύμφωνα με τους στόχους, θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να προβλεφθεί η περαιτέρω αξιοποίηση τους στην εταιρεία πχ ως ειδικά στελέχη ή τεχνικοί σύμβουλοι.
Παραλληλισμοί με  ΟΤΕ, Τράπεζες κλπ θα πρέπει να αποφευχθούν γιατί τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Οι προαναφερόμενοι οργανισμοί στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη παροχή υπηρεσιών και δεν έχουν παραγωγή και μάλιστα παραγωγή που αποτελεί τη βάση της ασφάλειας του Εθνικού Ενεργειακού Εφοδιασμού.
Άρθρο 8
Στην 1η παράγραφο αναφέρεται δυνατότητα μετακίνησης με ίδια σχέση εργασίας, ενώ στην 3η παράγραφο η σχέση εργασίας γίνεται ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή θέση.
Να προβλεφθεί η δυνατότητας μετάταξης, των υπαλλήλων του ομίλου ΔΕΗ που κατέχουν διδακτορικό τίτλο και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρo 9, Πολιτική Προμηθειών
Οι διαδικασίες προμηθειών στη ΔΕΗ και τις παραγωγικές θυγατρικές εταιρείες της (Λιγνιτική Μελίτης, Μεγαλόπολης, ΔΕΗ Ανανεώσιμες) λόγω  της φύσης του ανταγωνιστικού χαρακτήρα των, θα πρέπει να προσομοιάζουν περισσότερο σε αυτές των ανταγωνιστών τους και λιγότερο σε αυτές του Δημοσίου.  Οπότε και το τυχόν ρίσκο αστοχίας τυχόν προμηθειών τους θα μειώνεται αφού ο στόχος να παραμείνει η χρέωση της προμήθειας η.ε. σε ανταγωνιστικά επίπεδα θα λειτουργεί ως πρόσθετη δικλείδα ελέγχου και ασφαλείας για τυχόν υπερβάσεις ή αστοχίες προμήθειων. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα προμήθειας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον ανταγωνισμό στην αγορά.
Οι προμήθειες στις Εταιρείες Δικτύων λόγω του μονοπωλιακού χαρακτήρα τους (φυσικού ή νομικού ή και των δύο) και της μεταφοράς του κόστους αυτών στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΧΧΔ, ΧΧΣ) δηλαδή στον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν περισσότερο με χαρακτήρα Δημοσίου προς αποφυγή υπερβάσεων λόγω έλλειψης αυτόματων δικλείδων ελέγχου και ασφάλειας όπως ο προαναφερθείς καθορισμός της χρέωσης προμήθειας η.ε. στον ανταγωνισμό. Η συντόμευση των προμήθειων στις εταιρείες αυτές μπορεί να επιτευχθεί με ορθή αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε ευέλικτα σχήματα ιεραρχίας, με  απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών προμηθειών και εκχώρηση εγκριτικών διαδικασιών.
Άρθρο 10
Να αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 3-9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ ΑΕ, Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε., στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. και ΕΧΕ ΑΕ.
Κεφάλαιο Γ
Θέματα εισπραξιμότητας οφειλών
Να προστεθεί άρθρο ως εξής:
Η κλοπή εξοπλισμού από το Δίκτυο Ηλεκτροπαραγωγής (Μ/Σ, καλώδια κλπ.) θεωρείται κακούργημα επειδή επηρεάζει αρνητικά το κοινωνικό σύνολο και τις εταιρείες που πλήττονται από αυτήν.
Άρθρο 20. (Προσθήκη στην αρχή του άρθρου)
«Οι θέσεις υψηλού αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Χώρας αποτελούν σπάνιο πόρο και μέσω αυτών η διαχείριση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Χώρας, συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία».
Κατ΄αντιστοιχία των:
«Νόμος  3431/06 – άρθρο 23, παρ. 1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους, των οποίων η διαχείριση συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.
Νόμος  4070/12 – άρθρο 20, παρ. 1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία.»
παρ. 3: Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου:
Α. «Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ θα καταβάλουν ετήσιο τίμημα για την αποκατάσταση των εδαφών εγκατάστασης των ΑΠΕ, καθώς και για την διάθεση των υλικών τους μετά τη λήξη της σύμβασης πώλησης, όπως ισχύει σε νόμους άλλων κρατών και στην Ελλάδα σε οχλούσες βιομηχανίες, λατομεία, ορυχεία κλπ.»
Άρθρο 22 παρ. 1: Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου: «Οι Υβριδικοί Σταθμοί στα ΜΔΝ θα πληρώνονται με την οριακή τιμή συστήματος μετά την διασύνδεση ή με τιμή αντιστοίχων σταθμών στο διασυνδεδεμένο Σύστημα», με το σκεπτικό ότι παρά το υψηλότερο κόστος εγκατάστασης στα ΜΔΝ, η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ λόγω θέσης (πχ υψηλό αιολικό δυναμικό στα ΜΔΝ) ισοσκελίζει το κόστος αυτό.
Άρθρο 27 παρ. 2 (παραπέμπει στο Άρθρο 134Β παρ. 4 του ν. 4001/2011):
Με ποια λογική η εταιρεία που διαχειρίζεται τις υποδομές, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ΦΕΥΦΗΟ (Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο);

Αρχειοθήκη ιστολογίου