Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη  21/11/2019 και ώρα:11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019 – 30.09.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

2.  Διαγωνισμός αριθ. 517808/25.10.2018 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες τηλεμέτρησης «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. με κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας.
- Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.
-Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.
   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

   -Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθμ. 517808/25.10.2018 με αντικείμενο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ SIM ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» και την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών.
- Την ανάδειξη ως Προσωρινών Αναδόχων του υπόψη διαγωνισμού των ακολούθων:
*Του Οικονομικού Φορέα «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», για την 5ετή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για 168.000 συνδέσεις έναντι συνολικού τιμήματος εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (€ 965.952,00), πλέον Φ.Π.Α.
**Του Οικονομικού Φορέα «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», για την 5ετή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για 8.500 συνδέσεις έναντι συνολικού τιμήματος επτακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 760.800,00), πλέον Φ.Π.Α.
Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 1.726.752,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

3. Διαγωνισμός αριθ. 507802/25.7.2018 για την προμήθεια Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής τηκτών ασφαλειών και μονάδων Μ.Τ.
-Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.
-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 507802 για την προμήθεια Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής, τηκτών ασφαλειών και μονάδων Μ.Τ., της εταιρείας ABB A.E.,έναντι συνολικού τιμήματος € 1.214.716,80 (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ επί αυτοκινήτου του Αναδόχου.

-Ενημέρωσα το Δ.Σ ότι διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο οχημάτων ώστε η παράδοση των υλικών να γίνεται με δικά μας μέσα στις περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ.

4. Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/1/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση αποξήλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.» στις 58 διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε όλη την Ελλάδα.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών, για την Περιοχή Μεσογείων της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής, κατά τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.738/21.3.2019.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
-Την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών του Διαγωνισμού ΔΠΑ/1/2018 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.», για την Περιοχή Μεσογείων της ΔΠΑ στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικό Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» & ΣΙΑ ΕΕ», με ποσοστό ενιαίας έκπτωσης 4% επί των τιμών μονάδας του Τιμολογίου του ΔΕΔΔΗΕ και Τελικό Συμβατικό Τίμημα μετά την έκπτωση (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης): 937.666,08€.
-Την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα «ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ», έκδοσης Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αριθμό 1743533/15.10.2018 & ποσού 19.535,00€ υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.
-Την μερική ανάκληση της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 738/21.03.2019.όσον αφορά μόνο στο τμήμα του Διαγωνισμού «ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ» και στην αρχική ανάθεση στον Προσωρινό Ανάδοχο «ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ».  

-Έθεσα στο Δ.Σ θέματα παρακολούθησης της ποιότητας των μικρών εργολαβιών, κόστος, μέτρηση της απόδοσης τους (π.χ περιπτώσεις επιβολής ποινικών ρητρών). Επανέλαβα ξανά  πρόταση για δημιουργία Μητρώου συνεπών Εργολάβων.

5. Οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2019 – 2020. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Σημείωση: Έθεσα προ Ημερησίας Διάταξης τα παρακάτω θέματα:
-Εάν η έλλειψη υλικών και κυρίως ξύλινων στύλων έχουν δημιουργήσει οικονομικές απαιτήσεις κατά του ΔΕΔΔΗΕ.
- Να πληρωθούν οι κανονικές άδειες που δεν δόθηκαν έως το τέλος του 2018 και να αιτιολογηθούν από τους άμεσα προϊσταμένους τους σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρχειοθήκη ιστολογίου