Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Δευτέρα 04/05 /2020 και ώρα: 10.30 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και καθορισμός αρμοδιοτήτων.
   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση δύο (2) νέων θέσεων Γενικών Διευθυντών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους καθώς και τον ανακαθορισμό των θέσεων και των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών και του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών ως εξής:
1.1         Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, με αντικείμενο την αρμοδιότητα και την εποπτεία των παρακάτω θεμάτων και των αντιστοίχων υπηρεσιακών κλιμακίων:

1.1.1    διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρίας,
1.1.2    ευθύνη για την υλοποίηση της συμμόρφωσης της Εταιρίας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο,
1.1.3    διαχείριση διεθνών φορέων,
1.1.4    συντονισμός της συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των Μονάδων με βάση εταιρικούς δείκτες απόδοσης,
1.1.5    διαχείριση ερευνητικών έργων,
1.1.6    διαχείριση στρατηγικών και επιχειρησιακών έργων,
1.1.7    ανάπτυξη, εισαγωγή και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και εκσυγχρονιστικών συστημάτων (transformation) και καινοτόμων τεχνολογιών/λειτουργιών (innovation).
1.2         Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την αρμοδιότητα και την εποπτεία των παρακάτω θεμάτων και των αντίστοιχων υπηρεσιακών κλιμακίων:
1.2.1    κατάρτιση και παρακολούθηση οικονομικού προγραμματισμού,
1.2.2    χρηματοοικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες,
1.2.3    τήρηση φορολογικών και οικονομικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων,
1.2.4    διασφάλιση χρηματορροών,
1.2.5    οργάνωση Συστήματος Οικονομικής Διοικητικής Πληροφόρησης και έλεγχος δεικτών απόδοσης,
1.3     Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, με αντικείμενο την         
       αρμοδιότητα και την εποπτεία των παρακάτω θεμάτων και των αντίστοιχων  
       υπηρεσιακών κλιμακίων:
  1.3.1 διαχείριση, ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού,
  1.3.2 οργάνωση των δομών και των λειτουργιών της Εταιρίας,
  1.3.3 ανάπτυξη πολιτικής και διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
  1.3.4 διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, κτιριακών υποδομών, οργάνωση και
          Διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και φύλαξης των κτηρίων και εγκαταστάσεων της
          Εταιρίας.
1.4         Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης, με αντικείμενο την αρμοδιότητα και την εποπτεία των παρακάτω θεμάτων και των αντίστοιχων υπηρεσιακών κλιμακίων:
1.4.1    προμήθειες υλικών και διαχείριση των σχετικών αποθεμάτων, αποθηκών και     
μεταφορικών μέσων,
1.4.2    έλεγχος ποιότητας υλικών,
1.4.3    ανάπτυξη πολιτικής και διαχείριση συστημάτων ποιότητας (ISO)
1.4.4    ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποδομών της Εταιρίας,
1.4.5    συμμόρφωση και στρατηγική σύμφωνα με το γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR) και για θέματα ασφάλειας συστημάτων.


2.Υποβολή προς έγκριση οριστικών διαφορών απογραφής υλικών έτους 2019, των αποθηκών 7501 και 7505 της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου.
     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
     Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την οριστική διαφορά +338.501,74€ που
     προέκυψε κατά την τακτική Απογραφή Υλικών έτους 2019, των Αποθηκών 7501 και 7505
     της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου και τη λογιστική τακτοποίηση αυτής. 


3.Υποβολή προς έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Ιωάννινα Ι – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού», χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
      Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την επιλογή του Έργου: «Επέκταση με
     επαύξηση του Υ/Σ Ιωάννινα Ι – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση
     Η/Μ Εξοπλισμού» μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διακήρυξη
    διαγωνισμού, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στις κάτωθι εταιρείες:
   *ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
   *ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.
   *ΑΒΒ Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη Α.Ε.
   *ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  

4.Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΑ – 41917/21.10.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 Kv στη νήσο Σκιάθο. Κατακύρωση του πο πάνω διαγωνισμού ως προς την κατασκευή των έργων αρμοδιότητας Δικτύου Διανομής.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την ανάθεση και την υπογραφή τριμερούς Σύμβασης μεταξύ ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ – ABB Power Grids Ελλάδα, Μονοπρόσωπης Α.Ε. για την κατασκευή των Έργων αρμοδιότητας Δικτύου Διανομής στο πλαίσιο του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΟΣΜΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 KV στη νήσο ΣΚΙΑΘΟ», συνολικού τιμήματος 6.226.163,93€ (πλέον ΦΠΑ), περιλαμβανομένων και των απροβλέπτων δαπανών.

5.Σύμβαση αριθ. ΔΔ/187/2102136/10.12.2010 με την εταιρία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης» της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης. Υποβολή προς έγκριση συμβιβαστικής πρότασης της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που συγκροτήθηκε για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.
     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
     Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την έγκριση της πρότασης, της Επιτροπής Φιλικού
     Διακανονισμού που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το ιγ σχετικό, για συμβιβαστική λύση
     σχετικό, για συμβιβαστική λύση σχετικά με διαφωνία μεταξύ της εταιρείας «ΣΙΑΜΚΑΣ
     ΕΒΗΕΚ ΑΕ» ως αναδόχου της σύμβασης της ΔΔ-187/2102136/10.12.2010 με τίτλο
     «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και της Προϊσταμένης υπηρεσίας της
     ΔΠΜ-Θ και η οποία αναφέρει τα εξής:
     -Η τιμολόγηση των διευθετήσεων των παροχών που έγιναν για τα έργα υπογείωσης να
     γίνει με το άρθρο 659 του Τιμολογίου.
     -Επιπλέον του άρθρου 659, να αποζημιωθούν οι αποξηλώσεις των επιτοίχιων
     συγκεντρωτικών καλωδίων ανάλογα με τη διατομή τους, με χρήση των άρθρων
     1124,1125,1126 και 1127 του Τιμολογίου.
     -Οι ποσότητες εργασιών για τις οποίες θα γίνουν οι προαναφερόμενες διορθώσεις θα
     προκύψουν από επιμετρήσεις που θα γίνουν από κοινού από την Επιβλέπουσα υπηρεσία
     τον ανάδοχο.
     -Η αποζημίωση των εργασιών τοποθέτησης καλωδίων σε τοίχο κατά την υπογείωση του
     Δικτύου, θα γίνει με τα άρθρα 2076 και 3177 του Τιμολογίου.                
    
6.Διαγωνισμός αριθ.508903/3.9.2019 για την προμήθεια τριφασικών μετασχηματιστών 150/21 KV, ισχύος 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1 και ανταλλακτικών αυτών. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 508903, για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών 150/21 KV, ισχύος 40/50 MVA, Dyn1 και ανταλλακτικών αυτών, έναντι συνολικού τιμήματος €4.736.114,00 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη Καλιστήρη/ΔΠΑ (1028) του ΔΕΔΔΗΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί εδάφους.


Σημείωση: Έγινε συνοπτική παρουσίαση του υπό τελική διαμόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020 -2028 προβλέπεται αυξημένο πρόγραμμα επενδύσεων και σημαντικός αριθμός προσλήψεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου