Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Επεξηγήσεις της ΔΕΗ για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Οι προτάσεις της διοίκησης για τη Μεταλιγνιτική Α.Ε.


Στις 30 Μαρτίου και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ της οποίας βασικό θέμα είναι η απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας ("Μεταλιγνιτική Α.Ε.") και εισφοράς του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ σχετικά στις επεξηγήσεις της που δημοσιεύτηκαν σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

Α) την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας ήτοι, της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας («Μεταλιγνιτική Α.Ε.») και εισφοράς του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4601/2019 και 4872/2021, ως ισχύουν, της κυρωθείσας με τον Ν. 4956/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, του άρ. 5 παρ. 4 Ν. 2859/2000, του άρ. 52 Ν. 4172/2013, και του άρ. 61 Ν. 4438/2016.

Β) την έγκριση του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων αυτού, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

Γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας όπως ορίσει τα Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» που θα συσταθεί, όπως οριστικοποιήσει και υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης (Απόσχισης) του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας και εισφοράς του Κλάδου σε αυτή, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, όπως υπογράψει κάθε άλλο σχετικό με την ολοκλήρωση της διάσπασης και της μεταβίβασης των μετοχών της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε. προς την ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. έγγραφο, με παράλληλη χορήγηση δικαιώματος να υπεξουσιοδοτεί στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και υπογράψουν συμπληρωματικές συμβολαιογραφικές πράξεις, που τυχόν απαιτηθούν, για τη μεταγραφή/καταχώριση των παγίων στις αρμόδιες αρχές ανά τη χώρα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της διάσπασης και να διευθετούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη Συμβολαιογραφική Πράξη και την όλη διαδικασία Διάσπασης (Απόσχισης) και έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες Αρχές.

Αρχειοθήκη ιστολογίου