Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Σε εξωτερικό συνεργάτη θα αναθέσει η ΔΕΗ για την υποστήριξή της σε ρυθμιστικά θέματα

 

Σε εξωτερικό συνεργάτη θα αναθέσει η ΔΕΗ για την υποστήριξή της σε ρυθμιστικά θέματα

Με εξειδικευμένη ομάδα έργου που θα διαθέσει εξωτερικός συνεργάτης θα υποστηρίζεται εφεξής το έργο της Διεύθυνσης Ρυθμιστικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη από την ομάδα έργου θα αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης που αφορούν τα εξής:

-Παρακολούθηση των εξελίξεων του εθνικού και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσω των ανακοινώσεων στις αρμόδιες ιστοσελίδες

-Κατάρτιση, για υποβολή από τη Διεύθυνση, των θέσεων της επιχείρησης, στο πλαίσιο εθνικών ρυθμιστικών διαβουλεύσεων (των ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ κλπ.) σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα υπηρεσιακά κλιμάκια

-Αναγνώριση, ανάλυση και εκτίμηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων ή επερχόμενων ρυθμίσεων στις ενεργειακές αγορές, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια

-Τήρηση αρχείου ρυθμιστικών, κανονιστικών και λοιπών νομικής φύσης κειμένων, όπως αυτά δημοσιοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νόμοι και προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις καθώς και γνωμοδοτήσεις ΡΑΕ, τεχνικές αποφάσεις διαχειριστών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου)

-Σύνταξη εσωτερικού Ενημερωτικού Σημειώματος, σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση, με ανασκόπηση ρυθμιστικών θεμάτων όπως νομοθεσίες, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, ρυθμιστικά έγγραφα, που αφορούν τις ενεργειακές αγορές, τροποποιούν την οργάνωση και λειτουργία τους και επιφέρουν ή προοιωνίζουν άμεσες ή έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις στην επιχείρηση. 

Άλλα στελέχη της ομάδας έργου θα παρέχουν υποστήριξη για την κάλυψη των απαιτήσεων Κλιμακίου Υποστήριξης Στρατηγικής & Μετασχηματισμού (ΚΥΣΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού της ΔΕΗ, εστιάζοντας σε διοικητικές (π.χ. κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και διεκπεραίωση της οικονομικής παρακολούθησης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κ.α.) και οικονομικές λειτουργίες (π.χ. συνδρομή στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών της ΓΔ, οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.).

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής & Μετασχηματισμού της ΔΕΗ Α.Ε.», ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου, κατά την εκτίμηση της εταιρείας ανέρχεται σε 211.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  


energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου