Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα - Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στους εργαζόμενους που αποχωρούν


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη  7 /03 /2019 και ώρα:11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκε και το εξής θέμα Η.Δ:

1.   Υποβολή προς έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στους εργαζόμενους που αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρία.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
1.Τη μη συγκατάθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 8 εδ. α΄του Ν.3198/1955, κατά την αποχώρηση των παραιτούμενων από την Εταιρεία εργαζομένων της που έχουν συμπληρώσει λιγότερο από 25 έτη συνολικής συνεχούς υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2.Τη χορήγηση, ως οικειοθελούς παροχής, αποζημίωσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2 του Α.Ν.173/1967 όπως ισχύει, στους εργαζόμενους που παραιτούνται μετά από 25ετή τουλάχιστον συνολική συνεχή υπηρεσία στη ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. , ανεξαρτήτως της συγκατάθεσης της Εταιρείας για την αποχώρησή τους, καθώς και της θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η εν λόγω παροχή δίδεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο σκόπιμο.
3.Τα ως άνω θα ισχύουν και στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε διάφορους  φορείς εκτός αυτής, καθώς και στους απασχολούμενους στην Εταιρεία με σύμβαση έμμισθης εντολής Δικηγόρους.
4.Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τις 27.04.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4533/2018(ΦΕΚ 75/τ.Α/27.04.2018), το δε ποσό των 15.000 ευρώ θα καταβληθεί και στους εργαζόμενους που αποχώρησαν από την ως άνω ημερομηνία και μέχρι εκδόσεως της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν τους έχει καταβληθεί ή δεν το δικαιούνταν λόγω μη θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως, εφόσον απαιτηθεί, εκδώσει σχετική απόφαση για την εφαρμογή της παρούσας.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου