Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ασφαλιστική Κάλυψη 11 Αιολικών Πάρκων και 13 ΜΥΗΣ

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία», καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορά για την « Ασφαλιστική Κάλυψη έντεκα (11) Αιολικών Πάρκων (Α/Π) και δέκα τριών (13) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ)», με ανώτατο Συνολικό Τίμημα το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων Ευρώ(16.000,00€)  πλέον Φ.Π.Α για χρονική διάρκεια τα δύο (2) έτη.
 Ειδικότερα, οι αιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις (κίνδυνοι) είναι οι εξής:
 α) Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (μέχρι ανώτατο ασφαλιζόμενο ποσό 4,5 εκατομμύρια €, 300 χιλιάδες € για σωματικές βλάβες/άτομο, 1 εκατομμύριο € για ομαδικό ατύχημα, 500 χιλιάδες € για Υλικές Ζημίες τρίτων), από τυχόν
ατυχήματα που θα προκληθούν από τη λειτουργία των Σταθμών Α/Π & ΜΥΗΣ που διαχειρίζεται η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
 β) Αστική Εργοδοτική Ευθύνη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (ανώτατο όριο ευθύνης 600 χιλιάδες €), για το προσωπικό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και για το προσωπικό των εργολάβων της που εκτελεί στο χώρο των Σταθμών εργασίας Λειτουργίας, Συντήρησης και Επιτήρησης των Α/Π & ΜΥΗΣ (ανώτατο όριο ευθύνης 600 χιλιάδες €, 200 χιλιάδες €/άτομο, 400 χιλιάδες €/γεγονός).
Η Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε Καποδιστρίου 3, 15343 Αγ. Παρασκευή τηλ. 2112118000 σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 30/9/2016  ημερομηνία λήξης της υποβολής Προσφορών και ώρα 12:00 π.μ.
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία διακίνησης εντύπων.
Microsoft Office document iconprosklisi_asfalisis_ap_myislast.doc
Microsoft Office document iconypodeigmata_asfalisi_ap_myislast.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου