Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη  19/03/2018 και ώρα:11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.     Συμβάσεις αριθ. ΔΔ-187/2101118/14.12.2010 και ΔΔ-187/2101119/14.12.2010 με την Εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ για την εκτέλεση των Έργων: «Εναέριες Παροχές Καλλιθέας» και «Εναέριες Παροχές Μεσογείων» αντίστοιχα. Κρίση αίτησης επίλυσης διαφωνίας της εν λόγω Εταιρείας για ενιαία εκκαθάριση των πιο πάνω Συμβάσεων.
     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
     Να απορριφθεί η Αίτηση Διαφωνίας της ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με αρ. πρωτ. ΔΠΑ/1516/23.1.2018.

2.     Συμβάσεις αριθ. ΔΔ-187/2101110/1.12.2010 και ΔΔ-187/2101116/23.12.2010 με την Εταιρεία ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ για την εκτέλεση των Έργων: «Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας» και «Δίκτυα ΤΤΕΔ/ΔΠΑ» αντίστοιχα. Κρίση αίτησης επίλυσης διαφωνίας της εν λόγω Εταιρείας για ενιαία εκκαθάριση των πιο πάνω Συμβάσεων.
 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Την απόρριψη της υποβληθείσας Αίτησης Φιλικής Επίλυσης Διαφωνίας της εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ για ενιαία εκκαθάριση των εργολαβιών της Διακήρυξης ΔΔ-187, με αρ. πρωτ. ΔΠΑ/24365/28.12.2017.
3.     Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2017.
      Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
      Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01//01/2017 έως 31/12/2017, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
      Σημ.: Η χαμηλή απόδοση των εργολάβων και οι ελλείψεις σε υλικά επηρέασαν τη διαμόρφωση των επενδύσεων αρνητικά. Το 2018 εκτιμούμε ότι με πρόσθετα μέτρα που θα παρθούν η τάση αυτή θα αντιστραφεί.
      Παρόλα αυτά υπήρξε σημαντική αύξηση των κερδών.
4.     Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-20/17.1.2017 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και πόντιση δύο (2) Υ/Β καλωδίων ισχύος, τάσεως 20kv  με μόνωση XLPE στη διασύνδεση «Κόλπος Καλλονής Λέσβου». Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.
       Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
     -Τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΕΕΔ-20 για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο που αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΥΟ (2) Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», δεδομένου
     ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό (ΚΕΠΥ, άρθρο 9, παραγρ.3) αφού το τίμημα υπερβαίνει κατά πολύ τον προϋπολογισμό όπως αυτός είχε συνταχθεί κατά τη Διακήρυξη του έργου.
     -Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή της ΔΕΕΔ να ενημερώσει σχετικά με τα παραπάνω την διαγωνιζόμενη εταιρεία, για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.
     -Την άμεση επαναπροκήρυξη του εν λόγω Έργου με τροποποιημένους όρους, βασισμένους στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, με σκοπό την αύξηση του ανταγωνισμού και την εξασφάλιση του αποτελέσματος του  
     Διαγωνισμού.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου