Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

-Την Πέμπτη 22/10/2020 και ώρα: 11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας. Κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποζημίωση εργαζομένων.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.Την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι 31.12.2020, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ι. θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Εταιρεία στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, συμπληρώνει το όριο ηλικίας των 63 ετών.

ΙΙ. Συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 15 έτη συνολικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2.Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λύονται είτε δια της υποβολής παραιτήσεως εκ μέρους του εργαζομένου, είτε δια καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 και δεν αποχωρούν οικειοθελώς, μέχρι τις 31.12.2020, θα καταγγέλλονται σταδιακά, αρχής γενομένης από τις 31 Ιανουαρίου 2021 και κατά σειρά προτεραιότητας, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στους εργαζόμενους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως ισχύει.

3.Ειδικά στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μέχρι 31.12.2020, εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία από εκδόσεως της παρούσας και μέχρι την ως άνω ημερομηνία, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

4.Εππλέον, το ανωτέρω κίνητρο αποχώρησης των 20.000€, θα καταβληθεί από την Εταιρεία και στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τα ως άνω προβλεπόμενα όρια ηλικίας, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν οικειοθελώς έως τις 31.12.2020.

5.Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρότασης του αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Διευθυντή ή των Διευθυντών των υπό τον ΔΝΣ Διευθύνσεων, δύναται να αποφασίσει μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, για τον αριθμό ή το ποσοστό των εργαζομένων που θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας και θα παραμένουν στην Εταιρεία για έως ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι τις 31.12.2021. Η ως άνω εξαίρεση θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεν δύνανται να αντικατασταθούν άμεσα.   

Για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την παραπάνω διαδικασία, να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων έως ένα (1) επιπλέον έτος.  

6.Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρηση τους θα λαβαίνουν το ως άνω οριζόμενο ποσό κινήτρου αποχώρησης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία για το πλήρες χρονικό διάστημα παράτασης που θα τους έχει δοθεί κατά τα προαναφερόμενα.

7.Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία συμψηφίζονται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του τυχόν χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.

8.Τα ως άνω θα ισχύουν και για το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε διάφορους φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν καταλαμβάνουν τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή δικηγόρους, για τους οποίους εφόσον αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, πριν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας.

9.Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την έκδοση οδηγιών, εφόσον απαιτηθεί, για την εφαρμογή της παρούσας.

10.Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ανά μισθωτό και την ανακοίνωση του σχετικού πίνακα στο ΔΣ.  

Επισήμανα ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού, ώστε να επιτύχουμε την ανανέωση του προσωπικού χωρίς να παρουσιαστούν λειτουργικά προβλήματα.

 

2.   Έγκριση συνομολόγησης του Συμπληρώματος Νο1 της Σύμβασης Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ με παράταση της ισχύος της για τα έτη 2019 και 2020.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε¨

1.Εγκρίνει το συνημμένο Συμπλήρωμα Νο 1 της από 08.03.2019 Σύμβασης Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ που θα συνομολογηθεί με τη ΔΕΗ για τα έτη 2019 και 2020, με ύψος ανταλλάγματος 0,05% ετησίως επί  της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΔΕΗ Α.Ε για τα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα.

2Εξουσιοδοτεί΄το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή του Συμπληρώματος, συμπεριλαμβάνοντας τυχόν προσθήκες ή επισημάνσεις της ΡΑΕ.     

1.   Υποβολή προς έγκριση σύναψης των συμπληρωματικών Συμβάσεων Νο1 με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την ανάπτυξη Δικτύου Διανομής, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και την πώληση αποξηλωθέντων υλικών.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

   *Εγκρίνει την έκδοση των συνημμένων Συμπληρωμάτων Νο1 των ακόλουθων Συβάσεων που έχουν υπογραφεί με τη ΔΕΗ Α.Ε.

-Σύμβαση 12257/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Κατασκευή Έργων Επαναληπτικού Χαρακτήρα

-Σύμβαση 12258/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Πώληση Αποξηλωθέντων Υλικών ΔΕΔΔΗΕ

-Σύμβαση 12259/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Επίβλεψη Επώνυμων Έργων Δικτύου

-Σύμβαση 12260/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Κατασκευή Επώνυμων Έργων ΔΕΔΔΗΕ

-Σύμβαση 12261/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

*Εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) για την υπογραφή των υπόψη Συμπληρωμάτων Νο1 καθώς και για την έγκριση και υπογραφή τυχόν μελλοντικών Συμπληρωμάτων των ανωτέρω Συμβάσεων.

      

 

2.   Αποδέσμευση του μισθωτού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΡΡΑ Σπυρίδωνα (Α.Μ.85215 – Τ1/Ζ) προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

      Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

3.   Αποδέσμευση της μισθωτής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αγγελικής (Α.Μ.92582 – ΔΟ2/Α) προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. Συζήτηση κα λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

 

- Την Πέμπτη 29/10/2020 και ώρα: 11.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ και  συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου