Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Λύσης της σύμβασης εργασίας με δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης του απασχολούμενου προσωπικού


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα: 10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας. Κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποζημίωση εργαζομένων. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.Την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας  αορίστου χρόνου, το οποίο, μέχρι 31.12.2021, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ι. θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Εταιρεία στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, συμπληρώνει το όριο ηλικίας των 62 ετών.

ΙΙ. Συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 15 έτη συνολικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2.Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου  λύονται είτε δια της υποβολής παραιτήσεως εκ μέρους του εργαζομένου, είτε δια καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Ειδικότερα η διαδικασία λύσης σύμβασης των εργαζομένων της παραγράφου 1.(Ι) καθορίζεται ως εξής:

Α. Όσοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1958 έως και 31.12.1958, θα αποχωρήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2021, ήτοι έως και 31.03.2021 διά υποβολής παραιτήσεως.

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω εργαζομένων θα καταγγέλλονται σταδιακά, αρχής γενομένης από τις 30.04.2021 και κατά προτεραιότητα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Β. Όσοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1959 έως και 31.12.1959, θα αποχωρούν στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.(Ι).

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω εργαζομένων θα καταγγέλλονται από τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Γ. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1.(ΙΙ) θα αποχωρούν στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους θα καταγγέλλονται από τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.(ΙΙ) της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στους εργαζόμενους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως ισχύει.     

3.Ειδικά στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μέχρι 31.12.2021, εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία από εκδόσεως της παρούσας και κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

4.Εππλέον, το ανωτέρω κίνητρο αποχώρησης των 20.000€, θα καταβληθεί από την Εταιρεία και στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τα ως άνω προβλεπόμενα όρια ηλικίας, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν οικειοθελώς έως τις 31.12.2021.

5.Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρότασης του αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Διευθυντή ή των Διευθυντών των υπό τον ΔΝΣ Διευθύνσεων, δύναται να αποφασίσει μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, για τον αριθμό ή το ποσοστό των εργαζομένων που θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας και θα παραμένουν στην Εταιρεία για έως ένα (1) έτος. Η ως άνω εξαίρεση θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεν δύνανται να αντικατασταθούν άμεσα.  

Για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την παραπάνω διαδικασία, να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων έως ένα (1) επιπλέον έτος. 

6.Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρηση τους θα λαβαίνουν το ως άνω οριζόμενο ποσό κινήτρου αποχώρησης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία για το πλήρες χρονικό διάστημα παράτασης που θα τους έχει δοθεί κατά τα προαναφερόμενα.

7.Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία συμψηφίζονται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του τυχόν χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.

8.Τα ως άνω θα ισχύουν και για το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε διάφορους φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν καταλαμβάνουν τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή δικηγόρους, για τους οποίους εφόσον αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, πριν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας.

9.Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την έκδοση οδηγιών, εφόσον απαιτηθεί, για την εφαρμογή της παρούσας.

10.Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ανά μισθωτό και την ανακοίνωση του σχετικού πίνακα στο ΔΣ.

2.   Αποδοχή της μεταφοράς του μισθωτού της ΔΕΗ Α.Ε. ΛΑΜΠΡΟΥ Αθανάσιου (Α.Μ.77681-Τ4/Κ ) στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς του μισθωτού του Καταστήματος Πωλήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης του Κλάδου Πωλήσεων Βορειοανατολικής Ελλάδας της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ΛΑΜΠΡΟΥ Αθανάσιου του Ιωσήφ (Α.Μ.77681-Τ4/Κ), προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 131 του Ν.4685/2020. Ο πιο πάνω μισθωτός υπάγεται στην περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ.

3.   Αποδοχή της μεταφοράς του μισθωτού της ΔΕΗ Α.Ε. ΒΑΣΑΛΟΥ Γεωργίου (Α.Μ.55562-Τ4/Ε) στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς του μισθωτού του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) της ΔΕΗ Α.Ε. ΒΑΣΑΛΟΥ Γεωργίου του Εμμανουήλ (Α.Μ.55562-Τ4/Ε), προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 131 του Ν.4685/2020. Ο πιο πάνω μισθωτός υπάγεται στην Περιοχή Σύρου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία ισχύος της υπόψη μετακίνησης την 01.07.2021. 

 

4.   Αποδοχή της μεταφοράς του μισθωτού της ΔΕΗ Α.Ε. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ Νικόλαου (Α.Μ.57891-Τ1/Α) στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς του μισθωτού του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) της ΔΕΗ Α.Ε. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ Νικόλαου (Α.Μ57891-Τ1/Α), προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 131 του Ν.4685/2020. Ο πιο πάνω μισθωτός υπάγεται στο Πρακτορείο Μυκόνου της Περιοχής Σύρου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία ισχύος της υπόψη μετακίνησης την 01.07.2021.

5.   Αποδοχή της μεταφοράς του μισθωτού της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Παύλου (Α.Μ.84578-Τ4/Γ) στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς του μισθωτού της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Παύλου του Βασιλείου (Α.Μ.84578-Τ4/Γ), προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 131 του Ν.4685/2020. Ο πιο πάνω μισθωτός υπάγεται στον Τομέα Κατασκευών & Συντήρησης Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ.

6.   Αίτημα αποδέσμευσης της μισθωτής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Άννας (Α.Μ.501398-Τ1/Α) προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την αποδέσμευση της μισθωτής ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Άννας του Στεφάνου (Α.Μ.501398/Τ1/Α), προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4533/2018.

 

7.   Υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

8.   Υποβολή προς έγκριση της επέκτασης κατά ένα έτος της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ιούλιος 2018».

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

-Την έγκριση της συνημμένης επέκτασης της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  – Ιούλιος 2018» και των συνοδευτικών σ’αυτήν Παραρτημάτων και Αποφάσεων, αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 και μέχρι 30.06.2021, έναντι συνολικού κατ’εκτίμηση ποσού 10.800.000€.

-Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, κωλυόμενου αυτού, του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου, για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της ως άνω αναφερόμενης σχετικής Σύμβασης.

 

Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά, τις πληγές που άνοιξε το 2020, το 2021 να τις γιατρέψει όχι μόνο επιφανειακά αλλά ριζικά και να σας δώσει την δύναμη να παλέψετε για να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας και να κερδίσετε όλα όσα σας αξίζουν. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

 


 

Αρχειοθήκη ιστολογίου