Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Παύουν να θεωρούνται ρευματοκλοπές οι αυθαίρετες επανενεργοποιήσεις παροχών με σύμβαση προμήθειας χωρίς αλλοίωση μέτρησης

Γιάννα Παπαδημητρίου

Παύει να θεωρείται ρευματοκλοπή η περίπτωση αυθαίρετης επανενεργοποίησης παροχών για τις οποίες υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε ισχύ και ταυτόχρονα δεν υπάρχει αλλοίωση της μέτρησης, σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ, η Αρχή αποφάσισε να προβεί σε σχετική τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών.

Η ΡΑΕ έκρινε αναγκαία τη σχετική τροποποίηση, σταθμίζοντας ιδιαίτερα την πιθανότητα σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στη λειτουργία της αγοράς και του ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση διαχείρισης των υπό συζήτηση περιπτώσεων ως ρευματοκλοπών. 

Εξάλλου, η ΡΑΕ θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αυθαίρετης επανενεργοποίησης παροχών απαιτείται πρωτίστως η καθιέρωση αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου και καταστολής από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Στη διαβούλευση που προηγήθηκε της απόφασης της ΡΑΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών, ώστε η περίπτωση αυθαίρετης επανασύνδεσης παροχών για τις οποίες υπάρχει μεν Σύμβαση Προμήθειας σε ισχύ αλλά έχουν απενεργοποιηθεί (λόγω χρέους ή για άλλους λόγους, σύμφωνα με τον Κώδικα) να μην θεωρείται ρευματοκλοπή, αν δεν συνοδεύεται από αλλοίωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης (με παρέμβαση στη μετρητική διάταξη ή παράκαμψη αυτής).

Επίσης, τέθηκε θέμα συμπλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την απενεργοποίηση παροχών (Κώδικας ΕΔΔΗΕ, Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης), με στόχους: 

α) τη συστηματική και αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων από τον Διαχειριστή (υλοποίηση, παρακολούθηση, επανέλεγχος, ενέργειες, ενημέρωση ενδιαφερόμενων μερών), 

β) τη θέσπιση μέτρων αποτρεπτικού χαρακτήρα (αυξημένη χρέωση εκ νέου απενεργοποίησης), 

γ) την πληρέστερη καταγραφή στοιχείων για τις υποθέσεις απενεργοποίησης παροχών λόγω χρέους και την απόδοση του Διαχειριστή για τη διαχείρισή τους. 

Η αναγκαιότητα τροποποίησης του πλαισίου ώστε τέτοιες περιπτώσεις να μην χαρακτηρίζονται ρευματοκλοπές έχει επισημανθεί πολλάκις, από πολλούς παράγοντες της αγοράς. 

Αντίστοιχα, ως αναγκαία έχει επισημανθεί και η λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της απενεργοποίησης παροχών λόγω χρέους και ειδικότερα για τη βελτίωση της απόδοσης του ΔΕΔΔΗΕ στο θέμα αυτό.

 https://energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου