Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Ενισχύει την Επιτροπή Ελέγχου η ΔΕΗ για να παρακολουθεί καλύτερα τις συμβάσεις προμήθειας και ανάθεσης έργων

Μιχάλης Μαστοράκης
Πρόταση για την ενίσχυση της Επιτροπής Ελέγχου προτίθεται να φέρει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ στις 23 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης τόσο ως προς τις αρμοδιότητες του οργάνου όσο και ως προς την σύνθεσή του με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών.
Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί το 2ο θέμα της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Οι υφιστάμενες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου αφορούν σε θεματοφύλακα αφενός της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου Προμηθειών (Procurement) της Εταιρείας, αφετέρου της αποδοτικότητας της λειτουργίας Προμηθειών, δηλαδή, της ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Μετά την πρόσφατη ψήφιση του ενεργειακού νομοσχεδίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η ΔΕΗ εξαιρείται των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των σχετικών ρυθμίσεων για την έννομη προστασία που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά ορίζονται στους νόμους 4412/2016 και 4013/2011. Η ανάθεση των σχετικών συμβάσεων θα διενεργείται, βάσει του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Εταιρείας, πάντα με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.
Οι νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου
Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ εισηγείται προς την ΓΣ των μετόχων την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου.
Πιο συγκεκριμένα, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ήδη ασκεί η ΕΕ, θα παρακολουθεί (από τη σύσταση και συγκρότησή της σε σώμα υπό τη νέα της σύνθεση και δομή), δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4643/2019, την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Εταιρείας και θα προτείνει τροποποιήσεις σε αυτόν και βελτιώσεις στη λειτουργία των Προμηθειών (Procurement).
Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου αναλαμβάνει να συντάσσει ετήσια αναφορά προς το ΔΣ σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας των Προμηθειών με συγκεκριμένους δείκτες (πχ χρόνοι ολοκλήρωσης, χρήση ανοιχτών διαδικασιών, ύψος και είδος συμβάσεων κοκ), προκειμένου να μειωθούν οι συναφείς κίνδυνοι για την Εταιρεία.
Δύο νέα μέλη
Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του ν.4643/2019, στην ήδη λειτουργούσα ΕΕ προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.
Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, ως προς, δε, τα μέλη ΔΣ, η θητεία παύει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ της ΔΕΗ.
Δείτε εδώ τις επεξηγήσεις που κοινοποίησε η ΔΕΗ σχετικά με το παραπάνω θέμα. 

https://energypress.gr/news/enishyei-tin-epitropi-eleghoy-i-dei-gia-na-parakoloythei-kalytera-tis-symvaseis-promitheias-kai

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου