Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Έξι κατευθύνσεις από τη ΡΑΕ για τις διαφημίσεις και τα προωθητικά των προμηθευτών

Η ΡΑΕ με επιστολή της προχωρά στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους προμηθευτές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και προωθητικών ενεργειών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει:
Προκειμένου η Αρχή να διασφαλίσει την τήρηση των κείμενων διατάξεων και να συμβάλει στην ενίσχυση της ενημέρωσης του Καταναλωτή και στην προστασία του από ασαφή ή και παραπλανητικά προωθητικά μηνύματα, καθώς και στην εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καλεί τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως εφαρμόζουν πλήρως την ισχύουσα ως άνω σχετική νομοθεσία και να ακολουθήσουν ρητώς τις
παρακάτω οδηγίες αναφορικά με τις διαφημίσεις/ προωθητικά μηνύματα των υπηρεσιών/προϊόντων τους: 
1. Εφόσον περιλαμβάνεται συγκριτική αναφορά σε ενεργειακό προϊόν άλλου Προμηθευτή, θα πρέπει το αναφερόμενο ποσοστό να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το προκύπτον όφελος του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των παραμέτρων εκάστου τιμολογίου και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Άλλως, αναφορά σε ποσοστά επί τοις % (εν είδει έκπτωσης/μείωσης επιβάρυνσης) μπορεί να γίνεται μόνο σε σύγκριση με προγενέστερο τιμολόγιο του ίδιου Προμηθευτή. 
2. Οποιαδήποτε αναφορά σε «χρέωση ρεύματος» ή «χρέωση φυσικού αερίου» ή «χρέωση κατανάλωσης» ή άλλη σχετική δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων. Σε τέτοια αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο, ήτοι, ανταγωνιστικό σκέλος και ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 
3. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά οπωσδήποτε και στο τελικό όφελος για τον Καταναλωτή – πάντα υπό την ανωτέρω υπό 1 προϋπόθεση – στο οποίο θα πρέπει να ενσωματώνεται από κοινού, τόσο η τιμή του ανταγωνιστικού, όσο και η τιμή του ρυθμιζόμενου σκέλους.
4. Σημαντικές χρεώσεις που επιβάλλονται συστηματικά ή δύνανται υπό προϋποθέσεις να επιβληθούν, όπως ιδίως η «Ρήτρα Αναπροσαρμογής» των χρεώσεων ανταγωνιστικού σκέλους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται εμφανώς στο σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων των παρόχων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, καθώς και σε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον καταναλωτή στην οποία γίνεται προσφορά ή τροποποίηση/’αναβάθμιση’ κλπ τιμολογίου, κατά το προσυμβατικό ή άλλο στάδιο. 
5. Κάθε αναφορά σε «δωρεάν» υπηρεσία ή μειωμένη χρέωση κατανάλωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ως προς το χρονικό διάστημα που ισχύει/αφορά. Εφόσον δε, η ελάφρυνση υποκαθίσταται από άλλη παρεμφερή επιβάρυνση (π.χ. αντικατάσταση της χρέωσης παγίου από τη χρέωση για συνδρομή), θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην νέα αυτή χρέωση.
6. Το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων των παρόχων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και λοιπά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, θα πρέπει να αποστέλλεται αμελλητί στην Αρχή, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 4 σχετικού εγγράφου της Αρχής. Σε αυτά, θα πρέπει να αναφέρονται – εφόσον υπάρχουν – οι πρόσθετες κυμαινόμενες χρεώσεις που διαφοροποιούν το τελικό όφελος του καταναλωτή (ρήτρες αναπροσαρμογής). 


 https://energypress.gr/news/exi-kateythynseis-apo-ti-rae-gia-tis-diafimiseis-kai-ta-proothitika-ton-promitheyton

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου