Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Με αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών προχωρά ο σύνθετος ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΕΗ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Η αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών είναι ουσιαστικός όρος για την επιτυχία του σύνθετου ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ, κομβικό ρόλο στον οποίο καλείται να παίξει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών της επιχείρησης.

Με γνώμονα την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η ΔΕΗ για αύξηση της ψηφιακής της εξωστρέφειας, πλευρές όπως η βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων πληροφοριακών υποδομών, η ανάπτυξη νέων υποδομών, η λειτουργία legacy και σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών και η διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας με την εφαρμογή κατάλληλων εταιρικών πολιτικών καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές. 

Στα πλαίσια αυτά, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Βελτιστοποίησης Λειτουργίας και Αποδοτικής Εκμετάλλευσης των πληροφοριακών υποδομών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών».

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αναλύεται στους τομείς δραστηριότητας:

-Παρακολούθηση και διασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας συστημάτων και υπηρεσιών

-Διασφάλιση παροχής ομαλής ροής δεδομένων σε όλη την εταιρεία

-Διαδικασίες τεκμηρίωσης και συντήρησης της τεκμηρίωσης των υποδομών. 

Όπως εξηγεί η ΔΕΗ, ο αντισυμβαλλόμενος θα κληθεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες, συγκροτώντας εξειδικευμένη Ομάδα Έργου: 

α) Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης των υποδομών της Πληροφορικής

Αφορά υπηρεσίες τεκμηρίωσης των υφιστάμενων υποδομών, παρακολούθησης της λειτουργίας, μελέτης και υλοποίησης λύσεων για όλες τις ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής δραστηριότητες:

-Διαχείριση των εγκαταστάσεων, αναβαθμίσεων και configuration υλικού και λογισμικού

-Βελτιστοποίηση των διαδικασιών εξασφάλισης δεδομένων των κεντρικών υποδομών

-Βελτιστοποίηση και αυτοματισμός διαδικασιών παραγωγής

-Ανάπτυξη και συντήρηση προσαρμοσμένων scripts για αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος και μείωσης του χρόνου ανθρώπινης παρέμβασης

β) Υπηρεσίες διαχείρισης υποδομής, πόρων και λειτουργιών

Αφορά υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργιών τεχνολογίας πληροφορικής, οι οποίες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση υποδομών, συστημάτων, διασυνδέσεων και την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των συστημάτων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής δραστηριότητες:

-Τεκμηρίωση και εφαρμογή διαδικασιών αλλαγών (change management) στα παραγωγικά συστήματα

-Εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης των παγίων του εξοπλισμού και τεκμηρίωση των αλλαγών τους (asset management)

-Υποστήριξη διαλειτουργικότητας εφαρμογών και υπηρεσιών

-Εφαρμογή πολιτικών, κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας και δομών δεδομένων

-Έλεγχος της απόδοσης εφαρμογών για τον εντοπισμό και την επίλυση πιθανών σφαλμάτων

-Παρακολούθηση απόδοσης δομών δεδομένων

γ) Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων

Αφορά υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

-Παραγωγή και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων με υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία

-Διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων αποθήκευσης

-Παροχή προληπτικής και ενεργής υποστήριξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων

δ) Υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

Αφορά υπηρεσίες για την ασφάλεια των υποδομών και των κεντρικών συστημάτων της επιχείρησης σχετικά με την προστασία των συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη απειλή, και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

-Εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα

-Αναγνώριση προβλημάτων ασφαλείας 

-Προσδιορισμό ασυνήθιστης δραστηριότητας

-Αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας και πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της επιχείρησης, ανέρχεται σε 423.192,00 ευρώ, με το ποσό αυτό να αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 


energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου