Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Έμφαση στην αξιοποίηση πηγών ευελιξίας έναντι της επέκτασης του δικτύου διανομής - Ποιες αλλαγές εισηγείται το ΥΠΕΝ για το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ

energypress.gr

Μιχάλης Μαστοράκης

Έμφαση σε υποδομές δικτύου που απαιτούνται για τη σύνδεση νέας δυναμικότητας παραγωγής και νέων φορτίων καθώς και ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση της απόκρισης ζήτησης, της ενεργειακής απόδοσης, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή άλλων πηγών ευελιξίας έναντι της επέκτασης του δικτύου, θα δίνουν πλέον τα προγράμματα ανάπτυξης των διαχειριστών διανομής.

Τα παραπάνω προβλέπει το άρθρο 48 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά στον «καθορισμό αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του διαχειριστή Συστήματος Διανομής».

Σύμφωνα με το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο εκάστοτε διαχειριστής αναπτύσσει το σύστημα διανομής βάσει Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου το οποίο εκπονεί, υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ και δημοσιοποιεί κατ’ ελάχιστον ανά δύο (2) έτη.

Στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου παρουσιάζονται μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις αναγκών για υπηρεσίες ευελιξίας και οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις για τα επόμενα πέντε (5) έως δέκα (10) έτη, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποδομές δικτύου που απαιτούνται για τη σύνδεση νέας δυναμικότητας παραγωγής και νέων φορτίων, περιλαμβανομένων σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Για τον σχεδιασμό των επενδύσεων λαμβάνεται ιδίως υπόψη η αξιοποίηση της απόκρισης ζήτησης, της ενεργειακής απόδοσης, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ή άλλων πηγών ευελιξίας, τις οποίες ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί ως εναλλακτική λύση έναντι της επέκτασης του δικτύου.

Προ της υποβολής του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου για έγκριση στη ΡΑΕ, ο Διαχειριστής θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της πρότασής του, δημοσιεύει τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης και τα υποβάλλει με την τελική πρότασή του στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται, κατά την κρίση της, να επιβάλει τροποποιήσεις στο υποβληθέν από τον διαχειριστή Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου. Το εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου δύναται να αναθεωρείται πριν τη διετία, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή ή με πρωτοβουλία της ΡΑΕ και τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας αναφορικά ιδίως με το περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου και την τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, οι οποίοι εξυπηρετούν μικρά απομονωμένα συστήματα, εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της παρούσας περίπτωσης.

Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου, εκπονεί και δημοσιοποιεί σχετική έκθεση. Κατά την έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου, η ΡΑΕ δύναται να προβλέπει ότι, σε περίπτωση υπέρβασης του οριζόμενου δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ορισμένων έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, επιβάλλεται συγκεκριμένη ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) σύμφωνα με το άρθρο 55. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ρήτρας καθορίζεται με απόφαση της Αρχής. Αν ο Διαχειριστής τεκμηριώσει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας, απαλλάσσεται από την καταβολή της ρήτρας.

Δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου