Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

ΔΕΗ: Σημαντική πρόοδος το 2022 σε περιβάλλον, διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη

 

ΔΕΗ: Σημαντική πρόοδος το 2022 σε περιβάλλον, διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη - Τι έδειξε η ετήσια έκθεση

Σε σημαντικό βαθμό συσχέτισης μεταξύ της δραστηριότητάς της και των δεικτών ESG έφτασε πλέον η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσίευσε χθες για το έτος 2022.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σημειώθηκε αύξηση 16% στους διασφαλισμένους δείκτες GRI, καθώς και επταπλασιασμός στους διασφαλισμένους δείκτες ESG του ΧΑΑ. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση είχε αύξηση 150% στους ενοποιημένους δείκτες που αφορούν τη ΔΕΗ Α.Ε και τις δύο πιο σημαντικές  θυγατρικές της (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες), καθώς και αύξηση 60% στη σύνδεση των εταιρικών δράσεων με συγκεκριμένους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο  ΟΗΕ.

Κοινωνική ευθύνη

Στα πλαίσια της κοινωνικής υπευθυνότητας, η ΔΕΗ μέσα στο 2022 διέθεσε 7,4 εκατ. € σε δωρεές και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, το 84,4% του προσωπικού καλύπτεται µε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ σημειώθηκαν μηδενικά εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα σε προσωπικό. Στο θέμα της ισότητας των φύλων, 27% του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες, ενώ παράλληλα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έλαβε πιστοποίηση Great Place to Work.

Καθώς το 2022 ήταν το έτος της ενεργειακής κρίσης, η ΔΕΗ τονίζει τη συνεισφορά συνολικού ύψους 1,8 δις € μέσω της στήριξης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Περιβάλλον

Σε ότι αφορά την πράσινη μετάβαση, ο όμιλος πέτυχε μείωση 36% των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) συγκριτικά µε το 2019, τη στιγμή που η παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεγάλα ΥΗΣ) ήταν κατά 88% μεγαλύτερη σε σχέση με το 2019.

Σημειώθηκε επίσης αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 100% σε σταθμούς ΑΠΕ που εντάχθηκαν στο δίκτυο, σε σχέση με το 2020, από μονάδες πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001). Αναφορικά με το σχέδιο ανάπτυξης των ΑΠΕ, επιτεύχθηκε το 20% του στόχου των 5 GW έργων ΑΠΕ (δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεγάλα ΥΗΣ) που έχει θέσει για το 2026

Στην ηλεκτροκίνηση, το 2022 υπήρχαν περισσότερα από 1.200 σημεία φόρτισης ΔΕΗ blue.

Ταυτόχρονα, η επιχείρηση πρόσφερε κάλυψη µε Εγγυήσεις Προέλευσης GreenPass της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων διοίκησης και των καταστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη τη χώρα, ενώ το 92% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έγινε από πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής

Μέσω της υλοποίησης μέτρων, δράσεων και προϊόντων στο εν λόγω έτος, το αποτέλεσμα ήταν 95 ktoe (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην τελική χρήση τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τους πελάτες της.

Αντίστοιχα, προχώρησε η ανάπτυξη του άξονα της συμβουλευτικής σχετικά με την διαχείριση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα από τον ψηφιακό ενεργειακό σύμβουλο myEnergyCoach

Τέλος, παρατηρήθηκε μείωση κατά 6,27% των συνολικών επαληθευμένων εκπομπών CO2 των θερμικών Μονάδων που υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) σε σχέση με το 2021.

Εταιρική διακυβέρνηση

Στο τρίτο σκέλος του τρίπτυχου ESG που αφορά τη διακυβέρνηση, η ΔΕΗ προχώρησε το 2022 στην αναθεώρηση του Καταστατικού και αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας.

Πρόσθετα σημαντικά σημεία αλλαγών αποτέλεσαν τα εξής:

- Έγκριση Πολιτικής και Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλόλητας και Αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και των Επιτροπών του

- Yιοθέτηση πολιτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις σημαντικές θυγατρικές του Ομίλου βάσει του νόμου 4706/2020

- Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς και έγκριση των Πολιτικών κατά της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, κατά της Διαφθοράς και δωροδοκίας, Κυρώσεων / Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών / Καταγγελιών καθώς και της Πολιτικής των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- Αναθεώρηση της Πολιτικής Πρόσληψης Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της Πολιτικής Αποδοχών

- Αναθεώρηση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΔΕΗ Α.Ε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου