Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

Το Public μπαίνει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας


www.energymag.gr

Μετά τη συμφωνία εξαγοράς της ΔΕΗ από τον Κωτσόβολο, και τα Public βάζουν πλώρη για την είσοδο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρώτο βήμα έγινε για την εταιρεία του ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, με την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια. Από την προώθηση, πώληση, αγορά, παραγωγή και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέχρι την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Παράλληλα τα Public θέλουν  να προσφέρουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ στοχεύουν να αναπτύξουν  σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και υπηρεσίες φόρτισης.

Αλλαγές στο καταστατικό

Όπως φαίνεται απ’ την επεξήγηση του νέου σκοπού δραστηριότητας πρόθεση της Public είναι να καλύψει κάθε πιθανό τομέα γύρω απ’ την αγορά ενέργειας. Αναλυτικά αναφέρει:

«1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου από οποιασδήποτε μορφής έργων (συμπεριλαμβανομένων των Συμβατικών Πηγών Ενέργειας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ή/και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, είτε για ιδία χρήση ή/και για πώληση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου), η άσκηση της δραστηριότητας διανομής, προμήθειας, εμπορίας, και διάθεσης με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από και προς χώρες του εξωτερικού (εισαγωγές – εξαγωγές). Η αδειοδότηση για τους παραπάνω σκοπούς και δραστηριότητες και η εγγραφή της Εταιρείας στα οικεία Μητρώα (ενδεικτικώς ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΣΦΑ κλπ.) και οιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας και κανονισμών λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

2. Η με κάθε τρόπο και μέσο προώθηση και εμπορία (ενδεικτικά χονδρικό και λιανικό εμπόριο, φυσικό ή ηλεκτρονικό), αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, κατασκευή, ανάπτυξη και συντήρηση πάσης φύσεως προϊόντων και εν γένει ειδών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με οιαδήποτε τεχνολογικά αποδεκτή μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που συνδέονται με ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας, όπως αιολικής, φωτοβολταϊκής κλπ), καθώς και με οιαδήποτε μέθοδο προηγμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης (βιοκλιματισμός, συστήματα έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας κλπ.), ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είδη και προϊόντα όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά, λέβητες, φωτοβολταϊκά πάνελ και βάσεις στήριξης αυτών, παντός τύπου και είδους ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές, ηλιακοί συλλέκτες, αντιστροφείς τάσης, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, καλώδια, διακόπτες, μπαταρίες, καθώς και είδη και προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία του «ενεργειακά αποδοτικού σπιτιού» («energy efficient house») και εν γένει οιαδήποτε προϊόντα συναφών ή/και παρεπόμενων ή/και συνδεόμενων με τα των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Ακόμη, η εμπορία προϊόντων κανίστρου αερίου παντός τύπου και είδους, η εμπορία φωτοβολταϊκών πάνελ, παντός τύπου και είδους, καθώς και η εν γένει εμπορία προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με φωτοβολταϊκά, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές, ηλιακοί συλλέκτες, αντιστροφείς τάσης, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ηλιακά πάνελ, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, καλώδια και όλα τα συναφή και συμπληρωματικά είδη αυτών, επίσης η εν γένει εμπορία καυσόξυλων, καύσιμων υλών (υγρών και στερεών), απορρυπαντικών ειδών καθώς επίσης και η προώθηση της συναφούς υπηρεσίας όλων των ανωτέρω. Η εν γένει εμπορία όλων των ανωτέρω ειδών και αντικειμένων με μειωμένη εμπορική αξία για διαφόρους λόγους, όπως λόγω πραγματικών ελαττωμάτων, παρωχημένης τεχνολογίας, καθώς και εκθεσιακών, μεταχειρισμένων και λοιπών συναφών ειδών. H προώθηση υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και προϊόντων αδειούχων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), η σύναψη συμβάσεων προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου καθώς και η σύναψη συμβάσεων σύνδεσης με διαχειριστές του δικτύου διανομής. Η ανάπτυξη και λειτουργία πάσης φύσεως πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), 8 ή μεταξύ Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), ή μεταξύ Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) και Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης, με σκοπό την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης, καθώς και η σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το δίκτυο Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος.

4. Η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) καθώς και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως ενδεικτικώς ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, υπηρεσιών στάσης και στάθμευσης. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς χρήστες Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), ήτοι υπηρεσιών που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, διαχείριση στόλου Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και διάθεση των υπηρεσιών προς τους χρήστες Ηλεκτρικών Οχημάτων καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει διάθεση μηχανημάτων, συσκευών, αναλώσιμων υλικών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού και συστημάτων φόρτισης, επαναφόρτισης και ηλεκτροκίνησης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και λοιπών μέσων.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού ή/και την επιλογή της βέλτιστης λύσης για το σύνολο των προϊόντων, ειδών και εν γένει αντικειμένων που εντάσσονται στον ως άνω σκοπό της Εταιρείας, καθώς επίσης η παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως και προμήθειας των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού για τα ανωτέρω, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών για την έκδοση των συναφών με τα ανωτέρω πάσης φύσεως αδειών, εγκρίσεων και πιστοποιήσεων. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως υπηρεσιών και εν γένει εργασιών σε σχέση με τα ανωτέρω.

6. Η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιον ή παραπλήσιο προς το σκοπό της Εταιρείας. Η αντιπροσώπευση της Εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο προς τον ως άνω σκοπό.

7. Η έκδοση και εν γένει διαχείριση κάθε είδους εντύπων, περιοδικών και βιβλίων σχετικών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα δράσης της Εταιρείας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών της, ιδίως δε εντύπων διαφημιστικής προβολής των πωλουμένων στα καταστήματά της εμπορευμάτων.

8. Η προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου, η παροχή κάθε είδους σχετικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, είτε με εξουσιοδότηση από δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών συνδέσεων φυσικού αερίου, είτε με δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών συνδέσεων φυσικού αερίου είτε με άλλο τρόπο, ιδίως δε η εγγραφή συνδρομητών, η απ’ ευθείας είσπραξη του αντιτίμου της συνδρομής, η επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, η παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεως και υποστηρίξεως που θα προσφέρονται στους παραπάνω καταναλωτές, η συνεργασία με πιστοποιημένους τεχνικούς εγκαταστάτες (installators) για την προώθηση των συνδέσεων φυσικού αερίου, η προσφορά προς πώληση ολοκληρωμένων πακέτων εσωτερικών εγκαταστάσεων (συσκευών, υλικών, τεχνικών εργασιών) στους καταναλωτές που θα συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου, ο συντονισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης των ολοκληρωμένων πακέτων εσωτερικών εγκαταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση στους καταναλωτές και συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή οι οποίες επιδιώκουν την προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες».


Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ρόμπυ Μπουρλάς, σε δηλώσεις του πρόσφατα είχε προϊδεάσει για τις κινήσεις του. Η Public μέσω του επενδυτικού βραχίονα της PCP Public Capital Partners, αλλά και ο μητρικός όμιλος Olympia έχουν προχωρήσει σε σειρά επενδύσεων σε εταιρείες που παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες. Ο όμιλος όπως ανακοίνωσε ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ τζίρο σε Ελλάδα και Κύπρο, ενισχύοντας την κερδοφορία του.
 

Αρχειοθήκη ιστολογίου