Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη  29/03/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.     Σύμβαση αριθ. 5023093/3.4.2015 με τον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών. Καταγγελία της πιο πάνω Σύμβασης.
-      Διαγωνισμός αριθ. 502504/9.6.2015 για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
-      Ανάκληση της ανάθεσης προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
-Την καταγγελία της Σύμβασης με αριθμ. 5023093/03.04.2015 με όλες τις εις βάρος του οίκου ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης των Ε.Ε.Κ.Ε, συνολικής αξίας €1.190.442,25 και
-Την ανάκληση της ανάθεσης προμήθειας καλωδίων και αγωγών, συνολικής αξίας
€10.355.120,00 που έγινε, με βάση την υπ’αριθμ. 1061/04.11.2016 Απόφαση του Δ.Σ., στον οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ στο πλαίσιο του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αριθμ. 502504/09.06.2015, με όλες τις εις βάρος του οίκου ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, συνολικού ύψους €676.167,60.
2.     Σύμβαση αριθ. 5034051/17.2.2016 με τον Οίκο KEMCO L.T.D για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου. Λύση της πιο πάνω Σύμβασης.
 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
-Τη λύση της Σύμβασης αριθμ.5034051/17.02.2016 με τον οίκο KEMCO L.T.D. για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου και την απαλλαγή του Αναδόχου από κάθε υποχρέωση που απορρέει από την υπόψη Σύμβαση, υπό τους εξής όρους:
α) την καταβολή εφάπαξ στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. του ποσού των €31.525,00 (5% υ συμβατικού τιμήματος) και

β) την παραίτηση του οίκου από κάθε απαίτηση κατά του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την αιτία αυτή.
-Την επιστροφή της Ε.Ε..Κ.Ε., στην εκδότρια Τράπεζα, μετά ΄την υπογραφή του συμφωνητικού λύσης της σύμβασης.
-Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΥΠΜ να υπογράψει το Συμφωνητικό λύσης της Σύμβασης.
1.     Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENERGIAMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής. Αύξηση των ποσοτήτων των ειδών και τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.
      Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
-Εγκρίνει την επαύξηση των ποσοτήτων της Σύμβασης 5098031/21.07.2010, σύμφωνα με τους συνημμένους Πίνακες 1,2 & 3, για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της ΔΠΑ, συνολικής αξίας € 1.521.471,04.
-Εγκρίνει για την υπόψη επαύξηση την τροποποίηση των όρων για τον «Τρόπο Πληρωμής» και το «Χρόνο Παράδοσης» & «Ποινικών Ρήτρων» και τον καθορισμό τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο κείμενο.                      
2.     Διαγωνισμός αριθ. 508601/9.12.2016 για την προμήθεια Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Τάσεως Μ.Τ και Εντάσεως Μ.Τ. Εκδίκαση Προδικαστικής Προσφυγής του Οίκου MJA ELECTRIC LIMITED LTD κατά της επικύρωσης των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την ανάθεση της προμήθειας του είδους 1 αυτού.         
       Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
    -Εγκρίνει την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής του οίκου MJA ELECTRIC LIMITED LTD που κατατέθηκε στις 02.02.2018 στον διαγωνισμό υπ.αριθ.508601/09.12.2016 για την προμήθεια Μ/Σ Τάσεως (είδος 1 του διαγωνισμού) και την συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας του είδους 1 στον οίκο TWB A.E.
    
5.Κάλυψη δαπανών για τη φιλοξενία παιδιών μισθωτών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον βρεφονηπιακό σταθμό Αμαρουσίου της ΔΕΗ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
   Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
-Την έγκριση κάλυψης του ποσού που αναλογεί στον ΔΕΔΔΗΕ για τη φιλοξενία των παιδιών των μισθωτών του στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών των μισθωτών της Εταιρείας ανά μήνα, και με βάση τη Σύμβαση ΔΕΗ/ΔΥΣ/4330646, συνολικού ύψους για όλο τον Όμιλο ΔΕΗ 304.361,09€(πλέον ΦΠΑ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της, δηλαδή από 01.09.2017 έως 31.07.2018.
-Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών να επιλύει με Απόφασή του κάθε θέμα που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης.

Σας εύχομαι Καλή Ανάσταση! Το άγιο Φως της Ανάστασης, ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου