Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 02/12/2021  και ώρα: 11.00   συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Διαγωνισμός ΑΔΜΗΕ αριθ. ΔΕΑ-420184/29.4.2021 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι «) του νέου Υποσταθμού Υ/Σ Θήρας GIS 150Kv/MT και ενός συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος επαγωγικής 100 MVAr/χωρητικής 50 MVAr (svc), στο πλαίσιο της Δ’ φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων». Έγκριση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

 Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει:

1.Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ΔΕΑ-420184/29.04.2021, και την κατακύρωσή του στην ένωση εταιρειών «DAMKO ENERGY S.A. – XIAN ELECTRIC ENGINEERING Co, LTD», έναντι τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ, για τα έργα αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 7.767.981,98€ (κόστος κτήσης Υ/Σ, συντήρησης και εκπαίδευσης), πλέον του δικαιώματος προαίρεσης για παράταση εγγύησης Η/Μ εξοπλισμού (εκτιμώμενης αξίας ύψους 5% του συμβατικού τιμήματος του έργου) καθώς και του ποσού των 699.118,38€ (9%του συμβατικού τιμήματος) για απρόβλεπτες δαπάνες,

2.Τη συμπερίληψη του Πίνακα Τιμημάτων Αποζημίωσης του Αναδόχου και Παράτασης Εγγύησης Η/Μ Εξοπλισμού, με τα ακόλουθα τιμήματα στην εν λόγω Σύμβαση:

*Τίμημα Αποζημίωσης Αναδόχου ανά εβδομάδα: 6.870,72€

*Τίμημα Παράτασης Εγγύησης Η/Μ Εξοπλισμού Υ/Σ ανά μήνα: 4.975,90€

προκειμένου να αποτελέσουν τιμές αναφοράς είτε για ενδεχόμενη αποζημίωση του Αναδόχου, στην περίπτωση που θα προκύψει στο έργο καθυστέρηση, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του είτε ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για παράταση της εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού.

3.Την εξουσιοδότηση της Διευθύντριας της ΔΕΕΔ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τη σχετική Σύμβαση.

  

2.   Διαγωνισμός αριθ. 502101/16.9.2021 για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.Εγκρίνει, οι προσφορές των οικονομικών φορέων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ, NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ και ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά) για όλα τα είδη που αυτές υποβλήθηκαν.

2.Εγκρίνει, την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθμ.502101/16.09.2021 για την προμήθεια καλωδίων και Αγωγών και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών.

3.Εγκρίνει, την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για τις προς ανάθεση ποσότητες:

*του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ για την προμήθεια των ειδών καλωδίων και αγωγών με α/α Α1,Α2,Α3,Β1,Γ2,Γ4,Γ5,Γ7,Δ1,Ε2,Ε4,Ε5 και ΣΤ5 έναντι συνολικού τιμήματος €106.380.432,44 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου.

*του οικονομικού φορέα NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ για την προμήθεια των ειδών καλωδίων και αγωγών με α/α Α4,Β3,Γ1,Γ6,Δ2 και Ε3 έναντι συνολικού τιμήματος €61.388,302,11 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου.

*του οικονομικού φορέα Δ.ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ για την προμήθεια των ειδών καλωδίων και αγωγών με α/α Γ3,ΣΤ1,ΣΤ3,ΣΤ6,Ζ2 και Ζ3 έναντι συνολικού τιμήματος €25.137.513,69 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου.

Η συνολική αξία προς ανάθεση ποσοτήτων ανέρχεται σε €192.906.248,24 (πλέον ΦΠΑ).

Η παραπάνω ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων γίνεται σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού αριθμ.502101/16.09.2021 και τις προσφορές τους.

4.Εγκρίνει, την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ψηφιοποίησης ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.  

 

3.   Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ/513113/16.7.2021 για την εκποίηση Μετασχηματιστών Ισχύος παντός τύπου. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

         Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

         Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

         1.Εγκρίνει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού 513113/16.07.2021, με ανοικτή

         διαδικασία, για την εκποίηση Μετασχηματιστών Ισχύος Παντός Τύπου, και την τελική

         κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, ανά είδος.

         2.Εγκρίνει την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των ακόλουθων οικονομικών

         φορέων, ανά είδος:

          2.1 Για το είδος 1, (Εκποίηση 1.536.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu, στην

          Αποθήκη του Κηφισού), του υπόψη διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα

          «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος €2.227.200,00.

          2.2 Για το είδος 2, (Εκποίηση 384.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, στην

          Αποθήκη του Κηφισού), του υπόψη διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα

          «ECORESET Α.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος €194.304,00. Για την αποθήκευση

           -παραλαβή των ανωτέρω Μετασχηματιστών, από τον οικονομικό φορέα      

            «ECORESET A.E», θα γίνει χρήση μόνον των εγκαταστάσεων του, στη θέση

            Πριάρι – Μουστάκι.

            2.3 Για το είδος 3, (Εκποίηση 2.000.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu, στην

            Αποθήκη του Ασπροπύργου), του υπόψη διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα

           «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος €2.940.000,00.

3.Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε €5.361.504,00 και θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ.513113/16.07.2021.

4.Κατά της ως άνω απόφασης οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης.

5.Εγκρίνει, την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης, ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας καθώς και για την υπογραφή των Συμβάσεων που θα συνομολογηθούν.

                   

4.   Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας. Κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποζημίωση εργαζομένων. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.Στο απασχολούμενο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο έχει γεννηθεί από 01.01.1955 έως και 31.12.1957 και θα αποχωρήσει μέχρι 31.12.2021, διά υποβολής παραίτησης,

*είτε γιατί έχει θεμελιώσει πλέον δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,

*είτε ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και με δικιά του ευθύνη/συναίνεση,

Θα καταβληθεί, πέραν της αποζημίωσης, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, και ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

2.Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία συμψηφίζοντας με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την έκδοση οδηγιών, εφόσον απαιτηθεί, για την εφαρμογή της παρούσας.

 

Σημείωση:

-Κατέθεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο στα Προ Ημερησίας Διάταξης τα εξής θέματα:

1) Τις θέσεις καθώς και τις διεκδικήσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ που αφορούν την κατάργηση των περικοπών, που είχαν επιβληθεί στις αποδοχές των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ μετά την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.

2) Αίτημα αποσπασμένων από το ΔΕΔΔΗΕ στο τέως ΙΚΑ /ΕΤΑΜ ΔΕΗ νυν ΕΦΚΑ/ΤΑΠ ΔΕΗ για λήξη της απόσπασής τους και σταδιακή επιστροφή τους λόγω της λήξης λειτουργίας του ΤΑΠ/ΔΕΗ.

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου