Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Με ορίζοντα τα μέσα του 2023 η προετοιμασία της ΔΕΗ για τη διαχείριση του αποσυρόμενου εξοπλισμού από ΑΗΣ και ορυχεία λόγω απολιγνιτοποίησης

Γιάννα Παπαδημητρίου

Μεγάλο είναι το φορτίο που πέφτει στις πλάτες της Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής της ΔΕΗ, στα πλαίσια της πολιτικής απολιγνιτοποίησης της επιχείρησης, και είναι πρακτικά αδύνατο να το φέρει σε πέρας στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα χωρίς να καταφύγει στη συνδρομή εξωτερικής βοήθειας. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που η διοίκηση της ΔΕΗ έχει αποφασίσει να επιταχύνει τις διαδικασίες, ώστε το βασικό πλαίσιο της διαχείρισης του αποσυρόμενου εξοπλισμού από ΑΗΣ και ορυχεία να είναι έτοιμο μέχρι τα μέσα του 2023.

Έτσι, η ΔΕΗ έχει ήδη προκηρύξει δυο διαγωνισμούς για την υποστήριξη της εν λόγω Διεύθυνσής της, προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σύνθετες απαιτήσεις του εγχειρήματος που καλείται να φέρει εις πέρας.

Ο πρώτος από τους δύο διαγωνισμούς έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (EPCM) για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση εργασιών καθαίρεσης, διαχείρισης υλικών και κατεδάφισης των αποσυρόμενων μέσων παραγωγής (ΑΗΣ και Ορυχεία).

Ενδεικτικά, ο ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής:

-Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνιστικών διαδικασιών

-Εκπόνηση προϋπολογισμών και μελετών επικινδυνότητας (risk management) έργων

-Παρακολούθηση προγραμματισμού υλοποίησης έργων

-Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

-Επί τόπου παρακολούθηση εργασιών απόσυρσης.

Οσυνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 590.790 ευρώ.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ.

Το αντικείμενο του δεύτερου διαγωνισμού είναι η υποστήριξη των τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης  Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής της ΔΕΗ.

Πιο αναλυτικά, ο ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής:

-Υποστήριξη στην κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόσθεσμων επιχειρησιακών σχεδίων

-Σύνταξη αναφορών και παρουσιάσεων σχετικών με το έργο της Διεύθυνσης

-Υποστήρικη σε τεχνικά θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Διεύθυνσης

-Καταγραφή υλικών, ανταλλακτικών αποθηκών

-Συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων (συμβάσεων-τεχνικών προδιαγραφών-σχεδίων) που αφορούν τα υλικά-ανταλλακτικά των αποθηκών

-Ενημέρωση λογισμικού σχετικά με την διαχείριση των διάφορων αποθηκών

-Καταγραφή εγκατεστημένου εξοπλισμού

-Συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων (συμβάσεων-τεχνικών προδιαγραφών-σχεδίων) που αφορούν τον εγκατεστημένο εξοπλισμό

-Υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής και συναφών σύγχρονων συστημάτων, για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης

-Δικτυακή υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος

-Μηχανογραφική υποστήριξη της Διοικητικής Γραμματείας και των Τεχνικών Γραμματειών.

Λόγω του εκτεταμμένου γεωγραφικού εύρους των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης, η ανάθεση θα γίνει ανά ομάδες εργασιών ως εξής:

-Ομάδα Α με έδρα την Αθήνα

-Ομάδα Β με έδρα τον ΑΗΣ Αμυνταίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της επιχείρησης, ανέρχεται σε 257.940 ευρώ πλέον ΦΠΑ (86.970 για την ομάδα Α και 170.970 για την ομάδα Β).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου καλύπτει ανάγκες που αντιστοιχούν σε διάστημα περίπου 15 μηνών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των ως άνω εργασιών.

 www.energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου