Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα

 


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
 

Την Πέμπτη 16/12/2021  και ώρα: 11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Υποβολή προς έγκριση παροχής νομικών υπηρεσιών για τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων συνέπεια ρευματοκλοπών μέσω των κατά περίπτωση απαιτούμενων νομικών ενεργειών.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.    Εγκρίνει την ανάθεση νομικών υπηρεσιών σχετικά με την διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων συνέπεια ρευματοκλοπών μέσω των κατά περίπτωση απαιτούμενων νομικών ενεργειών, όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση.

2.    Εγκρίνει το τεύχος της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων συνέπεια ρευματοκλοπών μέσω των κατά περίπτωση απαιτούμενων νομικών ενεργειών, καθώς και του σχεδίου Σύμβασης αυτής.

3.    Εξουσιοδοτεί την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών όπως ορίσει την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των αιτήσεων και αποσφράγισης προσφορών και εγκρίνει τυχόν παρατάσεις των άνω προθεσμιών.

4.    Ορίζει την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, αποτελούμενη από:

Μέλη

     1.Μ.Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

     2.Γ.Αθανασιάδης, Διευθυντής ΔΠΚΕ

     3.Α.Φουντουλάκης, Διευθυντής ΔΠΑ

5.   Ορίζει Επιτροπή που θα κρίνει και θα αποφασίζει επί κάθε θέματος που τυχόν θα

      ανακύψει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν

      ενστάσεων, αντιρρήσεων κλπ)

      Μέλη

      1.Δ.Παζαίτης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής 7 Μετασχηματισμού

      2.Μ.Δαμαράκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου

      3.Χ.Κοντραφούρης, Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Αναλυτικής &

      Δεδομένων.

6.     Τον ορισμό ως Νομικού Συμπαραστάτη τον Μ.Αγγελόπουλο, ΝΑ.

7.    Ότι οι παραπάνω Επιτροπές θα ενεργήσουν σύμφωνα με το τεύχος της Πρόσκλησης.

8.    Ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση.

9.    Ότι το τεύχος της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Η ελάχιστη προθεσμία μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανέρχεται σε 15 ημέρες.

10. Την εξουσιοδότηση στον Δ/ντα Σύμβουλο για την υπογραφή της Πρόσκλησης και της σχετικής Σύμβασης, την τροποποίηση όρων της Πρόσκλησης ή / και του σχεδίου Σύμβασης, που τυχόν απαιτηθούν κατά την προετοιμασία ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης και μέχρι την υποβολή των προσφορών, καθώς και την τυχόν τροποποίηση της σύνθεσης των Επιτροπών, σε περίπτωση που μέλος αυτών εκλείψει ή αποχωρήσει την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκε.           

   

2.   Υποβολή προς έγκριση της δεύτερης επέκτασης της δεύτερης επέκτασης κατά ένα έτος της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ιούλιος 2018».

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει:

1.Την έγκριση της Δεύτερης Επέκτασης της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ιούλιος 2018» και των συνοδευτικών σε αυτήν Παραρτημάτων και Αποφάσεων, αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 και μέχρι 30.06.2022, έναντι συνολικού κατ’ εκτίμηση ποσού 7.200.000 € για τις εργασίες και 8.000.000 € κατά μέγιστον για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών.

2.Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, κωλυόμενου αυτού, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Δικτύου, για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της ως άνω αναφερόμενης σχετικής Σύμβασης.

 

3.   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2185143/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Την επαύξηση του υλικού αντικειμένου της Σύμβασης ΔΔ-209/2185148/03.10.2018 «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ» στο πλαίσιο της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50%, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Συμφωνητικού της Σύμβασης, κατά 453.500 €, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 4,24%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 17% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

 

4.   Απορρόφηση του Κλάδου Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και μεταβίβαση σχετικών δανείων. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά των δανειακών συμβάσεων που θα περιέλθουν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε λόγω της απορρόφησης του Κλάδου Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου το οποίο άπτεται οικονομικής φύσεως ζητημάτων αναγκαίων για την ενσωμάτωση του υπόψη Κλάδου στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

 

5.   Εξαίρεση εργαζομένων της Εταιρίας από τη διαδικασία λύσης σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και ορίου ηλικίας και ορισμός χρονικού διαστήματος παραμονής. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

6.   Καθορισμός στόχων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Α. Τον καθορισμό των στόχων της Εταιρείας, που αποτελούν τους στόχους του ΔΝΣ για το 2021 και συναρτώνται με τη χορήγηση των προβλεπόμενων στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών μεταβλητών αποδοχών (bonus) ως ακολούθως:

1. Οικονομικού Στόχοι (Γ.1 της Πολιτικής Αποδοχών)

Οι οικονομικοί στόχοι για το έτος 2021 ορίζονται ως: οι επενδύσεις της Εταιρείας, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επικείμενη αγορά κτηρίου, με ποσοστό βαρύτητας στόχου 60% και ποσοστό επίτευξης 100%, να ανέλθουν σε διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000€) και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, με ποσοστό βαρύτητας στόχου 40% και ποσοστό επίτευξης 100%, να ανέλθουν σε εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ (70.000.000€).

Οι στόχοι τίθενται σε επίπεδο Εταιρείας και δεν επιμερίζονται περαιτέρω στις υποκείμενες αυτής δομές, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας καταμερισμού τους, που οφείλεται σε λόγους που αφορούν στην τεραστίου εύρους και έκτασης αναδιοργάνωση που συντελέστηκε κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο της ριζικής αλλαγής του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης του ΔΕΔΔΗΕ. Οι εν λόγω οικονομικοί στόχοι, ως μη περαιτέρω κατανεμόμενοι σύμφωνα με το Κεφ. Γ παρ.Γ.1 της Πολιτικής Αποδοχών, αποτελούν τους ατομικούς στόχους κάθε στελέχους. Επομένως, το ποσοστό συμμετοχής τους στην Κατηγορία της παρ. Γ.1. της Πολιτικής Αμοιβών παραμένει κοινό για όλα τα στελέχη, κατά το οριζόμενο στην Πολιτική Ποσοστό.

2.Στρατηγικοί / Λειτουργικού Στόχοι (παρ. Γ.2. της Πολιτικής Αποδοχών)

Οι Στρατηγικοί / Λειτουργικού Στόχοι της Εταιρείας που αποτελούν και στόχους του Διευθύνοντος Συμβούλου έχουν ως ακολούθως:

Α. Με ποσοστό βαρύτητας στόχου 25% και ποσοστό επίτευξης 100%, η υποστήριξη στις διαδικασίες πώλησης του 49% της Εταιρείας, με την παροχή κάθε είδους πληροφόρησης που απαιτείται, προς τη μητρική Εταιρεία ΔΕΗ, τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές και τους τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους αυτών, καθώς επίσης και η ενεργή και απρόσκοπτη συμμετοχή σε ολόκληρη τη φάση των Q & AS. Ο εν λόγω στόχος δεν θα κατανεμηθεί ακολούθως διακριτά σε κάθε στέλεχος, που θα έχει ως ατομικό στόχο την επίτευξή του, δυνάμει του Κεφ.  Γ. παρ. Γ.2 της Πολιτικής Αποδοχών, αφού ο συγκεκριμένος στόχος αντανακλά στην διαμόρφωση και επίτευξη της Εταιρικής Στρατηγικής, καθώς και της Στρατηγικής του ομίλου. Επομένως, το ποσοστό συμμετοχής του στην Κατηγορία της παρ. Γ.2. της Πολιτικής Αμοιβών παραμένει κοινό για όλα τα στελέχη.

Β. Με ποσοστό βαρύτητας στόχου 25% και ποσοστό επίτευξης 100%, η ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών έκδοσης των Προκηρύξεων προσλήψεων ΔΕΔΔΗΕ 1/2021 και 2/2021.

Γ. Με ποσοστό βαρύτητας στόχου 50% και ποσοστό επίτευξης 50%, η χρήση και διακίνηση εργασιών στο πεδίο μέσω tablets.

3. Στόχοι σχετιζόμενοι με το περιβάλλον, την αειφορία και τα Βιώσιμοι ανάπτυξη (Στόχοι Γ.3 της Πολιτικής Αποδοχών).

Για το έτος 2021 ως σχετιζόμενος με το περιβάλλον στόχος της Εταιρείας τίθεται με βαρύτητα 100% και σε ποσοστό 100% η ενεργοποίηση χιλίων εκατό (1.100) έργων ΑΠΕ.

Ο εν λόγω στόχος δεν θα κατανεμηθεί ακολούθως διακριτά σε κάθε στέλεχος, που θα έχει ως ατομικό στόχο την επίτευξή του στο σύνολό του, με βάση το Κεφ. Γ παρ. Γ.3 της Πολιτικής Αποδοχών. Επομένως, το ποσοστό συμμετοχής του στόχου στην Κατηγορία της παρ.Γ.3 της Πολιτικής Αμοιβών παραμένει κοινό για όλα τα στελέχη κατά το οριζόμενο στην Πολιτική Ποσοστό.

Β. Το σύνολο όλων των παραπάνω ανάγονται στον ορισθέντα χρόνο που αναφέρεται στην παρ. 2 του Κεφ. Η’ του β’ σχετικού και αφορούν τις συναφείς με τους τεθέντες στόχους δράσεις του έτους αναφοράς τους και τα αποτελέσματά του.       


Η γέννηση του Χριστού ας είναι το προμήνυμα για μια χρονιά διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα προβλήματα και περισσότερες φωτεινές εικόνες. Σας εύχομαι ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα.

Κωνσταντίνος Μασούρας

Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΔΗΕ

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου