Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 9/12/2021  και ώρα: 12.30   συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.   Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας με νέους «έξυπνους» μετρητές. Έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας Λύσης Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής (ΠΜΥ), συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού πεδίου (μετρητές, modem, κεραίες), των υπηρεσιών υλοποίησης, ολοκλήρωσης, υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων (Head End System HES & Meter Data Management System MDMS), καθώς και των αντίστοιχων τευχών για την προκήρυξη διαγωνισμού. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

 Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει:


1.        την έγκριση της προμήθειας έξυπνων μετρητών με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας Λύσης Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής (ΠΜΥ), 

 

 

2.        την έγκριση του Τεύχους της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE SYSTEM (AMI SYSTEM) ΚΑΙ METER DATA MANAGEMENT SYSTEM (MDM SYSTEM)» και των Παραρτημάτων αυτής του έργου «Πανελλαδική εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης», με προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Πρόσκλησης του ακόλουθου εδαφίου:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή του να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ΚΕΠΥ ΔΕΔΔΗΕ».

 

3.        να τεθεί υπόψη το Τεύχος της Β’ Φάσης, καθώς και τα λοιπά Τεύχη ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκρισή τους,

 

 

4.        την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών, όπως ορίσει την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των αιτήσεων προεπιλογής και αποσφράγισης των προσφορών και εγκρίνει τυχόν παρατάσεις των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων προεπιλογής και αποσφράγισης των προσφορών,

 

 

5.        τον ορισμό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Φάση Α’), αποτελούμενης από:

 

5.1    Τακτικά Μέλη

1.                                                             Μανούσο Δαμοράκη, Διευθυντή Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχου

2.                                                                          Ιωάννη Κουτσογιαννάκη, Διευθυντή Κλάδου Προμηθειών Υλικών Δικτύου, ΔΥΠΜ

3.   Γεώργιο Τσάκαλο, Τομεάρχη Έργων Επαναληπτικού Χαρακτήρα, ΔΔ

 

5.2    Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα των ως άνω τακτικών)

1.   Νικόλαο Χαψή, Διευθυντή Διεύθυνσης Λογιστικών Εργασιών

2.   Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, Βοηθό Διευθυντή, ΔΠΑ

3.                                                                        Πανωραία Μπουντουβή, Αναπληρώτρια Τομεάρχη Έργων και Εργολαβιών, ΔΥΠΜ

 

Η παραπάνω Επιτροπή Διαγωνισμού θα ενεργήσει, σύμφωνα με το τεύχος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE SYSTEM (AMI SYSTEM) ΚΑΙ METER DATA MANAGEMENT SYSTEM (MDM SYSTEM)».

 

Τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και θα αποφασίσει για την πρόκριση των οικονομικών φορέων στη Β’ Φάση.

 

 

6.        τον ορισμό της Επιτροπής για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη Φάση Β’, αποτελούμενης από:

 

6.1  Τακτικά Μέλη

1.       Γεώργιο Λούκο, Διευθυντή Διεύθυνσης Έρευνας & Καινοτομίας

2.   Παναγιώτη Λιόντο, Διευθυντή Διεύθυνσης Δικτύου

3.   Ερρίκο Φραντζή, Διευθυντή Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών &

                                             Μεταφορών

4.   Δημήτριο Τζανίκο, Βοηθό Διευθυντή, ΔΠΛΤ

5. Πανωραία Μπουντουβή, Αναπληρώτρια Τομεάρχη Έργων και Εργολαβιών, ΔΥΠΜ  

                                      

 

6.2    Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα των ως άνω τακτικών)

1.                                                                 Ευστάθιο Αναγνώστου,     Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατηγικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Μετασχηματισμού 

2.                                                                                                   Στέφανο Μπέη, Διευθυντή Κλάδου Έργων Δικτύου, ΔΔ

3.                                                             Σμαράγδα Οικονόμου, Διευθύντρια Κλάδου Έργων & Εργολαβιών, Γενικών Υπηρεσιών, Βελτιστοποίησης & Παρακολούθησης Κανονιστικών Διατάξεων, ΔΥΠΜ

4. Ιωάννη Κουτσογιαννάκη, Διευθυντή Κλάδου Προμηθειών Υλικών Δικτύου, ΔΥΠΜ 

5. Στυλιανό Γκουτζιούπα, Υποτομεάρχη Ανάπτυξης Επιχειρησιακών    Εφαρμογών, ΤΣΑΕ, ΔΠΛΤ

 

Η παραπάνω Επιτροπή Διαγωνισμού θα ενεργήσει, σύμφωνα με το τεύχος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3 ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ».

 

7.        την Προκήρυξη Σύμβασης, κατά το άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συνταγμένη σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Το τεύχος της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

 

8.        την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως προβεί στην έγκριση τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων του Τεύχους, που τυχόν απαιτηθούν κατά την προετοιμασία ή κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι την υποβολή των αιτήσεων προεπιλογής, καθώς και την τυχόν τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε περίπτωση που τόσο τακτικό όσο και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκε.

 

 

9.        ότι το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την έγκριση επιμέρους εκτελεστών πράξεων της Φάσης Β’ θα είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου και οι Γενικοί Διευθυντές Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενεργώντας από κοινού.

 

 

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου