Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 2,2 δισ. ευρώ για το σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου την περίοδο 2022-2026

energypress.gr


Kωνσταντίνος Φιλίππου

Επενδυτικό πρόγραμμα 2,2 δις. ευρώ στο δίκτυο διανομής ρεύματος για την πενταετία 2022 – 2026 σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ «με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του».

Το κείμενο αναρτήθηκε από τη ΡΑΕ στη δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει 139 έργα, τα οποία αναλυτικά ανά κατηγορία επενδύσεων έχουν ως εξής:

1.  Ενίσχυση δικτύου: 71 έργα 255,71 εκ. ευρώ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα κατασκευής νέων ή ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων, τα οποία προγραμματίζονται και υλοποιούνται με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, χωρίς συσχέτιση με συγκεκριμένα αιτήματα σύνδεσης νέων χρηστών, και αποσκοπούν: 

 • σε αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης φορτίου του Δικτύου, λόγω χωρικής και χρονικής εξέλιξης της ζήτησης για υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
 • στη βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης του δικτύου, με βασικό οδηγό- παράμετρο την εξυπηρέτηση της ζήτησης (φορτίο και παραγωγή) 
 • σε μείωση των τεχνικών απωλειών δικτύου. 

2.  Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου 32 έργα 437,91 εκ. ευρώ

Στην κατηγορία «Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου» περιλαμβάνονται έργα δικτύου που δεν οδηγούνται από την εξυπηρέτηση της ζήτησης και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς του εξοπλισμού του Δικτύου στο τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής του ή στον εκσυγχρονισμό του, με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του δικτύου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα έργα αντικατάστασης και ανακαίνισης δικτύων μπορεί να σχετίζονται ενδεικτικά με τα ακόλουθα: 

 • Αντικατάσταση εξοπλισμού κατόπιν διαπίστωσης της λειτουργικής του κατάστασης 
 • Βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της αξιοπιστίας του Δικτύου μέσω μείωσης της συχνότητας σφαλμάτων, αστοχιών και του χρόνου μη διαθεσιμότητας στοιχείων του Δικτύου 
 • Βελτίωση της λειτουργίας της προστασίας του Δικτύου 
 • Μεταβολή σε βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου, λειτουργικές απαιτήσεις εξοπλισμού, απαιτήσεις ασφαλείας, κλπ. 

3.  Λοιπά Έργα Δικτύου 14 έργα 607,62 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 525,22 εκ. ευρώ για συστήματα τηλεμέτρησης

Στην κατηγορία Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται επώνυμα έργα που αφορούν σε ανάπτυξη παγίων του ΕΔΔΗΕ τα οποία δεν αποτελούν υποδομές δικτύων, όπως εξοπλισμός και συστήματα εποπτείας και ελέγχου δικτύων, αυτοματισμοί & τηλεχειρισμοί, συστήματα τηλεμέτρησης, κ.ά. 

Στα Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται κατηγορίες έργων διαφορετικής σκοπιμότητας και ύψους επενδύσεων όπως: 

 • Δημιουργία, Αναβάθμιση,ή Εκσυγχρονισμός Κέντρων Ελέγχου Δικτύου 
 • Αναβάθμιση περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα
 • Η επέκταση Τηλεμέτρησης
 • Μικρά Δομικά έργα σε κτήρια ΔΕΗ. 

4.  Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων 19 έργα 307,04 εκ. ευρώ

Στην κατηγορία Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται επενδύσεις του Διαχειριστή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ. Οι επενδύσεις αφορούν ενδεικτικά σε γήπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, συστήματα/ εξοπλισμό & εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμό συνεργείων και εργαλεία, εξοπλισμό γραφείου, κ.α. 

5.  Αισθητική αναβάθμιση 18,20 εκ

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύου ανήκουν στα Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα και αφορούν υπογειοποιήσεις εναέριων γραμμών ΜΤ και ΧΤ. Τα έργα αυτά δεν επιβάλλονται από οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους τήρησης αποστάσεων ασφαλείας κλπ., αλλά εκτελούνται για την αισθητική βελτίωση του Δικτύου πόλεων, καθώς και παραδοσιακών και τουριστικών οικισμών. Τα έργα αυτά προγραμματίζονται κατόπιν αιτημάτων φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στο κόστος υλοποίησης. 

6.  Παραλλαγές Δικτύου 87,78 εκ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα για παραλλαγές δικτύου, μετατόπισης ή άλλων αλλαγών τμημάτων γραμμών του δικτύου, που εκτελούνται είτε για να τηρηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από κτίσματα υπό ανέγερση, είτε λόγω εκτέλεσης δημόσιων έργων ή έργων ΟΤΑ, είτε γιατί παρεμποδίζεται από το δίκτυο η νόμιμη χρήση ιδιοκτησιών. Επιπλέον, παραλλαγές μπορούν να εκτελεστούν κατόπιν αιτήματος φορέων ή ιδιωτών χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για τις παραλλαγές βαρύνει τους αιτούντες. 

7.  Σύνδεση χρηστών 481 εκ. ευρώ 

Στην Κατηγορία Σύνδεση Χρηστών περιλαμβάνονται έργα που αφορούν την κατασκευή νέων ή/και την ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών δικτύου (υποσταθμοί μεταφοράς, υποσταθμοί διανομής, δίκτυα ΜΤ/ΧΤ, παροχές πελατών, μετρητικές διατάξεις), η οποία απαιτείται λόγω σύνδεσης νέων Χρηστών ή λόγω μεταβολής στις απαιτήσεις υφιστάμενων Χρηστών (παραγωγών και καταναλωτών) του Δικτύου, κατόπιν αιτήματός τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης ως διακριτή κατηγορία τα έργα φωτισμού Οδών. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου