Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Σε έργο ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και ενδυνάμωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου προχωρά η ΡΑΕ

energypress.gr

Η ΡΑΕ προχώρησε στην έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, που αφορά την εκπόνηση του έργου «Απλούστευση διαδικασιών: ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΡΑΕ και ενδυνάμωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου στον τομέα της ενέργειας», ύψους πεντακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (€ 503.357,18), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Το έργο στοχεύει τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων αναβάθμισης των λειτουργιών των οργανικών μονάδων της ΡΑΕ και των εργαλείων που χρησιμοποιεί για τη βελτίωση και την ενδυνάμωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στον τομέα της ενέργειας, διασφαλίζοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις του τομέα, ενώ παράλληλα, ενισχύεται η εξωστρέφειά τους, καθώς ωθούνται στην παροχή ποιοτικότερων και καινοτόμων υπηρεσιών, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Ειδικότερα, μέσω της σύμβασης επιδιώκεται η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της ΡΑΕ, η ενίσχυση του ρόλου που κατέχει ως ρυθμιστική αρχή στον τομέα της ενέργεια και ως μηχανισμός εποπτείας και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη υγειών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη χώρα μέσω της:

• Απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που έχουν άμεση θετική επίδραση σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων του τομέα ενέργειας.

• Λειτουργικής αναβάθμισης του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών της ΡΑΕ και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας

• Διαμόρφωσης ενός σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος που ενσωματώνει καινοτόμες παραμέτρους λειτουργίας και εποπτείας της αγοράς του τομέα ενέργειας, εξασφαλίζοντας ένα συνεπές επιχειρηματικό περιβάλλον που ευνοεί την εξωστρέφεια και τις επενδύσεις.

Αρχειοθήκη ιστολογίου