Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα

 


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 23/09/2021  και ώρα:11.00   συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Διαγωνισμός αριθ. 507102/10.5.2021 για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου για τηλεχειρισμό και εντοπισμό σφαλμάτων σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.Εγκρίνει, την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθμ.507102/10.05.2021 για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου για τηλεχειρισμό και εντοπισμό σφαλμάτων σε Υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου και

α) Να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά) οι προσφορές των οικονομικών φορέων:

*EFACEC ENERGIA SA

*INTRACOM TELECOM

*Schneider Electric A.E.B.E.

*ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε.

β) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη (τεχνικά) η προσφορά του οικονομικού φορέα AMS SMARTELEC LTD.

γ) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη (τυπικά) η προσφορά του οικονομικού φορέα MAS A.E.

2. Εγκρίνει την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα SCHNEIDER ELECTRIC A.E.B.E. ως προσωρινού αναδόχου του παραπάνω διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας έναντι συνολικού τιμήματος €3.877.600,00 (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ (1028 Αποθήκη Καλιστήρη), επί αυτοκινήτου του Αναδόχου.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την προσφορά του οικονομικού φορέα SCHNEIDER ELECTRIC A.E.B.E.

3. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

2.   Υποβολή προς έγκριση των όρων ανανέωσης της συνεργασίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως 28.2.2022 και σύναψη σύμβασης αυξήσεως του ορίου πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (ΑΑΛ).    

         Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη. 

 

3.   Υποβολή προς έγκριση πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύναψη Σύμβασης Πίστωσης με Αλληλόχρεο Λογαριασμό αυξημένου ορίου με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

-Ζήτησα στα προ Ημερησίας Διάταξης θέματα να γίνει ενημέρωση για την εξέλιξη του Διαγωνισμού Αγοράς ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ δεδομένου ότι αφορά την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης αλλά παράλληλα και μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου