Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

ΔΕΗ: Αυτές είναι οι νέες δραστηριότητες και στο βάθος…Holding


Μαρίνα Πρωτονοταρίου
  - www.mononews.gr

Σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της σχεδιάζει η ΔΕΗ με στόχο την αξιοποίηση όλων των περιουσιακών της στοιχείων και την ανάπτυξή της σε νέους τομείς δραστηριότητας.

Όπως αναφέρει στις επεξηγήσεις που δίνει σχετικά με την επέκταση σκοπού που θα συζητήσει στη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου η εταιρεία σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική αλλά και στον τομέα των ακινήτων, της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα και στην παροχή χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών.

Η επέκταση του σκοπού ήταν απαραίτητη εν όψει των εξαγορών που υλοποιεί της Enel Romania και της Κωτσόβολος, ωστόσο ταυτόχρονα δείχνουν και τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας σε πλειάδα δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το ισχυρό της πελατολόγιο και την ακίνητη περιουσία της. Επίσης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με τη συμμετοχή της σε ΣΔΙΤ στον τομέα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα.

Και οι επενδυτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτελούν ένα νέο πεδίο για τη ΔΕΗ, που μπορεί να ξεκινούν με αφορμή της δραστηριότητα χορήγησης δανείων της Κωτσόβολος, όμως αναφέρουν πληροφορίες ότι αυτό αποτελεί μόνο την αφορμή για να εισέλθει η ΔΕΗ σε ένα τομέα που μπορεί να αναπτύξει ανεξάρτητα.

Σημαντική νέα δραστηριότητα για την εταιρεία θα είναι η αξιοποίηση ακινήτων, με ξεχωριστή εταιρεία στην οποία θα περάσουν τόσο τα ακίνητα που διαθέτει όσο και τα ακίνητα της Κωτσόβολος, εξασφαλίζοντας νέες υπεραξίες στην εταιρεία.

Δεν είναι στα άμεσα σχέδια της εταιρείας η δημιουργία Holding, όμως αναπτύσσοντας τις παραπάνω δραστηριότητες στόχος είναι ο όμιλος ΔΕΗ να περιλαμβάνει σειρά νέων πηγών εσόδων που μεσοπρόθεσμα θα απαιτήσουν μια νέα δομή.

Τα νέα αντικείμενα

Ειδικότερα, η εταιρεία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της  επεκτείνει τη δραστηριότητά της στους εξής τομείς:

(10) η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.
(11) η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
(12) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης
φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών,
εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,
(13) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,
(14) η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την
ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών
ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,
(15) η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.

Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου

Στις επεξηγήσεις που δίνει ορίζεται επίσης ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος θα προτείνει τους Γενικούς Διευθυντές. Αναφέρει:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) τη θέσπιση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, και β) για τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων με ομιλική αρμοδιότητα, υπαγόμενων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο”.

Αρχειοθήκη ιστολογίου