Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες συμμετέχει στο ερευνητικό έργο iAMP-Hydro


H ΔΕΗ Ανανεώσιμες συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο iAMP-Hydro το οποίο στοχεύει στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της λειτουργίας υδροηλεκτρικών σταθμών με τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Συγκεκριμένα, το iAMP-Hydro (intelligent Asset Management Platform) αποσκοπεί στην ανάπτυξη υλικού και λογισμικού και στην εφαρμογή ψηφιακών λύσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας υπαρχόντων υδροηλεκτρικών έργων.

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προγνωστικής μοντελοποίησης για την ανάλυση δεδομένων, στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η προληπτική βελτιστοποίηση λειτουργίας και η πρόβλεψη παραγωγής, ώστε να λαμβάνονται  οι κατάλληλες αποφάσεις για την λειτουργία και συντήρηση των υδροηλεκτρικών σταθμών.

Ο ρόλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο έργο iAMP-Hydro είναι να εφαρμόσει τις πρωτοποριακές μεθόδους του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου στον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) Μακροχώρι Ι (Ημαθία). Ο υδροηλεκτρικός σταθμός  αξιοποιεί την παροχή νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα μέσω αρδευτικής διώρυγας. Με εγκατεστημένη ισχύ 10,8 MW, ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Μακροχώρι Ι έχει μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 35GWh και συμβάλλει στην μείωση της εκπομπής ρύπων CO2.

Συμμετέχοντας στο iAMP-Hydro, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ υλοποιεί τη δέσμευση της για την ενεργειακή μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και προωθεί τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της ηλεκτροπαραγωγής.

Στο iAMP-Hydro συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι (πανεπιστημιακοί φορείς, εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και πληροφορικής) από 7 χώρες. Έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe.

Αυξάνοντας την ευελιξία, τη βιωσιμότητα και την προβλεψιμότητα της υπάρχουσας υδροηλεκτρικής παραγωγής,  διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η διείσδυση των ΑΠΕ και έρχεται πιο κοντά η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και οι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030.

Αρχειοθήκη ιστολογίου