Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Αποτελέσματα ΑΔΜΗΕ: Σημαντικές οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου στο 9μηνο - Σε τροχιά για ρεκόρ επενδύσεων


Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -Δ.Π.Χ.Α. για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» ανακοίνωσε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023:

αδμηε_αποτελέσματα

 

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα εννεάμηνα των ετών 2023-2022:

αδμηε_αποτελεσματα

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο 2023 επιβεβαιώνουν ότι η Συγγενής εταιρεία βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού επιπέδου επενδύσεων στο σύνολο του έτους, , με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 370,4 εκατ. ευρώ (έναντι 195,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε και άλλο ένα τρίμηνο υψηλών επιδόσεων για το 2023 με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο να ανέρχονται σε 92,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 149,5%. Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας επιτεύχθηκαν χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και οδήγησαν στην πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του Διαχειριστή.

Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο 2023 ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 38,2% έναντι 211,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 287,2 εκατ. ευρώ έναντι 205,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 39,9%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 47,8% σε 212,3 εκατ. ευρώ έναντι 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 54,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2022 ποσού 138,3 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,46 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά το εννεάμηνο του 2022 εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 7,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 98,7% και ανήλθε στα 130,0 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 131,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 119,5% έναντι 60,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 118,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 109,5% έναντι 56,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 91,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 92,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 15,0 εκατ. ευρώ

3ο τρίμηνο 2023

γσρξυυτ

 

Προοπτικές

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 39,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν στα 102,5 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα 101,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 42,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 3ο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν στα 75,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 42,9% σε ετήσια βάση έναντι 52,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 76,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 58,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2022 ύψους 48,2 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 2,17 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά την προηγούμενη περίοδο εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 6,8εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 78,7% και διαμορφώθηκε στα 47,8 εκατ., έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 48,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 120,5% έναντι 22,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στo παράρτημα A

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3 τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 97,1% έναντι 17,0 εκατ. το 2022, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 34,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 3 τρίμηνο του 2022.

Ο ΑΔΜΗΕ μέσα από το επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ έως το 2030, δημιουργεί σύγχρονες, ανθεκτικές και πράσινες ηλεκτρικές υποδομές που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και ενισχύουν την ασφαλή ηλεκτροδότηση των καταναλωτών στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα.

Η πορεία των σημαντικών έργων που υλοποιεί ο Διαχειριστής έχει ως εξής:

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Μετά την πόντιση του συνόλου των υποβρυχίων ηλεκτρικών και οπτικών καλωδίων της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, η «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.» προχωρά με εντατικό ρυθμό και το χερσαίο τμήμα της διασύνδεσης, με τις σχετικές εργασίες μελέτης κατασκευής από τους αναδόχους να βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Όσον αφορά στους σταθμούς μετατροπής, η εγκατάσταση των μετασχηματιστών μετατροπέων έχει ολοκληρωθεί στην πλευρά της Αττικής ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού έχει παραχθεί και δοκιμαστεί στα εργοστάσια των αναδόχων. Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης των κτιρίων και στα δύο άκρα της διασύνδεσης και η ανέγερσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναφορικά με την πρόοδο του χερσαίου καλωδιακού τμήματος, στην Αττική προχωρά η κατασκευή της υπόγειας όδευσης από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το σημείο προσαιγιάλωσης στην Πάχη, όπου έχει ολοκληρωθεί περίπου το 90% της υποδομής και το 70% της τοποθέτησης των καλωδίων. Στην Κρήτη, η πρόοδος των εργασιών οδοποιίας ξεπερνά το 60% ενώ οι εργασίες υποδομής για τα υπό-γεια καλωδιακά τμήματα έχουν προχωρήσει σε ποσοστό άνω του 35%.

Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 6673/21-06-2023) η Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση ΙΙ θα χρηματοδοτηθεί με 313,2 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για τις εργασίες του 1ου σταδίου του έργου (μέχρι 31.12.2023), αντλώντας έτσι σημαντικούς πόρους και μειώνοντας, κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το κόστος του έργου μείζονος σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή. Το 2ο στάδιο του έργου αναμένεται να ενταχθεί στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων

Η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024. Το καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώθηκε η πόντιση του καλώδιου υψηλής τάσης μεταξύ των δύο νησιών ενώ προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη.

Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και τον Φεβρουάριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των καλωδιακών τμημάτων και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των ΝΔ Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το τέλος του 2025.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις και για τους Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης που θα κατασκευαστούν στη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο, θέτοντας το σύνολο του έργου σε φάση κατασκευής.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα νησιά, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Το έργο συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ τ΄Δ 494 4/8/2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Το τελευταίο τμήμα της διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου–Διστόμου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Μάιο του 2023. Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο και θα αποσυμφορήσει τα κορεσμένα δίκτυα της περιοχής, ενισχύοντας την ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα συνολικά.

Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2023. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον προσυμβατικό έλεγχο για το υποέργο της νέας Γραμμής Μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Η ολοκλήρωση του υπόψη υποέργου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το έργο της Γραμμής Μεταφοράς «ΚΥΤ Κουμουνδού-ρου-ΚΥΤ Κορίνθου» συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ τ΄Δ 494 4/8/2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το έργο συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και ΒΑ Αιγαίου

Το καλοκαίρι του 2023 ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην ανάθεση των μελετών και των αναγνωριστικών ωκεανογραφικών – βυθομετρικών ερευνών για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έχει εκκινήσει η έρευνα βυθού για τις διασυνδέσεις Κόρινθος Κως, Κως Ρόδος για τα Δωδεκάνησα με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2024. Για το ΒΑ Αιγαίο έχει ολοκληρωθεί η έρευνα βυθού για την όδευση Σκύρος – Εύβοια και αναμένεται η έναρξη των ερευνών για τις οδεύσεις Λέσβος - Σκύρος, Λήμνος – Λέσβος, Λήμνος – Θράκη εντός του Νοεμβρίου. Οι μελέτες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ωρίμανση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που δρομολογεί ο Διαχειριστής μέχρι το τέλος της δεκαετίας, στο πλαίσιο του επενδυτικού του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, με την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο φάσεις. Αντίστοιχα, η διασύνδεση του βορειανατολικού Αιγαίου θα περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο, και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί τα έργα διεθνών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας, την ανάδειξη της Ελλάδας σε ισχυρό εξαγωγέα καθαρής ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής:

 • Τον Ιούνιο 2023 έθεσε σε λειτουργία, από κοινού με τον Διαχειριστή του βουλγαρικού Συστήματος Μεταφοράς ESO EAD, τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας (Νέα Σάντα-Maritsa), με την οποία αυξάνεται σημαντικά το περιθώριο ανταλλαγών ενέργειας ανάμεσα στις δύο χώρες.

 • Ολοκλήρωσε τις μελέτες σκοπιμότητας για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας ισχύος 1 GW, από κοινού με τον Διαχειριστή της γειτονικής χώρας, Terna.

 • Με τη στήριξη της Πολιτείας, προωθεί εντατικά, έναν νέο διάδρομο καθαρής ενέργειας Βορρά Νότου, την ηλεκτρική διασύνδεση Green Aegean Interconnector, που προβλέπεται να διασυνδέσει τα ηλεκτρικά συστήματα της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την μεταφορά του ενεργειακού πλεονάσματος που προέρχεται από την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης στην κεντρική Ευρώπη. Η αρχική δυναμικότητα της διασύνδεσης σχεδιάζεται να ανέλθει σε 3 GW ενώ σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να φτάσει από 6 έως και 9 GW. Ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε το έργο στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO-E) προκειμένου να ενταχθεί στο αναθεωρημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ 2024) που καταρτίζει ενώ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Διαχειριστές TenneT (Γερμανία) και ELES (Σλοβενία) για την περαιτέρω ωρίμανσή του.

 • Συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC Egyptian Electricity Transmission Company) και τον φορέα υλοποίησης ELICA SA, με τον οποίο έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την έναρξη συζητήσεων για την αξιολόγηση της εισόδου του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναπτύσσει το έργο GREGY – Green Energy Interconnector.

 • Τον Σεπτέμβριο 2023 υπέγραψε Συμφωνία Μετόχων από κοινού με τη National Grid S.A - Saudi Electricity Company για τη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού Saudi Greek Interconnection, κάνοντας το πρώτο βήμα για την ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας.

 • Τον Οκτώβριο του 2023 ο ΑΔΜΗΕ, κατόπιν συμφωνίας με την EuroAsia Interconnector, ανέλαβε τον ρόλο του φορέα υλοποίησης και project promoter στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει την τεχνική και χρηματοδοτική επάρκεια του έργου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του. Με δεδομένο ότι η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών της Ελλάδας και της Κύπρου, τον Οκτώβριο ο ΑΔΜΗΕ και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς της Κύπρου (ΔΣΜΚ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή τεχνικών υπηρεσιών από τον ΑΔΜΗΕ προς τον ΔΣΜΚ.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ:

 • Ωριμάζει τη νέα διασύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας μαζί με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς της γειτονικής χώρας.

 • Σχεδιάζει την κατασκευή νέας διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία θα ενισχύσει τη διασύνδεση του Ευρωπαϊκού με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς.

 • Προωθεί την αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία.

   

   https://energypress.gr/news/apotelesmata-admie-9minoy-sta-914-ekat-eyro-ta-kathara-kerdi

Αρχειοθήκη ιστολογίου