Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ: Ναι στις διεθνείς διασυνδέσεις όχι στην εμπλοκή του διαχειριστή σε πιλοτικές επενδύσεις αποθήκευσης

energypress.gr

ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ: Ναι στις διεθνείς διασυνδέσεις όχι στην εμπλοκή του διαχειριστή σε επενδύσεις αποθήκευσης - Ούτε καν πιλοτικά

Την κρισιμότητα των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας με τις γειτονικές χώρες Ιταλία και Αλβανία υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ σε επιστολή της προς την ΡΑΑΕΥ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2024-2033.

Την ίδια στιγμή, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και σε ειδικό επίπεδο σχετικά με την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, η ΔΕΗ καθιστά σαφές ότι ο Διαχειριστής χρειάζεται να δώσει αποκλειστικά έμφαση στα έργα που συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών του συστήματος και αποδεδειγμένα μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος.

«Τα έργα αυτά δεν είναι απαραίτητα κατασκευαστικά, αλλά αφορούν τη βασική αρμοδιότητα του διαχειριστή ως λειτουργού του συστήματος και της αγοράς», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΔΕΗ εκφράζει την αντίθεσή της στην συμπερίληψη των πιλοτικών έργων αποθήκευσης στο δεκαετές του ΑΔΜΗΕ, υποστηρίζοντας, επιπλέον, ότι δεν τεκμαίρεται επαρκώς ο πιλοτικός τους χαρακτήρας.

Για τις διασυνδέσεις με Ιταλία και Αλβανία

Αν και είναι κοινά αποδεκτή η υψηλή σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων για την αποτελεσματική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, η ΔΕΗ εστιάζει στις περιπτώσεις των Ιταλία και Αλβανία, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση και αναβάθμιση των δύο καλωδίων αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την σύγκλιση των τιμών μεταξύ των χωρών όσο και για την διάνοιξη ενεργειακών διαδρόμων προς την Κεντρική Ευρώπη. «Επιπλέον, η διασφάλιση και η επαύξηση της δυναμικότητας της διασύνδεσης της Ιταλίας, κατέχει σημαίνον ρόλο λόγω της μεγάλης ρευστότητας της ιταλικής αγοράς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού τονίζει ότι θα πρέπει εξασφαλίζεται από τον διαχειριστή και να ελέγχεται από την Ρυθμιστική Αρχή ότι υπάρχει μεγιστοποίηση της υπολογιζόμενης δυναμικότητας των διεθνών διασυνδέσεων και ότι η δυναμικότητα αυτή δεν περιορίζεται από άλλους λόγους εσωτερικής συμφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ καλεί τον Διαχειριστή να μεριμνήσει σε συνεργασία με τους υπόλοιπους διαχειριστές, η διαχείριση του συστήματος να γίνεται αποτελεσματικά, με στόχο τη μεγιστοποίηση της διαζωνικής δυναμικότητας.

Τα σχόλια για τα δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης

Κάνοντας ειδική αναφορά στα δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης που περιλαμβάνονται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ σε Θήβα και Νάξο, η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι δεν συντρέχει η εξαίρεση που προβλέπει ο κανονισμός και αφορά στην περίπτωση όπου ο Διαχειριστής δύναται να αναπτύξει έργα αποθήκευσης. Αναλυτικότερα, η ΔΕΗ αναφέρει στην επιστολή της ότι βάσει τόσο του ευρωπαϊκού πλαισίου όσο και θέσεων του ENTSO-E δεν τεκμαίρεται ο χαρακτηρισμός «πιλοτικό έργο» και ταυτόχρονα «πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου» που να δικαιολογούν κατά συνέπεια μια τέτοια δραστηριότητα από πλευράς διαχειριστή.

Σημειώνει ότι: «Με την υλοποίηση των πιλοτικών έργων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές, θεωρούμε ότι οι διαχειριστές συστήματος δεν θα πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Παρότι στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ γίνεται προσπάθεια οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις να παρουσιαστούν ως πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου προκειμένου να εξαιρεθούν από το υφιστάμενο δεσμευτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες εφαρμογές είναι

Α) στην περίπτωση του πιλοτικού σταθμού συσσωρευτών στη Στερεά Ελλάδα συμπληρωματικές και αποτελούν πολύ μικρό μέρος των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν συσσωρευτές, προκειμένου να τεκμηριώνεται η ανάθεση υλοποίησής τους στον διαχειριστή,

Β) στην περίπτωση του πιλοτικού σταθμού συσσωρευτών στη Νάξο αποτελούν υπηρεσίες παροχής ενέργειας και εφεδρείας σχετιζόμενης με τη συχνότητα, επομένως δεν αιτιολογείται η ανάπτυξή τους από διαχειριστές Συστημάτων ή Δικτύων».

ΗΓ ΔΕΗ καταλήγει, επισημαίνοντας ότι η αποθήκευση ενέργειας δεν αποτελεί ρυθμιζόμενη δραστηριότητα και στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι υπηρεσίες αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά και να είναι ανταγωνιστικές. Από την άποψη αυτή, η ΔΕΗ καλεί την Ρυθμιστική Αρχή να επανεξετάσει την έγκρισή της για τα δύο αυτά έργα.

Σημειώνεται, όπως έχει γράψει το energypress, ότι το θέμα έχει απασχολήσει και παλιότερα την ΔΕΗ στα πλαίσια διαβούλευσης προηγούμενου ΔΠΑ, όπου η Επιχείρηση είχε διατυπώσει την πρόθεσή της να αναλάβει η ίδια δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες σε υποσταθμούς του συστήματος μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε ότι τα εν λόγω σχέδια του Διαχειριστή υπάρχουν στο τραπέζι ήδη αρκετό καιρό (δες εδώ, εδώ και εδώ), χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει κάτι πιο συγκεκριμένο πέρα από την συμπερίληψη (εκ νέου;) των έργων στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης. 

Η γενικότερη επισήμανση για την δραστηριότητα του ΑΔΜΗΕ

Όπως προαναφέρθηκε, η ΔΕΗ τονίζει την ανάγκη ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να δώσει κυρίως βάρος στα έργα που έχουν άμεση συνάφεια με την λειτουργία του συστήματος, πράγμα που αποτελεί και τον «πυρήνα» της δραστηριότητάς του ως λειτουργού του συστήματος και της αγοράς.

Χαρακτηριστικά αναφέρει «Θεωρούμε ότι ο διαχειριστής θα πρέπει να εστιάσει στην υλοποίηση των έργων που αφορούν αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την δραστηριότητα του φυσικού μονοπωλίου και τα οποία αποδεδειγμένα μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος. Τα έργα αυτά δεν είναι απαραίτητα κατασκευαστικά, αλλά αφορούν τη βασική αρμοδιότητα του διαχειριστή ως λειτουργού του συστήματος και της αγοράς. Όλα τα συμπληρωματικά έργα που προτείνονται θα πρέπει να ακολουθούν κανόνες αγοράς και να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες στην αγορά, μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και μόνο κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση απουσίας ενδιαφέροντος για έργα με σαφή και τεκμηριωμένη ωφέλεια, να υλοποιούνται από τον διαχειριστή».

Αρχειοθήκη ιστολογίου