Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

“Ξηλώνει” τις παλιές μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας η ΔΕΗ - Ολοκλήρωση σε διάστημα 6 μηνών

energypress.gr

Γιάννα Παπαδημητρίου

Βίοι αντίθετοι για τις παλιές μονάδες (1-4) του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας σε σχέση με τη νέα Πτολεμαΐδα 5 που επίκειται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το Σεπτέμβριο, καθώς η ΔΕΗ θέλει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσής τους το αργότερο στις αρχές του 2023.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού από τις μονάδες Ι,II,III και IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.εκτιμώντας ότι το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελέσει τις εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης όλου του εξοπλισμού που είναι βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των νέων και παλιών ηλεκτροστατικών φίλτρων, στα σιλό τέφρας και τις σχετικές κτηριακές εγκαταστάσεις αποθηκών και αποδυτηρίων των μονάδων 1-4 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, την αποξήλωση των συγκροτημάτων ταινιοδρόμων προσαγωγής και αποκομιδής τέφρας, την αποξήλωση των επικλινών ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη, την καθαίρεση αυτών των εγκαταστάσεων, την αποκατάσταση του χώρου και τη συνολική διαχείριση-εκποίηση των αποξηλωθέντων υλικών (συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων).

Επιπλέον, ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες άδειες για τη διαχείριση των αποβλήτων, την αποξήλωση του εξοπλισμού και την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη της σχετικής πρόσκλησης, το τίμημα που θα καταβάλει η ΔΕΗ στον ανάδοχο για τις εργασίες που θα αναλάβει να εκτελέσει ανέρχεται σε 3.100.850 ευρώ, ενώ ο ανάδοχος θα καταβάλει στη ΔΕΗ 2.787.500 ευρώ ως τίμημα για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού.

Αρχειοθήκη ιστολογίου