Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

ΔΕΗ: Σε εύρος 2,48-17 ευρώ οι αγορές ιδίων μετοχών

 

Στις 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ που καλείται να εγκρίνει το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος Επαναγοράς έχουν ως εξής:

Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: Υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗΔΕΗ 0,00%, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 36.344.000 μετοχές (οι "Ίδιες Μετοχές").

Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: Μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗΔΕΗ 0,00%.

Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: Μεταξύ €2,48, κατ΄ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €17, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή.

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου