Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

ΔΕΔΔΗΕ: Δεχόμαστε αιτήσεις για νέα φωτοβολταϊκά net metering - Μπορούν να υποβάλλουν και όσοι είχαν απορριφθεί


Τη δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3, ο Διαχειριστής του Δικτύου, από τη θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου, διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα (10) MW ανά υποσταθμό πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και παραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιμο στο σύνολο των υποσταθμών (Υ/Σ) του ΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, εξαιρουμένου μόνο του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών  και κατανέμεται στις κάτωθι κατηγορίες σταθμών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW), ως εξής:

α. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (οικιακή χρήση), συμπεριλαμβανομένων των σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %).

β. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγροτική χρήση), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).

γ. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή – τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προβεί στη διάθεση του ανωτέρω περιθωρίου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:

Υποδέχεται αιτήσεις σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ως άνω κατηγοριών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW), και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο για την αποδοχή της αιτηθείσας σύνδεσης αποστέλλοντας τη Σύμβαση Σύνδεσης.

Αιτήσεις σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ως άνω κατηγοριών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW), που απορρίφθηκαν από τον Διαχειριστή σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του νόμου, δύνανται να υποβληθούν εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να εξεταστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Αρχειοθήκη ιστολογίου