Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

ΑΔΜΗΕ: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

 

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 6 η Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για το περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID‐19, η 5 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 98 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 152.637.896 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,85 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://admieholding.gr ).

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 5 η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 152.637.896 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 5 η Εταιρική Χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 5η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 152.537.709 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την 5 η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του N. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021, καθώς και τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 100.187 ψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 5ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2021 έως 31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 152.637.896 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 5 ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2021 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την προσήκουσα υλοποίηση της ληφθείσας αποφάσεως για τη διανομή (καταβολή) του μερίσματος χρήσεως 2021 συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. 

ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 5 η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022). 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 151.511.305 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,26% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η /12/2021 και προεγκρίνει αυτές για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) .

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 145.103 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 981.488 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 152.637.896 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπουμένων μετοχών/ψήφων ψηφίζει 4 από 6 υπέρ της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6 ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 152.621.273 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπουμένων μετοχών/ψήφων, ενέκρινε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ), Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε. που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και των μελών αυτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 01/01 – 31/12/2022, με αμοιβή που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (26.700 €) πλέον ΦΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Επισκόπηση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, η Έκθεση Διασφάλισης ESEF και η Ετήσια Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.623 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 7ο : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει

Δεν ήταν θέμα προς ψήφιση.

ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 152.637.896 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπουμένων μετοχών/ψήφων ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 06/07/2022 μέχρι 05/07/2024 σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και στο αναρτηθέν σχέδιο αποφάσεων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της σχετικής εγκρίσεως, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 9 ο : Υποβολή της έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

- Δεν ήταν θέμα προς ψήφιση

ΘΕΜΑ 10 ο : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη 6 από 6 Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 152.542.666 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94 % των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπουμένων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 95.230 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 11 ο : Ανακοινώσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου