Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Νέες μελέτες και αναλύσεις για τις συναλλαγές στις ενεργειακές αγορές ετοιμάζει η ΔΕΗ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Την απόφαση να προσλάβει σύμβουλο που θα τη συνδράμει με την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας και ειδικότερα στην Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων Αγορών έλαβε η ΔΕΗ, προκηρύσσοντας το σχετικό διαγωνισμό.

Το έργο, όπως αναλύεται στα τεύχη της προκήρυξης, αναλύεται στα εξής πακέτα εργασίας:

Παροχή υποστήριξης αναφορικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών των υπηρεσιών ΦοΣΕ του ΕΧΕ, με έμφαση σε:

-Ανάλυση και καταγραφή των διαδικασιών λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών των υπηρεσιών ΦοΣΕ των Αγορών Η/Ε (Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης)

-Μελέτη για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου των συναλλαγών και τις συμφωνίες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής, Τραπεζών και Εκκαθαριστικών Οίκων.

Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου.

Παροχή υποστήριξης για την προετοιμασία αναφορών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων ενεργειακών συναλλαγών (risk management reporting):

-Μελέτη για την καταγραφή και βελτιστοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου συμβατότητας ως προς τις εγκεκριμένες πολιτικές των ενεργειακών συναλλαγών ανιστάθμισης κινδύνου και λοιπών συναλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας

-Ανάλυση και σχεδιασμός αναφορών σχετικά με τους δείκτες των ενεργειακών συναλλαγών.

Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου.

Παροχή υποστήριξης για τη συλλογή στοιχείων και προετοιμασία αναφορών σχετικά με την ηλ. ενέργεια και τα λοιπά ενεργειακά προϊόντα (market analysis reporting):

-Μελέτη σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την καταγραφή της συλλογής πλήθους δεδομένων που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια (Η/Ε) και τα συναφή ενεργειακά προϊόντα (φυσικό αέριο και λοιπά καύσιμα, δικαιώματα CΟ2, πράσινα πιστοποιητικά κ.ο.κ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό

-Μελέτη σχετικά με την ανάλυση των ως άνω δεδομένων και την πρόταση μοντέλων εκτιμήσεων αναφορικά με τις τάσεις των τιμών των ενεργειακών προϊόντων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

-Μελέτη και σχεδιασμός αναφορών σχετικά με τα ως άνω δεδομένα και τις τάσεις τιμών.

Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου.

Παροχή υποστήριξης για την καταχώρηση και καταγραφή των ενεργειακών συναλλαγών στο ΕΤRM και σχεδιασμός-ανάλυση αναφορών:

-Ανάπτυξη διαδικασιών και διαγραμμάτων ροής για την καταχώρηση και αποτύπωση συναλλαγών στο ETRM

-Ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση και ανάλυση ευαισθησίας του VAR των θέσεων επί των ενεργειακών προϊόντων

-Υποστήριξη στην παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος ETRM για την καταγραφή και δημιουργία αναφορών συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου.

Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν εντός 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου.

Παροχή υποστήριξης για την αυτοματοποίηση και ανάπτυξη εργαλείων αναφορικά με τις ενεργειακές συναλλαγές της ΓΔ/ΔΕ:

-Δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης αγορών σε πραγματικό χρόνο

-Δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης θέσης και έκθεσης

-Ανάπτυξη εργαλείων για την πρόβλεψη χρηματορροών

-Αυτοματοποίηση εργαλείου τιμολόγησης εξατομικευμένων πελατών προμήθειας Η/Ε.

Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

 

energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου