Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

ΔΕΗ: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Tο είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) επιβεβαίωσε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ στις 29.6.2022:

Είδος - Δομή Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΕ συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα αφενός με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α,υποπερίπτωση (αβ) του ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020, και ισχύει, αφετέρου με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4643/2019.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΕ να αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων: α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ
της Εταιρείας που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει και β) δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει στη συνέχεια τα τρία (3) μέλη της ΕΕ, ως η περ. α’ ανωτέρω, εκ των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 5.7.2022 με την Απόφασή του υπ. αριθ. 79 αφού έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων, την από 30.5.2022 Έκθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του, καθώς και την από 6.6.2022 πρόταση της ΕΥΑΠ προς το Δ.Σ. και δοθέντος ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.6.2022, εξέλεξε ως Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ., Μέλη που συγκροτούσαν την ΕΕ της Εταιρείας, κρίθηκε σκόπιμη η διατήρηση της ίδιας σύνθεσης της ΕΕ, ως προς τα μέλη αυτά, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη θητεία τους ως Μελών του Δ.Σ., αποτελούμενης από τους κ.κ.:

1. Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Στέφανο Καρδαμάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Επίσης, δοθέντος ότι τα δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν.4643/2019, είναι οι κ.κ., Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.5.2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5.5.2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7.5.2023, η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, αλφαβητικά, έχει ως εξής :

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος, μη Μέλος του Δ.Σ.,
2. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
3. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
4. Χολέβας Κωνσταντίνος, μη Μέλος του Δ.Σ. και
5. Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Ακολούθως, η ΕΕ της ΔΕΗ Α.Ε. στη συνεδρίασή της στις 8.7.2022 προέβη σε εκλογή Προέδρου της, της κ. Μαρίας Ψυλλάκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε, ως ισχύει και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024.

2. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.

3. Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2019 έως και τις 21.8.2022 και σεσυνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29.6.2022, η θητεία του ανανεώνεται από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

4. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγ. 1 του ν. 4643/2019, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023.

5. Κωνσταντίνος Χολέβας του Μηνά, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγ. 1 του ν. 4643/2019, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, από τις 5.5.2022 έως και τις 7.5.2023.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μαρία Ψυλλάκη διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ως ανεξάρτητη από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν 4706/2020, θα παρίσταται Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της ΕΕ που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου