Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

ΔΕΗ: Στη «Μετάβαση» περνάει το σύνολο των μετοχών της «Μεταλιγνιτικής», έναντι 162,2 εκατ. ευρώ


ΔΕΗ: Στη «Μετάβαση» περνάει το σύνολο των μετοχών της «Μεταλιγνιτικής», έναντι 162,2 εκατ. ευρώ

Στην ανώνυμη εταιρεία Μετάβαση «πέρασε» το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής της ΔΕΗ, Μεταλιγνιτική, έναντι 162,2 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσηή της, η εταιρεία:

Η ΔΕΗ Α.Ε. ( «ΔΕΗ»), σε συνέχεια της από 22.2.2023 ανακοίνωσής

της, ενημερώνει ότι, σε εφαρμογή της κυρωθείσας με το ν. 4956/2022 «Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 ν. 4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» (η «Π.Σ.»), ολοκληρώθηκε την 29.06.2023 η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.») στην «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» έναντι ανταλλάγματος €162,2 εκατ., όση δηλαδή και η αξία του κλάδου όπως αυτός αποτιμήθηκε για τις ανάγκες της διάσπασης δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του ν. 4601/2019, των διατάξεων του ν. 4872/2021, του ν. 4548/2018 και της υπόψη Π.Σ.. Η καταβολή του ανταλλάγματος θα γίνει σταδιακά μέσω της ανάληψης από τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» της ισόποσης υποχρέωσης εξόφλησης των εργολάβων και προμηθευτών στους οποίους η ΔΕΗ έχει ή θα αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των εδαφών που αποτελούν την περίμετρο του κλάδου.

 

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2022 ποσό ύψους € 31 εκατ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής:

  • Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 30 εκατ.
  • Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 1 εκατ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου