Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Μειώνεται το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού για ηλεκτροπαραγωγούς και καταναλωτές

energypress.gr

Μειώνεται το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού για ηλεκτροπαραγωγούς και καταναλωτές - Η νέα φόρμουλα της ΡΑΑΕΥ

Την αναπροσαρμογή της χρέωσης για το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σε συνδυασμό με μια σειρά μέτρα ώστε αφενός να καταστεί βιώσιμος ο Λογαριασμός Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΛΑΕ) για την χρηματοδότηση των Δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης και αφετέρου να αποκλιμακωθεί το υπέρμετρο κόστος που προέκυπτε για την αγορά και ιδιαίτερα για τον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Όπως έχει γράψει το energypress, όλο το προηγούμενο διάστημα ΡΑΑΕΥ και ηλεκτροπαραγωγοί βρίσκονταν σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα που θα επιτρέψει και οι δύο προαναφερόμενες συνθήκες να πληρούνται επαρκώς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, το μοναδιαίο Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού για τους ηλεκτροπαραγωγούς αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και από 2,49 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που είχε οριστεί για όλο το 2023, διαμορφώνεται σε 0,50€/MWh, ήτοι μειωμένο κατά 80%.

Αναλόγως αναπροσαρμόζεται και για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών, ως εξής:

  • 0 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από διακόψιμους καταναλωτές φυσικού αερίου.
  • 0,50 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • 0,40 €/MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις φυσικού αερίου.
  • 0,57 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από Προστατευόμενους καταναλωτές.

Ουσιαστικά με την εν λόγω απόφαση προκρίνεται αυτό που είχε τεθεί και στο τραπέζι των συζητήσεων ως λύση, και αφορούσε στον περιορισμό της μοναδιαίας χρέωσης του ΤΕΑ με ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος στο οποίο αυτό θα συνεχίσει να καταβάλλεται. Κάτι που στην πράξη σημαίνει πως θα συγκεντρωθούν τα ίδια έσοδα από την ηλεκτροπαραγωγή, για την κάλυψη του κόστους των μέτρων προληπτικής ασφάλειας, απλώς σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, η ΡΑΑΕΥ, με την συγκεκριμένη απόφαση, έρχεται και επιμερίζει την μείωση του 80% που εφαρμόζει στο μοναδιαίο τέλος για το 2023 με την διαφορική αναπροσαρμογή του μοναδιαίου ΤΕΑ για τα έτη 2024 έως 2027, ως εξής:

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού

Στα 160 εκατ. ευρώ το κόστος των δράσεων

Επιπρόσθετα, με την συγκεκριμένη απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή προχωρά στην αναπροσαρμογή του κόστους του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης για το έτος 2023 στα 160 εκατομμύρια ευρώ από τα 136.41 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογίσει με προηγούμενη απόφασή της.

Ο βασικός λόγος είναι το αυξημένο κόστος που διαπιστώθηκε απολογιστικά για την δράση Δ3 δηλαδή την υποχρέωση των ηλεκτροπαραγωγών να διατηρούν απόθεμα ΦΑ σε υπόγεια υποδομή αποθήκευσης άλλου κράτους-μέλους και εν προκειμένω στην Ιταλία. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της απόφασης, το συνολικό κόστος της Δράσης είχε προϋπολογιστεί από την Αρχή σε περίπου 99 εκατ. ευρώ, ωστόσο απολογιστικά διαμορφώνεται σε περίπου 127 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα και η «αρωγή» του ΔΕΣΦΑ

Επίσης, η απόφαση της Αρχής προβλέπει ενίσχυση του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού με 100 εκατ. ευρώ από τα «ταμεία» του ΔΕΣΦΑ ώστε ο Λογαριασμός ΤΑΕ να αποκτήσει επαρκές υπόλοιπο για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους των δράσεων ΣΠΔ εντός του έτους 2023.

Αναλυτικότερα, ήδη από τέλη Μαΐου και με δεδομένο το αυξημένο κόστος ορισμένων μέτρων του σχεδίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό όσο και την απόκλιση στις προβλεπόμενες εισροές στο Λογαριασμό, η ΡΑΕ διαπιστώνει ανεπαρκές πιστωτικό υπόλοιπο στο Λογαριασμό.

Μάλιστα, όπως σημειώνει, αυτό αναμένεται να διατηρηθεί στο σύνολο του έτους 2023, εξαιτίας αφενός του αυξημένου απολογιστικού κόστους των δράσεων του ΣΠΔ, κυρίως της δράσης Δ3, και αφετέρου της πιθανής διακύμανσης στις προβλεπόμενες εισροές του ΛΑΕ βάσει της εξέλιξης της ζήτησης φυσικού αερίου για το υπόλοιπο του έτους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονισμός, τα 65 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από έσοδα του Διαχειριστή λόγω προσαύξησης της οριακής τιμής των δημοπρασιών μεταφορικής ικανότητας και της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ΥΦΑ και τα υπόλοιπα με δανειακά κεφάλαια.

Ειδικότερα, η απόφαση του Ρυθμιστική αναφέρει τα εξής:

· Το χρηματοοικονομικό κόστος των κεφαλαίων από δημοπρασίες ύψους 65 εκ. ευρώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου διαμορφώνεται συνολικά σε 4,5% εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή, βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων του Διαχειριστή και τις τρέχουσες συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς κρίνεται εύλογο.

· Αναφορικά με τα δανειακά κεφάλαια, ο ΔΕΣΦΑ εξέτασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προϊόντα στην αγορά – και συγκεκριμένα ομολογιακό δάνειο, τραπεζικό δανεισμό σταθερής λήξης και τραπεζικό δανεισμό μέσω λογαριασμού υπερανάληψης- και εισηγήθηκε στην Αρχή την επιλογή του λογαριασμού υπερανάληψης με χρηματοοικονομικό κόστος βάσει επιτοκίου 5,57% τη δεδομένη χρονική στιγμή, ως το πλέον κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο από πλευράς κόστους, ευελιξίας και ελαχιστοποίησης της προσπάθειας διαχείρισής του. Με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία του Διαχειριστή και τις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς την παρούσα στιγμή, η εν λόγω επιλογή κρίνεται εύλογη. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου