Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 30 /01 /2020 και ώρα:12.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Υποβολή προς έγκριση ανάθεσης, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών.- Εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου αριθ. ΔΥΠΜ/3/10.1.2020.
-Ανακοίνωση Διευθύνοντος Συμβούλου αριθ.ΔΥΠΜ/4/14.1.2020  (Εξ αναβολής από τη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1/16.1.2020 Θέμα 4).
   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη για οριστική απόσυρση.

2.   Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ – 512812/8.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Πληροφοριακό  Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου» της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου.
    (Εξ αναβολής από τη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1/16.1.2020 -Θέμα 1).
     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
     Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέκρινε:

   Την ανάδειξη της Ένωσης Εταιρειών «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. – ΟΤΕ Α.Ε.» ως Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού 512812/08.02.2019 για το νέο «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών» του ΔΕΔΔΗΕ, έναντι συνολικού τιμήματος υλοποίησης της Σύμβασης 27.685.951,80 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το τίμημα αυτό καλύπτει το σύνολο του έργου έως την οριστική παραλαβή του.

3.   Διαγωνισμός αριθ. 503807/15.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση – Καταχώριση Γεωγραφικών και Περιγραφικών Δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 57 Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ στη Βάση Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών». Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου του πιο πάνω διαγωνισμού στις Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης, της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου και της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών.
     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέκρινε:
-Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη Διεύθυνση της Περιφερείας ΔΠΠ-Η στην Ένωση Εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε – CYIENT EUROPE LIMITED», έναντι συνολικού τιμήματος € 6.472.799,880 (πλέον Φ.Π.Α.).
-Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη Διεύθυνση της Περιφέρειας ΔΠΝ στην Ένωση Εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε – CYIENT EUROPE LIMITED», έναντι συνολικού τιμήματος € 3.181.499,972 (πλέον Φ.Π.Α.0.
-Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη Διεύθυνση της Περιφέρειας ΔΠΜ-Θ στην Ένωση Εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε – CYIENT EUROPE LIMITED», έναντι συνολικού τιμήματος € 5.127.099,990 (πλέον Φ.Π.Α.).
Το συνολικό τίμημα ανάθεσης και για τις τρεις (3) Περιφέρειες ανέρχεται σε € 14.781.399,842 (πλέον Φ.Π.Α.).

- Με τις παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ξεκινήσουν δύο (2) έργα Στρατηγικής σημασίας, τα οποία είναι αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Έθεσα προ Ημερησίας Διάταξης τα παρακάτω θέματα:
- Να μας ενημερώσουν για τα χρονοδιαγράμματα και την εφαρμογή του Νόμου  (Σύσταση επιτροπών).
- Προκήρυξη νέων μετατάξεων.

Αρχειοθήκη ιστολογίου