Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Στα σκαριά ο δεύτερος μεγάλος διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για τους έξυπνους μετρητές


Τον δεύτερο μεγάλο διαγωνισμό που φέρνει πιο κοντά το εγχείρημα της αντικατάστασης των παλαιών αναλογικών ρολογιών με έξυπνους ψηφιακούς μετρητές ετοιμάζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε χθες πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής υποψηφίων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τεχνολογίας ΝΒ-ΙοΤ για το οικοσύστημα προηγμένης μετρητικής υποδομής του Διαχειριστή. Αυτό θα αποτελείται από τον Εξοπλισμό Πεδίου, το Advanced Metering Infrastructure System (AMI System), το Meter Data Management System (MDM System) και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης (as a service) των έξυπνων μετρητών με τα συστήματα Συλλογής Μετρητικών Δεδομένων μέσω δικτύου NB-IoT.

Τα δίκτυα Narrowband IoT είναι μια ειδική έκδοση των υπαρχόντων δικτύων κινητής τηλεφωνίας που καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια, με αποτέλεσμα, οι αισθητήρες και γενικότερα οι συσκευές που συνδέονται σε αυτά να μη χρειάζεται να βρίσκονται στην πρίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προεπιλογής είναι 30η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες τεχνολογίας NB-IoT για το Οικοσύστημα Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο περιλαμβάνει:

● Προμήθεια καρτών eUICC eSIM για τους έξυπνους μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

● Προμήθεια υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ με Συστήματα Συλλογής Μετρητικών Δεδομένων μέσω δικτύου NB-IoT

● Προμήθεια υπηρεσιών πλατφόρμας Remote Service Provisioning (RSP) για την απομακρυσμένη διαχείριση των καρτών eUICC eSIM, την εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στη χρήση της, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάψει Συμβάσεις Συμφωνίας Πλαισίου για τις κάρτες eUICC eSIM και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης ΝΒ-ΙοΤ των έξυπνων μετρητών με έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Στην πρόσκληση διευκρινίζεται ότι για την ανάθεση των καρτών eUICC eSIM και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των έξυπνων μετρητών θα ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση του συνόλου του αντικειμένου της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η πλατφόρμα Remote Service Provisioning (RSP) για την απομακρυσμένη διαχείριση των καρτών eUICC eSIM θα ανατεθεί σε έναν από τους έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να αναθέσει τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης έως και 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων. Σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος και στη συνέχεια δύνανται να διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για τον Διαχειριστή. Ο συνολικός αρχικός εγγυημένος όγκος ανέρχεται σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης για 1 εκατ. Μετρητικές Μονάδες.

Η διαδικασία και οι φάσεις του διαγωνισμού

H διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις.

Φάση Α’: Προεπιλογή. Στην παρούσα Φάση Α ́θα υποβληθούν αιτήσεις προεπιλογής από τους ενδιαφερομένους και θα επιλεγούν εκείνοι οι οποίοι θα λάβουν το αναλυτικό Τεύχος Διαγωνισμού με Διαπραγμάτευση.

Στη Φάση Β’ προκρίνονται όσοι πληρούν το δικαίωμα συμμετοχής καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της Φάσης Β’ είναι η προεπιλογή τουλάχιστον δύο συμμετεχόντων.

Φάση Β’-Διαδικασία Διαπραγμάτευσης: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που έχουν προεπιλεγεί στη Φάση Α’ θα λάβουν το αναλυτικό Τεύχος Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση, μετά την υπογραφή Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας με τον ΔΕΔΔΗΕ. Στη συνέχεια, θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τη σύναψη Συμβάσεων Συμφωνίας Πλαισίου.

Συνοπτικά, η διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

● Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν αρχικές προσφορές

● Μετά από την υποβολή των αρχικών προσφορών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προβεί σε έλεγχο της πλήρωσης των υποχρεωτικών απαιτήσεων και θα αποκλείσει, κατόπιν ολοκλήρωσης όσων γύρων διευκρινήσεων απαιτηθούν, όσους υποψηφίους δεν πληρούν μια ή περισσότερες υποχρεωτικές απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα ματαιωθεί σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο απομείνει μία (ή καμία) παραδεκτή προσφορά.

● Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προβεί σε αξιολόγηση των παραδεκτών αρχικών προσφορών και θα τις κατατάξει σε φθίνουσα σειρά, ανακοινώνοντας στους υποψήφιους αναδόχους την πρόκρισή τους στο γύρο των διαπραγματεύσεων, χωρίς να παρέχει κάποια πληροφορία σχετικά με τη βαθμολογία και την κατάταξή τους

● Στη συνέχεια θα προβεί σε κατά μόνας διαπραγματεύσεις οι οποίες θα αφορούν στις τεχνικές, εμπορικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις του Τεύχους Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση.

● Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε γύρους και μετά την ολοκλήρωση κάθε γύρου ο ΔΕΔΔΗΕ θα κοινοποιεί στους συμμετέχοντες τροποποιημένο Τεύχος Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση και οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ενδιάμεσες προσφορές βάσει του εκάστοτε τροποποιημένου Τεύχους.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα κοινοποιήσει το τελικό Τεύχος Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση στους εναπομείναντες υποψήφιους και θα τους καλέσει να υποβάλουν οριστικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές (Best and Final Offers-BAFO).

Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων που έχουν απομείνει μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, διακρίνονται τρία σενάρια ως προς την εξέλιξη της διαδικασίας, με την κατανομή του αρχικού εγγυημένου όγκου να ανατίθεται με κριτήριο τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις οριστικές προσφορές τους (π.χ. για τον πρώτο 60%, για τον δεύτερο 25% και για τον τρίτο 15%).

Όπως διευκρινίζεται, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να επιλέξει να αναθέσει τις Συμβάσεις Συμφωνίας Πλαισίου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης έως και 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς την διενέργεια διαπραγματεύσεων.

Σε αυτή την περίπτωση σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος συνδέσεων και στη συνέχεια δύνανται να διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η σύναψη Εκτελεστικών Συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τον Διαχειριστή. Σε περίπτωση μάλιστα μη σύναψης οποιασδήποτε Εκτελεστικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη Σύμβαση Συμφωνίας Πλαισίου δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μη ανάθεσης του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Όσον αφορά τα κριτήρια για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα χρήσης υποδομών ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην Ελλάδα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ακόμη, θα πρέπει να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω του παραπάνω δικτύου, σε περισσότερους από 1 εκατ. συνδρομητές.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δικτύου NB-IoT στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη. Τέλος, σχετικά με το οικονομικό σκέλος, ο μέσος ετήσιος συνολικός τζίρος τους θα πρέπει να φτάνει ή να υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2019-2021.

www.newmoney.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου