Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας ζητά σταθερές χρεώσεις και τέλη ελλείψει νέων αποφάσεων της ΡΑΕ

energypress.gr

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας ζητά από τη ΡΑΕ να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα οι χρεώσεις και τέλη που εισπράττονται από τις συναλλαγές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά καθώς και κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, σε εισήγηση του ΕΝΕΧ που τέθηκε σε διαβούλευση τονίζεται ότι αναφορικά με τα τέλη και τις χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς η πρώτη Ρυθμιστική Περίοδος εκπνέει άμεσα. Επίσης, άμεσα επίκειται και η λήξη της χρονικής ισχύος των τελών και των χρεώσεων για την εκκαθάριση συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί νέα Απόφαση ΡΑΕ για καμία εκ των προαναφερθεισών κατηγοριών χρεώσεων και τελών. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη άμεσα να υπάρξει ρύθμιση αναφορικά με το σύνολο των προαναφερθεισών κατηγοριών χρεώσεων και τελών για το χρόνο μετά τη λήξη ισχύος των κατά τα ανωτέρω Αποφάσεων ΡΑΕ και έως την έκδοση νέων σχετικών Αποφάσεων ΡΑΕ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί και για το μέλλον το ενδεχόμενο ύπαρξης χρονικού κενού σε περιπτώσεις που δεν θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η σχετική διαδικασία υποβολής εισήγησης από το ΕΧΕ και έκδοσης Απόφασης ΡΑΕ, με αποτέλεσμα να απαιτείται η εξεύρεση κάθε φορά άλλων λύσεων, όπως για παράδειγμα η παράταση της χρονικής ισχύος της εκάστοτε Απόφασης ΡΑΕ, το ΕΝΕΧ εισηγείται τροποποιήσεις τόσο του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς όσο και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεργασίας των αρμοδίων στελεχών της ΕΧΕ και της EnExClear με στελέχη της ΡΑΕ.

Καταλήγοντας, το Χρηματιστήριο ζητά οι εκάστοτε χρεώσεις όπως αυτές έχουν ορισθεί με Εκτελεστική Απόφαση της EnExClear, να εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος νέας σχετικής Εκτελεστικής Απόφασης.

Αρχειοθήκη ιστολογίου