Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

ΡΑΕ: Πρόταση για μηχανισμό αποζημίωσης των καταναλωτών χαμηλής τάσης από το ΔΕΔΔΗΕ, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος μεγάλης διάρκειας


Σε διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αναμένεται να αποζημιώνονται οι καταναλωτές από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση της τροφοδότησής τους πέραν προκαθορισμένου χρόνου, μετά από διακοπή λόγω βλάβης δικτύου ή προγραμματισμένων εργασιών. 

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Διαχειριστή του το οποίο έχει εγκρίνει η ΡΑΕ, προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε καταναλωτές Μέσης Τάσης, ενώ τώρα προτείνεται η επέκτασή του και σε καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει στην απόφασή της η Αρχή:

Βάσει του άρθρου 127 του ν. 4001/2011, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να μεριμνά για την επίτευξη των στόχων απόδοσης όσον αφορά στην αξιοπιστία τροφοδότησης των χρηστών του Δικτύου, όπως οι στόχοι αυτοί καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου (άρθρο 128, παρ.2, περ.α). Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ, βάσει των αρμοδιοτήτων της, δύναται να θεσπίζει πρότυπα και απαιτήσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή με τα πρότυπα αυτά και να εξετάζει την απόδοσή του. Ειδικότερα, βάσει του Κώδικα Διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ δημιουργείται ρυθμιστικό πλαίσιο που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ, μεταξύ των οποίων και η συνέχεια τροφοδότησης, μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων προς τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το οποίο περιγράφεται στα Κεφάλαια 5, 6 και 7 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, προβλέπεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα καθορισμού ορίων ατομικών εγγυήσεων για τη διάρκεια διακοπών τροφοδότησης (άρθρα 22 και 27 του Κώδικα), καθώς και συνεπειών (καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ στους Χρήστες του Δικτύου) σε περίπτωση μη τήρησης των ορίων αυτών (άρθρα 23, 31 και 32 του Κώδικα).

Συναφώς προς τα ανωτέρω, με το πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ το οποίο έχει εγκρίνει η ΡΑΕ, προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε καταναλωτές Μέσης Τάσης του ΕΔΔΗΕ, στην περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση της τροφοδότησής τους πέραν προκαθορισμένου χρόνου, μετά από διακοπή λόγω βλάβης δικτύου ή προγραμματισμένων εργασιών, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας του Δικτύου.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του προαναφερθέντος προγράμματος, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2020 (Απόφαση ΡΑΕ1151Α/2020), η ΡΑΕ είχε προτείνει μεταξύ άλλων την επέκταση της συγκεκριμένης Εγγυημένης Υπηρεσίας, ώστε αυτή να καταλαμβάνει και τους καταναλωτές χαμηλής τάσης του ΕΔΔΗΕ που υφίστανται διακοπή τροφοδότησης μεγάλης διάρκειας. Σε σχέση με την πρόταση αυτή, ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ επικαλέστηκε δυσχέρειες υλοποίησης και αναφέρθηκε επίσης σε πιθανά σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Η ΡΑΕ στάθμισε τα ανωτέρω, καθώς και ότι το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο για τη ρύθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και πρόκειται να αντικατασταθεί από τον μηχανισμό ατομικών εγγυήσεων του ΚΔΔ, και δεν προέβη σε επέκταση της συγκεκριμένης εγγυημένης υπηρεσίας.

Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη και των εκτεταμένων και μεγάλης διάρκειας διακοπών τροφοδότησης καταναλωτών που παρατηρήθηκαν σε περιοχές οι οποίες επηρεάστηκαν από κακοκαιρίες τα προηγούμενα έτη, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου ώστε, αφενός να παρέχεται οικονομική ανακούφιση σε όλους τους πολίτες που αποστερούνται της αδιάλειπτου τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια, με αναλογικά και αντικειμενικά κριτήρια, αφετέρου να παρέχονται επαρκή και αποτελεσματικά κίνητρα στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, ακόμη και σε περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την ποιότητα υπηρεσιών διανομής, κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/944, το ν. 4001/2011 και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 128 και 140 του ν.4001/2011, καθώς και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 5 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 27, 31 και 32 του Κώδικα, επιθυμεί να θεσπίσει άμεσα ολοκληρωμένη ρύθμιση, με την οποία θα προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, σε χρήστες του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ συνεργάστηκε με εξωτερικό σύμβουλο για το σχεδιασμό της ρύθμισης, την επεξεργασία των λεπτομερειών και την παραμετροποίησή της. Παράλληλα, ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, έχοντας ενημερωθεί από τη ΡΑΕ σχετικά με τα ανωτέρω, προχώρησε ανεξάρτητα σε ανάπτυξη δικής του σχετικής πρότασης.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της άποψής της, η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις δύο ανωτέρω προτάσεις. Σε σχέση με την πρόταση της ομάδας του έργου της ΡΑΕ, διευκρινίζεται ότι ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος βασίστηκε στην τρέχουσα δομή και σχετικό ύψος της χρέωσης χρήσης δικτύου, ως εκ τούτου χρήζει προσαρμογής ενόψει των επικείμενων αλλαγών στη μεθοδολογία καθορισμού των εν λόγω χρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενα διαβούλευσης

  1. Πρόταση Ομάδας Έργου ΡΑΕ για ρύθμιση με αντικείμενο την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες του ΕΔΔΗΕ που υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας

  2. Πρόταση ΔΕΔΔΗΕ για ρύθμιση με αντικείμενο την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ που υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας

Αρχειοθήκη ιστολογίου